JESUS FELLOWSHIP
CHRISTIAN COMMUNITY
JESUS CENTRES
MULTIPLY NETWORK
JESUS YOUTH
FACEBOOK
FLICKR PHOTOS
YOUTUBE VIDEOS
FOLLOW ON TWITTER
JESUS FELLOWSHIP BLOG
TUMBLR
JESUS FELLOWSHIP MULTILINGUAL ONLINE BIBLE
Nepali New Revised Version

Choose a Bible
Select book or range
Type your search text here

Ignore case
Highlight
Exact phrase Ignore Word Order Any words
Chapter

Nepali New Revised Version, Matthew 1

Please select the particular book and chapter you wish to read.

1   अब्राहामका पुत्र, दाऊदका पुत्र, येशू ख्रीष्‍टको वंशावली:

2   अब्राहाम इसहाकका पिता थिए। इसहाक याकूबका पिता थिए, याकूब यहूदा र तिनका दाजुभाइहरूका पिता,

3   यहूदा फारेस र जाहेरका पिता थिए। तिनीहरूकी आमा तामार थिइन्‌। फारेस हेस्रोनका पिता, हेस्रोन आरामका पिता,

4   आराम अम्‍मीनादाबका पिता, अम्‍मीनादाब नहशोनका पिता, नहशोन सल्‍मोनका पिता,

5   सल्‍मोन बोअजका पिता थिए। तिनकी आमा राहाब थिइन्‌। बोअज ओबेदका पिता थिए। तिनकी आमा रूथ थिइन्‌। ओबेद यिशैका पिता,

6   यिशै दाऊद राजाका पिता थिए। दाऊद सोलोमनका पिता थिए। तिनकी आमा उरियाहकी पत्‍नी थिइन्‌।

7   सोलोमन रहबामका पिता, रहबाम अबियाका पिता, अबिया आसाका पिता,

8   आसा यहोशापातका पिता, यहोशापात यहोरामका पिता, यहोराम उज्‍जियाहका पिता,

9   उज्‍जियाह योतामका पिता, योताम आहाजका पिता, आहाज हिजकियाका पिता,

10  हिजकिया मनश्‍शेका पिता, मनश्‍शे अमोनका पिता, अमोन योशियाहका पिता,

11  योशियाह यकोनियास र तिनका भाइहरूका पिता थिए। तिनीहरू बेबिलोनमा यहूदीहरूलाई बन्‍दी बनाएर लगिने समयअघि जन्‍मेका थिए।

12  बेबिलोनमा बन्‍दी बनाएर लगिएपछि: यकोनियास शालतिएलका पिता थिए, शालतिएल यरुबाबेलका पिता,

13  यरुबाबेल अबिउदका पिता, अबिउद एल्‍याकीमका पिता, एल्‍याकीम आजोरका पिता,

14  आजोर सादोकका पिता, सादोक आखिमका पिता, आखिम एलिउदका पिता,

15  एलिउद एलाजारका पिता, एलाजार मत्तानका पिता, मत्तान याकूबका पिता थिए।

16  याकूब तिनै योसेफका पिता थिए, जसकी पत्‍नी मरियम थिइन्‌। यिनै मरियमबाट येशूको जन्‍म भयो, जो ख्रीष्‍ट कहलाइन्‍छन्‌।

17  यसरी अब्राहामदेखि दाऊदसम्‍म चौध पुस्‍ता भए, र दाऊदको समयदेखि बेबिलोनमा निष्‍कासन हुने समयसम्‍म चौध पुस्‍ता, र बेबिलोनमा निष्‍कासन भएको समयदेखि ख्रीष्‍टको समयसम्‍म चौध पुस्‍ता भए।

18  येशू ख्रीष्‍टको जन्‍म यस प्रकारले भयो: उहाँकी आमा मरियमको मगनी योसेफसँग भएको थियो, तर उनीहरूको विवाह हुन अघि मरियम पवित्र आत्‍माद्वारा गर्भवती भएकी थाहा भयो।

19  तर तिनका पति योसेफ धार्मिक मानिस भएका हुनाले, तिनलाई शर्ममा पार्ने इच्‍छा नगरी तिनलाई गुप्‍तमै त्‍याग्‍ने इच्‍छा गरे।

20  तर जब उनले यी कुरा विचार गर्दैथिए, सपनामा परमप्रभुका दूत देखा परे, र उनलाई यसो भने, “योसेफ, दाऊदका छोरा, तिम्री पत्‍नी मरियमलाई स्‍वीकार गर्न नडराऊ, किनभने जो तिनको गर्भमा हुनुहुन्‍छ, उहाँ पवित्र आत्‍माबाट हुनुहुन्‍छ।

21  तिनले एउटा पुत्र जन्‍माउनेछिन्‌, र तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्‍नेछौ, किनभने उहाँले आफ्‍ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट बचाउनुहुनेछ।”

22  अगमवक्ताद्वारा परमप्रभुले बोल्‍नुभएको वचन पूरा हुनलाई नै यी सबै भएका हुन्‌:

23  “हेर, एउटा कन्‍याले गर्भधारण गर्नेछिन्‌, र त्‍यसले एउटा पुत्र जन्‍माउनेछिन्‌, र उहाँको नाउँ इम्‍मानुएल राखिनेछ,” जसको अर्थ हो, “परमेश्‍वर हामीहरूसँग।”

24  योसेफ निद्राबाट ब्‍यूँझे, र परमप्रभुका दूतले उनलाई भनेबमोजिम उनले मरियमलाई आफ्‍नी पत्‍नीको रूपमा स्‍वीकार गरे।

25  मरियमले पुत्र नजन्‍माउञ्‍जेल योसेफले तिनीसँग सहवास गरेनन्‌। योसेफले उहाँको नाउँ येशू राखे।


Malachi 4    Choose Book & Chapter    Matthew 2

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Army. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2018. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Army