Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Cebuano (1917)
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Cebuano (1917), Acts 6

1   Ug niadtong mga adlawa, sa nagatubo ang gidaghanon sa mga tinon-an, nanagbagutbot ang mga Judiong Greciahanon batok sa mga Hebreohanon, kay ang ilang mga babayeng balo wala nila pagtagda sa mga pag-alima sa matag-adlaw.

2   Tungod niini gipatigum sa napulo ug duha ang panon sa mga tinon-an ug nanag-ingon: Dili angay nga pagabiyaan namo ang pulong sa Dios, ug magasilbe kami sa mga lamesa.

3   Busa, mga igsoon, magpangita kamo diha kaninyo ug pito ka tawo mga maayo ug kadungganan, nga mga puno sa Espiritu Santo ug sa kinaadman, nga atong ikatudlo alang niining buluhatona,

4   Ug kami magapadayon gayud sa pag-ampo ug sa ministerio sa pulong.

5   Ug kini nga pahayag hing-uyonan sa tibook nga panon; ug ilang gipili si Esteban, lalake nga puno sa pagtoo ug sa Espiritu Santo, ug si Felipe, ug si Procoro, ug si Nicanor, ug si Timon, ug si Parmenas, ug si Nicolas, usa ka kinabig, nga taga-Antioquia;

6   Kini sila gipaatubang sa mga apostoles, ug sa human sila makaampo, nagpandung sa ilang mga kamot sa ibabaw nila.

7   Ug mikaylap ang pulong sa Dios; ug ang gidaghanon sa mga tinon-an misanay sa hilabihan gayud sa Jerusalem, ug usa ka dakung panon sa mga sacerdote nanagmasinugtanon sa pagtoo.

8   Ug si Esteban, nga puno sa gracia ug sa gahum, nagbuhat ug daghang mga katingalahan ug mga ilhanan sa taliwala sa katawohan.

9   Apan may nanagpanindog sa pipila nga didto sa sinagoga, nga ginganlan sinagoga sa mga Libertino ug sa mga taga-Cirene, ug mga taga-Alejandria, ug niadtong mga taga-Cilicia, ug sa taga-Asia, nakiglantugi kang Esteban.

10  Ug wala sila makahimo sa pagdaug sa kinaadman ug sa Espiritu nga maila sa iyang gipamulong.

11  Unya ang mga tawo gihukipan nila ug salapi, aron manag-ingon: Among hingbatian siya nga nagsulti ug mapasipalahong mga pulong batok kang Moises ug batok sa Dios.

12  Ug gipagubot nila ang katawohan, ug ang mga anciano, ug ang mga escriba; ug siya gidam-agan nila, ug gidakup, ug gidala siya ngadto sa Sanhedrin.

13  Ug gipaatubang nila ang mga bakakon nga mga saksi, nga nanag-ingon: Kining tawohana walay pag-undang sa pagsulti sa mga pulong batok niining balaang dapit ug sa Kasugoan.

14  Kay among hingdunggan siya nga nag-ingon, nga kini si Jesus nga Nazaretnon magaguba niini nga dapit, ug mag-usab sa mga batasan nga gihatag ni Moises.

15  Unya ang tanang nanaglingkod sa Sanhedrin, sa nanagtutuk sila kaniya, nakita nila ang iyang nawong ingon sa nawong sa usa ka manolonda.


Acts 5    Choose Book & Chapter    Acts 7

Cebuano is the second most widely spoken native language of the Philippines and is spoken by 15,230,000 people.

The complete Cebuano Bible was first published in 1917. This Bible is published today as the Ang Biblia, Cebuano by the Philippine Bible Society. Two separate versions are available: The 'Pinadayag' version contains a completely revised New Testament, the 'Bugna' version contains the original New Testament from 1917. Both versions share the same Old Testament text. The 'Bugna' designation is derived from the Cebuano name given to the book of Revelation. The New Testament text generally follows the Greek Received Text, which was used as a basis for the King James Version. Because of its similarity with the KJV it is also called the Cebuano King James Version.

You can also read the same passage in the 'Pinadayag' (revised) version or in Tagalog, the main language of the Philippines.

Cebuano Bible:Cebuano Ang Biblia (Bugna Version). This file was created by combining the OT Text from the Cebuano Online Bible and the NT Text from the Cebuano AddBible. Comparison was made with the printed edition, resulting in some minor corrections, by Christian Wagner.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.