Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Cebuano (1917)
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Cebuano (1917), Hebrews 1

1   Ang Dios nga sa karaang panahon nakasulti sa makadaghan ug sa mga nagkalainlaing mga paagi sa mga ginikanan pinaagi sa mga manalagna.

2   Niining katapusan nga mga adlaw nagsulti kanato pinaagi sa iyang Anak nga gitudlo niya nga manununod sa tanang mga butang nga tungod kaniya usab gibuhat ang mga kalibutan;

3   Nga sanglit mao ang dan-ag sa iyang himaya ug ang mao gayud nga dagway sa iyang pagkamao, ug sa nagatuboy sa tanang mga butang pinaagi sa pulong sa iyang gahum, sa diha nga nakabuhat siya sa paghinlo sa atong mga sala, milingkod sa toong kamot sa Halangdon sa kahitas-an;

4   Sa nahimo siya nga labi pang maayo kay sa mga manolonda sanglit kay nakapanunod siya sa usa ka ngalan nga labi pang halangdon kay kanila.

5   Kay kang kinsa sa mga manolonda siya magapamulong sa bisan unsang panahon: Ikaw mao ang akong Anak, gipanganak ko ikaw karon? ug usab: Ako mahimong Amahan niya, ug siya mahimong Anak nako?

6   Ug kong siya magadala pag-usab sa panganay dinhi sa yuta, magaingon siya: Ug ang tanang mga manolonda sa Dios pasimbaha kaniya.

7   Ug mahitungod sa mga manolonda siya nagaingon: Ang nagabuhat ingon nga mga hangin sa iyang mga manolonda, ug ingon nga siga sa kalayo sa iyang mga ministro;

8   Apan mahitungod sa Anak, siya nagaingon: Ang imong trono, O Dios, alang sa mga katuigan nga walay katapusan, ug ang baras sa katul-id mao ang baras sa imong gingharian.

9   Gihigugma mo ang pagkamatarung, ug gidumtan ang pagkamasupilon; tungod niana, ang Dios nga imong Dios nagadihog kanimo uban sa lana sa kalipay labaw kay sa imong mga kauban.

10  Ug, ikaw, Ginoo, sa sinugdan nagatukod sa patukoranan sa yuta, ug ang mga langit mao ang mga buhat sa imong mga kamot;

11  Sila mangawala, apan ikaw magapadayon; ug silang tanan mangadaan ingon sa usa ka bisti;

12  Ug ingon sa usa ka kupo lukoton mo sila, ug ingon sa usa ka bisti pagaalid-an sila, apan ikaw mao sa gihapon, ug ang imong mga tuig dili matapus.

13  Apan kinsa sa mga manolonda ang iyang gisultihan sa bisan unsa nga panahon: Lumingkod ka sa akong too, hangtud nga igabutang ko ang imong mga kaaway nga tumbanan sa imong mga tiil?

14  Dili ba silang tanan mga espiritu nga mag-aalagad, nga gisugo aron sa pag-alagad tungod niadtong mga manununod sa kaluwasan?


Philemon 1    Choose Book & Chapter    Hebrews 2

Cebuano is the second most widely spoken native language of the Philippines and is spoken by 15,230,000 people.

The complete Cebuano Bible was first published in 1917. This Bible is published today as the Ang Biblia, Cebuano by the Philippine Bible Society. Two separate versions are available: The 'Pinadayag' version contains a completely revised New Testament, the 'Bugna' version contains the original New Testament from 1917. Both versions share the same Old Testament text. The 'Bugna' designation is derived from the Cebuano name given to the book of Revelation. The New Testament text generally follows the Greek Received Text, which was used as a basis for the King James Version. Because of its similarity with the KJV it is also called the Cebuano King James Version.

You can also read the same passage in the 'Pinadayag' (revised) version or in Tagalog, the main language of the Philippines.

Cebuano Bible:Cebuano Ang Biblia (Bugna Version). This file was created by combining the OT Text from the Cebuano Online Bible and the NT Text from the Cebuano AddBible. Comparison was made with the printed edition, resulting in some minor corrections, by Christian Wagner.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.