JESUS FELLOWSHIP
CHRISTIAN COMMUNITY
JESUS CENTRES
MULTIPLY NETWORK
JESUS YOUTH
FACEBOOK
FLICKR PHOTOS
YOUTUBE VIDEOS
FOLLOW ON TWITTER
JESUS FELLOWSHIP BLOG
TUMBLR
JESUS FELLOWSHIP MULTILINGUAL ONLINE BIBLE
Xhosa

Choose a Bible
Select book or range
Type your search text here

Ignore case
Highlight
Exact phrase Ignore Word Order Any words
Chapter

Xhosa, IiNdumiso 119 (Psalms 119)

1   Hayi, uyolo lwabandlela igqibeleleyo, Bona bahambayo ngomyalelo kaYehova!

2   Hayi, uyolo lwababambe izingqiniso zakhe, Abamquqelayo ngentliziyo epheleleyo!

3   Abasebenzi nokusebenza bugqwetha, Bayahamba ngeendlela zakhe.

4   Uzimisile iziyalezo zakho, Ukuba zigcinwe kunene.

5   Azaba iindlela zam bezibhekiselwe Ukugcina imimiselo yakho!

6   Bendingayi kudana ke Ekubhekeni kwam kwimithetho yakho yonke.

7   Ndiya kubulela kuwe ngentliziyo ethe tye, Ekuzifundeni kwam izigwebo zobulungisa bakho.

8   Ndiya kuyigcina imimiselo yakho, Musa ukundishiya kuphele.

9   Umfana uya kuwuqaqambisa ngantoni na umendo wakhe? Ngokuzigcina ngokwelizwi lakho.

10  Ndiya kuquqela kuwe ngentliziyo yam yonke; Musa ukundilahlekanisa nemithetho yakho.

11  Ndiyibeke intetho yakho entliziyweni yam, Ukuze ndingoni kuwe.

12  Ungowokubongwa, Yehova; Ndifundise imimiselo yakho.

13  Ndiyawabalisa ngemilebe yomlomo wam Onke amasiko omlomo wakho.

14  Ndinemihlali endleleni yezingqiniso zakho, Ngathi kusebuncwaneni bonke.

15  Ndiya kucamngca ngeziyalezo zakho, Ndibheke kumendo wakho.

16  Ndiyaziyolisa ngemimiselo yakho; Andiyi kulilibala ilizwi lakho.

17  Mphathe kakuhle umkhonzi wakho, ndidle ubomi, Ndigcine ilizwi lakho.

18  Vula amehlo am, ukuba ndiyibone Imisebenzi ebalulekileyo yasemyalelweni wakho.

19  Ndingumphambukeli ehlabathini, Musa ukuyisithelisa kum imithetho yakho.

20  Umphefumlo wam ucumkile ngokulangazelela Amasiko akho ngamaxesha onke.

21  Ubakhalimele abakhukhumali, Abaqalekiswa abo, balahlekeneyo nemithetho yakho.

22  Shenxisa imke kum ingcikivo nendelo, Ngokuba ndizibambile izingqiniso zakho.

23  Nangona abathetheli behlala bathethe ngam, Umkhonzi wakho yena ucamngca ngemimiselo yakho.

24  Izingqiniso zakho ziziyoliso zam noko, Zingamaphakathi am.

25  Umphefumlo wam unamathele eluthulini: Ndiphilise ngokwelizwi lakho.

26  Ndizicacisile iindlela zam, wandiphendula; Ndifundise imimisela yakho.

27  Ndiqondise iindlela zeziyalezo zakho, Ndicamngce ngemisebenzi yakho ebalulekileyo.

28  Umphefumlo wam uvuza iinyembezi sisingqala, Ndimise ngokwelizwi lakho.

29  Indlela yobuxoki yisuse kum; Ndibabale umyalelo wakho.

30  Ndiyinyule indlela yokuthembeka; Amasiko akho ndijolise kuwo.

31  Ndinamathele ezingqinisweni zakho; Musa ukundidanisa, Yehova.

32  Ndigidima ngendlela yemithetho yakho, Ngokuba uyenze banzi intliziyo yam.

33  Ndiyalele, Yehova, indlela yemimiselo yakho, Ndiyibambe kuphele.

34  Ndiqondise, ndibambe umyalelo wakho, Ndiwugcine ngentliziyo yonke.

35  Ndinyathelise endleleni yemithetho yakho, Ngokuba ndiyithandile.

36  Intliziyo yam yithobele ezingqinisweni zakho, Ungayithobeli ekubaweni.

37  Dlulisa amehlo am angakhangeli inkohlakalo, Ndiphilise ngeendlela zakho.

38  Zalisa kumkhonzi wakho intetho yakho, Eyokuba bakoyike.

39  Yidlulise ingcikivo yam endinxunguphala yiyo, Ngokuba amasiko akho alungile.

40  Nanku ndilangazelela iziyalezo zakho, Ndiphilise ngobulungisa bakho.

41  Mazize kum iinceba zakho, Yehova, Nosindiso lwakho ngokwentetho yakho;

42  Ndimphendule ngelizwi ondingcikivayo, Ngokuba ndikholose ngelizwi lakho.

43  Musa ukuda ulihluthe emlonyeni wam ilizwi lenyaniso, Ngokuba ndilindele izigwebo zakho;

44  Ndowugcina umyalelo wakho ngamaxesha onke, Ngonaphakade kanaphakade;

45  Ndihamba-hambe endaweni ebanzi, Ngokuba ndifuna iziyalezo zakho.

46  Ndothetha ngezingqiniso zakho phambi kokumkani, Ndingabi nakudana.

47  Ndoziyolisa ngemithetho yakho Endiyithandayo;

48  Ndiziphakamise izandla zam emithethweni yakho endiyithandayo, Ndicamngce ngemimiselo yakho.

49  Khumbula ilizwi lakho kumkhonzi wakho, Ngenxa enokuba undithembise lona.

50  Yiyo le intuthuzelo yam ekucinezelekeni kwam, Yokuba intetho yakho indiphilisile.

51  Abakhukhumali bada bandigxeka kakhulu; Kanti andithi gu bucala emyalelweni wakho.

52  Ndawakhumbula amasiko akho kususela kwanaphakade, Yehova, Ndathuthuzeleka.

53  Ndingenwe ngumsindo oshushu, Ndisenziwa ngabangendawo abalahla umyalelo wakho.

54  Iziingoma kum imimiselo yakho, Endlwini yokuphambukela kwam.

55  Ndilikhumbule ebusuku igama lakho, Yehova, Ndawugcina umyalelo wakho.

56  Ndinikwe oku, Ukuba ndibambe iziyalezo zakho.

57  Isabelo sam, Yehova, ndithi, Sesokuba ndigcine amazwi akho.

58  Ndiya kubongoza ngentliziyo yonke, Ndibabale ngokwentetho yakho.

59  Ndazicingela iindlela zam, Ndazibuyisela iinyawo zam ezingqinisweni zakho.

60  Ndikhawulezile andazila-zila Ukugcina imithetho yakho.

61  Izintya zabangendawo zindithandele, Andiwulibele umyalelo wakhe noko.

62  Ndivuka phakathi kobusuku, ndibulele kuwe, Ngenxa yezigwebo zobulungisa bakho.

63  Ndilidlelane labo bonke abakoyikayo, Nelabazigcinayo iziyalezo zakho.

64  Inceba yakho, Yehova, izalise ihlabathi; Ndifundise imimiselo yakho.

65  Umenzele okulungileyo umkhonzi wakho, Yehova, ngokwelizwi lakho.

66  Ndifundise, ndibe nemvo nokwazi okulungileyo, Ngokuba ndikholwa yimithetho yakho.

67  Ndingekacinezelwa, ndaye ndilahleka; Kungoku ndiyigcinile intetho yakho.

68  Ulungile wena, ulungisa; Ndifundise imimiselo yakho.

69  Abakhukhumali bathungele ubuxoki ngam; Mna ndizibamba ngentliziyo yonke iziyalezo zakho.

70  Ithe fithi kukutyeba intliziyo yabo; Ke mna ndiziyolisa ngomyalelo wakho.

71  Kundilungele okokuba ndacinezelwayo, Ukuze ndiyifunde imimiselo yakho.

72  Ulungile kum umyalelo womlomo wakho, Ngaphezu kwamawaka egolide nesilivere.

73  Izandla zakho zindenzile, zandilungisa; Ndiqondise, ndifunde imithetho yakho.

74  Abakoyikayo bondibona, bavuye, Ngokuba ndilindele elizwini lakho.

75  Ndiyazi, Yehova, ukuba zinobulungisa izigwebo zakho; Undicinezele, phofu uthembekile.

76  Ngamana inceba yakho yaba yeyokundithuthuzela, Njengokwentetho yakho kumkhonzi wakho.

77  Mazize kum iimfesane zakho, ndiphile, Ngokuba umyalelo wakho undiyolisa.

78  Mabadane abakhukhumali, ngokuba bendigobele phantsi ngobuxoki, Mna ndicamngca ngeziyalezo zakho.

79  Mabandibuyele abakoyikayo, Nabazaziyo izingqiniso zakho.

80  Mayigqibelele intliziyo yam emimiselweni yakho, Ukuze ndingadani.

81  Umphefumlo wam uyaphela kukululangazelela usindiso lwakho, Ndilindele elizwini lakho.

82  Amehlo am ayaphela kukulangazelela intetho yakho, Ndisithi, Uya kundithuthuzela nini na?

83  Noko ndithe ndaba njengentsuba emsini; Andiyilibali imimiselo yakho.

84  Zingaphi na iintsuku zomkhonzi wakho? Uya kuda ubagwebe nini na abandisukelayo?

85  Abakhukhumali bandimbele izihogo, Abangenamyalelo wakho.

86  Yonke imithetho yakho ithembekile: Bandisukela ngobuxoki; ndincede.

87  Baphantse ukundigqibela emhlabeni, Ke mna andizilahli iziyalezo zakho.

88  Ndiphilise ngokwenceba yakho, Ndizigcine izingqiniso zomlomo wakho.

89  Lingunaphakade, Yehova, Limi emazulwini ilizwi lakho.

90  Ukuthembeka kwakho kukwizizukulwana ngezizukulwana; Ulizinzisile ihlabathi, lema.

91  Ezo zinto zimele izigwebo zakho nanamhla, Ngokuba iinto zonke zingabakhonzi bakho.

92  Koko umyalelo wakho wandiyolisayo, Ndinge ndaphelayo ekucinezelekeni kwam.

93  Andiyi kuzilibala naphakade iziyalezo zakho, Ngokuba undiphilisile ngazo.

94  Ndingowakho mna, ndisindise, Kuba ndicamanga ngeziyalezo zakho.

95  Abangendawo bandilindile ukuze banditshabalalise; Mna ndigqale izingqiniso zakho.

96  Yonke inzaliseko ndiyibonile apho iphela khona; Ke wona umthetho wakho ngumphangalala omkhulu.

97  Hayi, ukuwuthanda kwam umyalelo wakho! Imini le yonke ndiyacamngca ngawo.

98  Indifundisa ubulumko ngaphezu kweentshaba zam imithetho yakho, Ngokuba yeyam ngonaphakade.

99  Ndinokuqiqa ngaphezu kwabafundisi bam bonke, Ngokuba ngezingqiniso zakho ndiyacamngca.

100  Ndinokuqonda ngaphezu kwamadoda amakhulu, Ngokuba ndizibamba iziyalezo zakho.

101  Ndizinqandile iinyawo zam kwiindlela zonke ezimbi, Ukuze ndiligcine ilizwi lakho.

102  Andisuki emasikweni akho, Ngokuba undiyalile wena.

103  Hayi, ukuba mnandi kwentetho yakho ekhuhlangubeni lam! Igqithe nobusi emlonyeni wam.

104  Ngeziyalezo zakho ndinokuqonda, Ngenxa yoko ndiwuthiyile wonke umendo wobuxoki.

105  Lisisibane seenyawo zam ilizwi lakho, Likukukhanya emendweni wam.

106  Ndikufungele, ndikumisile, Ukuzigcina izigwebo zobulungisa bakho.

107  Ndide ndacinezeleka kakhulu; Yehova, ndiphilise ngokwelizwi lakho.

108  Ngamana wakholeka kuwe, Yehova, umbingelelo wesisa womlomo wam; Ndifundise amasiko akho.

109  Umphefumlo wam uhlala usesandleni sam, Ndingawulibali umyalelo wakho.

110  Abangendawo bandenzele umgibe, Andiphambukanga eziyalezweni zakho.

111  Ndizidle ilifa izingqiniso zakho ngonaphakade, Ngokuba ziyimihlali yentliziyo yam;

112  Intliziyo yam ndiyithobele ekwenzeni imimiselo yakho Ngonaphakade, kuphele.

113  Abambaxa ndiyabathiya, Wona umyalelo wakho ndiyawuthanda.

114  Isithe lam nengweletshetshe yam nguwe, Ndilindele elizwini lakho.

115  Sukani kum, nina benzi beento ezimbi, Ndibambe imithetho yoThixo wam.

116  Ndizimase ngokwelizwi lakho, ndiphile, Ungandidanisi ekulindeni kwam.

117  Ndixhase ndisinde, Ndihlale ndibheke emimiselweni yakho.

118  Ubacukucezile bonke abalahlekana nemimiselo yakho, Ngokuba inkohliso yabo ibubuxoki.

119  Wena ususa bonke abangendawo behlabathi njengentlenga, Ngoko ndiyazithanda izingqiniso zakho.

120  Inyama yam isuka ihambe kukunkwantyiswa nguwe, Ndizoyike izigwebo zakho.

121  Ndenza ngesiko nangobulungisa, Ungandinikeli kwabandicudisayo.

122  Mmele umkhonzi wakho, kulunge; Mabangandicudisi abakhukhumali.

123  Amehlo am ayaphela kukululangazelela usindiso lwakho, Nentetho yobulungisa bakho.

124  Umkhonzi wakho menzele ngokwenceba yakho Undifundise imimiselo yakho.

125  Ndingumkhonzi wakho, ndiqondise, Ndizazi izingqiniso zakho.

126  Lilixa lokuba uYehova enze, Kuba bawaphule umyalelo wakho.

127  Ngenxa yoko ndiyithanda imithetho yakho Ngaphezu kwegolide, nakwengcwengiweyo.

128  Ngenxa yoko ndithi, Zonke iziyalezo zakho zithe tye ngezinto zonke; Wonke umendo wobuxoki ndiwuthiyile.

129  Ziyimisebenzi ebalulekileyo izingqiniso zakho, Ngenxa yoko uzibambile umphefumlo wam.

130  Ukutyhila kwamazwi akho kuyakhanyisa, Kuqondisa abazizidenge.

131  Ndakhamisa umlomo wam, ndakhefuza, Ngokuba ndiyilangazelela imithetho yakho.

132  Ndibheke, undibabale, Ngokwesiko lakho kubathandi begama lakho.

133  Qinisa ukunyathela kwam ngentetho yakho, Mabungabi nagunya kum ubutshinga, nabuphi na.

134  Ndikhulule ekucudiseni komntu, Ndizigcine iziyalezo zakho.

135  Khanyisa ubuso bakho kumkhonzi wakho, Undifundise imimiselo yakho.

136  Ahla imijelo yamanzi amehlo am, Ngenxa yokuba bengawugcini umyalelo wakho.

137  Ulilungisa wena, Yehova, Zithe tye izigwebo zakho.

138  Uzimisile izingqiniso zakho, zanobulungisa, Zaba nokuthembeka kakhulu.

139  Ikhwele lam lindibhangisile, Ngokuba abandibandezelayo bewalibele amazwi akho.

140  Ilizwi lakho linyibilikisiwe njengegolide kunene, Umkhonzi wakho uyalithanda.

141  Ndimncinane, ndideliwe, Noko andizilibali iziyalezo zakho.

142  Ubulungisa bakho bubulungisa obungunaphakade, Umyalelo wakho uyinyaniso.

143  Imbandezelo nengcutheko indifumene, Imithetho yakho iyandiyolisa.

144  Zinobulungisa ngonaphakade izingqiniso zakho, Ndiqondise, ndiphile.

145  Ndikhala ngentliziyo yonke, ndiphendule; Yehova, imimiselo yakho ndiya kuyibamba.

146  Ndikhala kuwe, ndisindise, Ndigcine izingqiniso zakho.

147  Ndakuphangela ukusa, ndazibika, Ndalindela emazwini akho.

148  Amehlo am aphengela imilindo yasebusuku, Ukuze ndicamngce ngentetho yakho.

149  Live ilizwi lam ngokwenceba yakho, Yehova, ndiphilise ngokwamasiko akho.

150  Bayasondela abaphuthuma amanyala, Banyawuka emyalelweni wakho;

151  Usondele wena, Yehova, Yonke imithetho yakho iyinyaniso.

152  Kudala ndisazi ngokwezingqiniso zakho, Ukuba uzisekile ngonaphakade.

153  Khangela ukucinezeleka kwam, undihlangule, Ngokuba ndingawulibali umyalelo wakho.

154  Bambana nobambene nam, undikhulule, Ndiphilise ngokwelizwi lakho.

155  Lunyawukile kwabangendawo usindiso, Ngokuba abayifuni imimiselo yakho.

156  Iimfesane zakho zininzi, Yehova; Ndiphilise ngokwamasiko akho.

157  Baninzi abandisukelayo nabandibandezelayo; Andithi gu bucala ezingqinisweni zakho.

158  Ndababona abatshinizi, ndakruquka, Abo bangayigciniyo intetho yakho.

159  Bona ukuthanda kwam iziyalezo zakho, Yehova, ndiphilise ngokwenceba yakho.

160  Isimbuku selizwi lakho siyinyaniso iphela, Zingunaphakade zonke izigwebo zobulungisa bakho.

161  Abathetheli bandisukela ngelize, Intliziyo yam iyankwantyiswa ngamazwi akho.

162  Ndinemihlali ngentetho yakho, Njengofumene ixhoba elininzi.

163  Ndikuthiyile ukuxoka, lisikizi kum; Ndiyawuthanda umyalelo wakho.

164  Ndikudumisa kasixhenxe ngemini, Ngenxa yezigwebo zobulungisa bakho.

165  Banoxolo olukhulu abawuthandayo umyalelo wakho; Akukho sikhubekiso kubo.

166  Ndikhangela usindiso lwakho, Yehova; Ndenza imithetho yakho.

167  Umphefumlo wam uyazigcina izingqiniso zakho, Ndizithanda kunene.

168  Ndiyazigcina iziyalezo zakho nezingqiniso zakho, Ngokuba zonke iindlela zam ziphambi kwakho.

169  Makusondele phambi kwakho ukuhlahlamba kwam; Yehova, ndiqondise ngokwelizwi lakho.

170  Masifike isikhungo sam phambi kwakho; Ndihlangule ngokwentetho yakho.

171  Umlomo wam mawumpompoze indumiso, Kuba undifundisile imimiselo yakho.

172  Ulwimi lwam luya kuyiphendula intetho yakho, Ngokuba yonke imithetho yakho inobulungisa.

173  Isandla sakho masibe sesokundinceda, Ngokuba ndizinyulele iziyalezo zakho.

174  Ndilangazelela usindiso lwakho, Yehova; Umyalelo wakho uyandiyolisa.

175  Mawuphile umphefumlo wam, ukudumise, Andincede amasiko akho.

176  Ndiya ndimka njengemvu elahlekileyo; mfune umkhonzi wakho, Ngokuba andiyilibali imithetho yakho.


IiNdumiso 118
   (Psalms 118)  
 Choose Book & Chapter    IiNdumiso 120
(Psalms 120)   

Xhosa is spoken by 6,876,000 people: 6,858,000 in South Africa, 18,000 in Lesotho.

1975 Xhosa Bible, copyright © 1975 Bible Society of South Africa.


Licensed to Jesus Army. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2017. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Army