Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Afrikaans
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Afrikaans, Psalms 51

1   Vir die musiekleier. 'n Psalm van Dawid,

2   toe die profeet Natan na hom gekom het, nadat hy by Btseba ingegaan het.

3   Wees my genadig, o God, na u goedertierenheid; delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid.

4   Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde.

5   Want k ken my oortredinge, en my sonde is altyddeur voor my.

6   Teen U alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u o, sodat U regverdig kan wees as U spreek, rein as U gerig hou.

7   Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang.

8   Kyk, U het 'n welgevalle aan waarheid in die binneste, en in die verborgene maak U aan my wysheid bekend.

9   Ontsondig my met hisop, dat ek kan rein wees; was my, dat ek witter kan wees as sneeu.

10  Laat my vreugde en blydskap hoor; laat die gebeente juig wat U verbrysel het.

11  Verberg u aangesig vir my sondes en delg uit al my ongeregtighede.

12  Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees.

13  Verwerp my nie van u aangesig nie en neem u Heilige Gees nie van my weg nie.

14  Gee my weer die vreugde van u heil, en ondersteun my deur 'n gewillige gees.

15  Ek wil die oortreders u we leer, dat die sondaars hulle tot U kan bekeer.

16  Red my van bloedskuld, o God, God van my heil! Laat my tong u geregtigheid uitjubel.

17  Here, open my lippe, dat my mond u lof kan verkondig.

18  Want U het geen lus in slagoffer nie, anders sou ek dit gee; in brandoffer het U geen behae nie.

19  Die offers van God is 'n gebroke gees; 'n gebroke en verslae hart sal U, o God, nie verag nie!

20  Doen goed aan Sion na u welbehae; bou die mure van Jerusalem op.

21  Dan sal U 'n welbehae h in die offers van geregtigheid, in brandoffer en voloffer; dan sal hulle stiere offer op u altaar.


Psalms 50    Choose Book & Chapter    Psalms 52

Afrikaans is spoken by 6,385,000 people: 6,200,000 in South Africa, 146,000 in Namibia, 20,000 in Botswana, 19,000 elsewhere.

Afrikaans Bybel, © 1933, 1953, Bybelgenootskap van Suid Afrika. This copyright Bible has kindly been made available by the Bible Society of South Africa, strictly for non-commercial use with BibleDatabase software. Please consider making a contribution to them to help fund their continuing efforts in Bible translation.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2022. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.