Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Afrikaans
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Afrikaans, Mattheus 1 (Matthew 1)

Please select the particular book and chapter you wish to read.

1   Die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham:

2   Abraham was die vader van Isak, en Isak die vader van Jakob, en Jakob die vader van Juda en sy broers;

3   en Juda was die vader van Peres en Serag by Tamar, en Peres was die vader van Hesron, en Hesron die vader van Ram,

4   en Ram die vader van Ammínadab, en Ammínadab die vader van Nagson, en Nagson die vader van Salmon,

5   en Salmon die vader van Boas by Ragab, en Boas die vader van Obed by Rut, en Obed die vader van Isai,

6   en Isai die vader van koning Dawid, en koning Dawid die vader van Salomo by die vrou van Uría,

7   en Salomo die vader van Rehábeam, en Rehábeam die vader van Abía, en Abía die vader van Asa,

8   en Asa die vader van Jósafat, en Jósafat die vader van Joram, en Joram die vader van Ussía,

9   en Ussía die vader van Jotam, en Jotam die vader van Agas, en Agas die vader van Hiskía,

10  en Hiskía die vader van Manasse, en Manasse die vader van Amon, en Amon die vader van Josía,

11  en Josía die vader van Jegónia en sy broers in die tyd van die Babiloniese ballingskap.

12  En ná die Babiloniese ballingskap het Jegónia die vader geword van Seáltiël, en Seáltiël was die vader van Serubbábel,

13  en Serubbábel die vader van Abíud, en Abíud die vader van Éljakim, en Éljakim die vader van Asor,

14  en Asor die vader van Sadok, en Sadok die vader van Agim, en Agim die vader van Elíud,

15  en Elíud die vader van Eleásar, en Eleásar die vader van Mattan, en Mattan die vader van Jakob,

16  en Jakob die vader van Josef, die man van Maria uit wie gebore is Jesus wat Christus genoem word.

17  Al die geslagte dan van Abraham tot Dawid is veertien geslagte, en van Dawid tot die Babiloniese ballingskap veertien geslagte, en van die Babiloniese ballingskap tot Christus veertien geslagte.

18  Die geboorte van Jesus Christus was dan só: Toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees.

19  En Josef, haar man, omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, het hom voorgeneem om in die geheim van haar te skei.

20  Maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sę: Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees;

21  en sy sal 'n seun baar, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos.

22  En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word wat die Here deur die profeet gespreek het:

23  Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal Hom Emmánuel noem, dit is, as dit vertaal word: God met ons.

24  En toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gedoen soos die engel van die Here hom beveel het en sy vrou by hom geneem;

25  en hy het haar nie beken totdat sy haar eersgebore Seun gebaar het nie; en hy het Hom Jesus genoem.


Maleagi 4
   (Malachi 4)  
 Choose Book & Chapter    Mattheus 2
(Matthew 2)   

Afrikaans is spoken by 6,385,000 people: 6,200,000 in South Africa, 146,000 in Namibia, 20,000 in Botswana, 19,000 elsewhere.

Afrikaans Bybel, © 1933, 1953, Bybelgenootskap van Suid Afrika. This copyright Bible has kindly been made available by the Bible Society of South Africa, strictly for non-commercial use with BibleDatabase software. Please consider making a contribution to them to help fund their continuing efforts in Bible translation.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.