Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Cebuano (1917)
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Cebuano (1917), 1 Peter 4

1   Ingon nga si Cristo nag-antus sa unod tungod kanato, magsangkap usab kamo sa inyong mga kaugalingon sa mao nga hunahuna; kay siya nga nag-antus diha sa unod, mihunong sa pagpakasala;

2   Aron dili na kamo magpuyo sa panahon nga nahabilin diha sa unod, alang sa mga kailibgon sa mga tawo, kondili alang sa kabubut-on sa Dios.

3   Kay igo na ang miaging panahon nga gituman alang sa kabubut-on sa mga Gentil, ug gikinabuhi alang sa mga kalaw-ayan, sa mga kailibgon, sa mga pag-inum sa vino, sa mga hudyaka sa kombira, sa mga paghuboghubog, ug sa mga mahugaw nga pagsimba sa mga dios-dios:

4   Nga niana gihunahuna nga kahibulongan nga kamo wala modalagan uban kanila ngadto sa hilabihan nga pagkangil-ad, nga nagasulti ug dautan mahitungod kaninyo.

5   Nga magahatag ug husay niadtong andam sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay.

6   Kay, tungod niini giwali ang Maayong Balita ngadto sa mga nangamatay, aron mahukman gayud sila ingon nga mga tawo diha sa unod, apan magkinabuhi uyon sa Dios diha sa Espiritu.

7   Apan ang katapusan sa tanang mga butang haduol na; busa, magbaton kamo ug mahusay nga hunahuna, ug magbuotan kamo ngadto sa pag-ampo.

8   Ug labaw sa tanan, magbaton kamo sa mainitong gugma sa taliwala ninyo; kay ang gugma nagatabon sa daghanan uyamut nga mga sala;

9   Magmaabi-abihon kamo ang usa ug usa sa walay pagbagulbol:

10  Sumala sa nadawat nga hiyas sa tagsatagsa mag-inalagaray kamo niini sa taliwala ninyo, ingon nga mga maayong tinugyanan sa nagakalainlaing gracia sa Dios.

11  Kong may tawo nga magasulti, magsulti siya ingon sa mga pulong sa Dios; kong may tawo nga magaalagad, mag-alagad siya ingon sa kusog nga gihatag sa Dios: aron sa tanang mga butang pagahimayaon ang Dios pinaagi kang Jesucristo, nga kaniya ang himaya ug ang kagamhanan sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

12  Mga hinigugma, dili kamo mahibulong sa pagsulay nga ingon sa kalayo sa taliwala ninyo, nga mahatabo aron sa pagsulay kaninyo, ingon nga daw butang nga katingalahan ang mahitabo kaninyo.

13  Apan sanglit kamo mga umalambit sa mga pag-antus ni Cristo, managkalipay kamo; aron nga sa pagpadayag sa iyang himaya, managkalipay usab kamo sa daku gayud nga kalipay.

14  Kong kamo gipasipalahan tungod sa ngalan ni Cristo, mga bulahan kamo; kay ang Espiritu sa himaya, ug ang Espiritu sa Dios anaa sa ibabaw ninyo.

15  Ayaw pag-itugot nga may bisan kinsa kaninyo nga pagsakiton ingon nga usa ka mamumuno, kun kawatan, kun magbubuhat sa kadautan, kun mahilabtanon sa mga butang sa ubang tawo.

16  Apan kong may tawo nga pagsakiton ingon nga Cristohanon, dili unta magakaulaw siya; kondili, himayaon niya ang Dios niini nga ngalan.

17  Kay ang panahon miabut nga pagasugdan ang paghukom sa balay sa Dios: ug kong kini magasugod pag-una kanato, unsay katapusan niadtong mga dili masinugtanon sa Maayong Balita sa Dios?

18  Ug kong ang matarung halus mamaluwas, asa man magapadayag ang dili-diosnon ug ang makasasala?

19  Busa ang mga nanag-antus sumala sa kabubut-on sa Dios, magtugyan sa ilang mga kalag diha sa maayong mga buhat ngadto sa matinumanon nga Magbubuhat.


1 Peter 3    Choose Book & Chapter    1 Peter 5

Cebuano is the second most widely spoken native language of the Philippines and is spoken by 15,230,000 people.

The complete Cebuano Bible was first published in 1917. This Bible is published today as the Ang Biblia, Cebuano by the Philippine Bible Society. Two separate versions are available: The 'Pinadayag' version contains a completely revised New Testament, the 'Bugna' version contains the original New Testament from 1917. Both versions share the same Old Testament text. The 'Bugna' designation is derived from the Cebuano name given to the book of Revelation. The New Testament text generally follows the Greek Received Text, which was used as a basis for the King James Version. Because of its similarity with the KJV it is also called the Cebuano King James Version.

You can also read the same passage in the 'Pinadayag' (revised) version or in Tagalog, the main language of the Philippines.

Cebuano Bible:Cebuano Ang Biblia (Bugna Version). This file was created by combining the OT Text from the Cebuano Online Bible and the NT Text from the Cebuano AddBible. Comparison was made with the printed edition, resulting in some minor corrections, by Christian Wagner.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.