Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Cebuano (1917)
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Cebuano (1917), Matthew 1

Please select the particular book and chapter you wish to read.

1   Ang basahon sa kagikanan ni Jesucristo, anak ni David, anak ni Abraham.

2   Si Abraham nanganak kang Isaac, ug si Isaac nanganak kang Jacob, ug si Jacob nanganak kang Juda ug sa mga igsoon niya;

3   Ug kang Tamar si Juda nanganak kang Fares ug kang Zara, ug si Fares nanganak kang Esrom, ug si Esrom nanganak kang Aram;

4   Ug si Aram nanganak kang Aminadab, ug si Aminadab nanganak kang Nahason, ug si Nahason nanganak kang Salomon;

5   Ug kang Rahab nanganak si Salomon kang Booz, ug kang Rut si Booz nanganak kang Obed, ug si Obed nanganak kang Isai;

6   Ug si Isai nanganak kang David nga hari, ug si David nga hari nanganak kang Salomon sa kanhi naasawa ni Urias;

7   Ug si Salomon nanganak kang Roboam, ug si Roboam nanganak kang Abia, ug si Abia nanganak kang Asa,

8   Ug si Asa nanganak kang Josafat, ug si Josafat nanganak kang Joram, ug si Joram nanganak kang Ozias;

9   Ug si Ozias nanganak kang Joatam, ug si Joatam nanganak kang Acaz, ug si Acaz nanganak kang Ezequias;

10  Ug si Ezequias nanganak kang Manases, ug si Manases nanganak kang Amos, ug si Amos nanganak kang Josias;

11  Ug si Josias nanganak kang Jeconias ug sa mga igsoon niya sa panahon nga gibalhin sila ngadto sa Babilonia;

12  Ug sa human sa pagbalhin kanila ngadto sa Babilonia, si Jeconias nanganak kang Salatiel, ug si Salatiel nanganak kang Zorobabel;

13  Ug si Zorobabel nanganak kang Abiud, ug si Abiud nanganak kang Eliaquim, ug si Eliaquim nanganak kang Azor;

14  Ug si Azor nanganak kang Sadoc, ug si Sadoc nanganak kang Aquim, ug si Aquim nanganak kang Eliud;

15  Ug si Eliud nanganak kang Eleazar, ug si Eleazar nanganak kang Matan, ug si Matan nanganak kang Jacob;

16  Ug si Jacob nanganak kang Jose, bana ni Maria, kang kinsa natawo si Jesus, ang ginganlan si Cristo.

17  Busa ang tanan nga mga kaliwatan sukad kang Abraham hangtud kang David, may napulo ug upat ka kaliwatan; ug sukad kang David hangtud sa pagpabalhin kanila ngadto sa Babilonia, napulo ug upat ka kaliwatan; ug sukad sa pagpabalhin kanila ngadto sa Babilonia hangtud kang Cristo, napulo ug upat ka kaliwatan.

18  Karon ang pagkatawo ni Jesucristo ingon niini: Sa kaslonon pa ang iyang inahan nga si Maria kang Jose, sa wala pa sila managkatiayon, hingkaplagan siya nga nanamkon tungod sa Espiritu Santo.

19  Ug si Jose nga iyang pamanhonon, sanglit tawo nga matarung ug dili siya buot magapakaulaw kaniya, naghunahuna pagbiya kaniya sa tago.

20  Ug sa nagapalandong siya niining mga butanga, ania karon, mipakita kaniya sa damgo usa ka manolonda sa Ginoo nga nagaingon: Jose, anak ni David, ayaw kahadlok pagdawat kang Maria nga imong pangasaw-onon, kay ang gipanamkon niya, iya sa Espiritu Santo.

21  Ug siya magaanak ug usa ka anak nga lalake, ug pagatawgon mo ang iyang ngalan JESUS, kay siya magaluwas sa iyang lungsod gikan sa ilang mga sala.

22  Ug ngatanan kini nanghitabo aron matuman ang gisulti sa Ginoo pinaagi sa manalagna, nga nagaingon:

23  Ania karon, ang ulay magapanamkon. ug magaanak usa ka anak nga lalake, ug pagatawgon nila ang iyang ngalan Emmanuel, nga kong hubaron: Ang Dios kauban nato.

24  Ug sa nahagmata si Jose gikan sa pagkatulog, gibuhat niya ang gisugo kaniya sa manolonda sa Ginoo, ug gidawat niya ang iyang pangasaw-onon.

25  Ug wala niya ilha siya nga asawa hangtud nga nagaanak sa iyang anak nga panganay, ug gitawag niya ang iyang ngalan JESUS.


Malachi 4    Choose Book & Chapter    Matthew 2

Cebuano is the second most widely spoken native language of the Philippines and is spoken by 15,230,000 people.

The complete Cebuano Bible was first published in 1917. This Bible is published today as the Ang Biblia, Cebuano by the Philippine Bible Society. Two separate versions are available: The 'Pinadayag' version contains a completely revised New Testament, the 'Bugna' version contains the original New Testament from 1917. Both versions share the same Old Testament text. The 'Bugna' designation is derived from the Cebuano name given to the book of Revelation. The New Testament text generally follows the Greek Received Text, which was used as a basis for the King James Version. Because of its similarity with the KJV it is also called the Cebuano King James Version.

You can also read the same passage in the 'Pinadayag' (revised) version or in Tagalog, the main language of the Philippines.

Cebuano Bible:Cebuano Ang Biblia (Bugna Version). This file was created by combining the OT Text from the Cebuano Online Bible and the NT Text from the Cebuano AddBible. Comparison was made with the printed edition, resulting in some minor corrections, by Christian Wagner.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2022. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.