Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Cebuano
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Cebuano, Job 14

1    Ang tawo, nga natawo sa usa ka babaye, Hamubo ra sa panuigon, ug tugob sa kasamok.

2   Siya mobuswak sama sa usa ka bulak, ug pagaputlon: Siya nagadalagan usab ingon sa usa ka anino, ug dili magadayon.

3   Nan magabuka ba ikaw sa mga mata sa pagsud-ong kaniya, Ug magadala kanako sa hukmanan uban kanimo?

4   Kinsa ang makakuha ug usa ka butang nga mahinlo gikan sa mahugaw? walay mausa.

5   Sanglit ang iyang mga adlaw tinagalan, Ang gidaghanon sa iyang mga bulan anaa kanimo, Ug ikaw nagbutang ug mga utlanan kaniya nga dili niya malabang.

6   Ayaw na siya pagsud-onga, aron siya makapahulay, Hangtud nga, ingon sa usa ka sulogoon, matapus niya ang adlaw.

7    Kay adunay kalauman sa usa ka kahoy, Kong kana pagaputlon aron nga manalingsing pag-usab, Ug nga ang diyutayng sanga niana dili mohunong.

8   Bisan pa magakagulang ang gamot niana diha sa yuta, Ug ang tuud niana madunot sa yuta;

9   Apan tungod sa baho sa tubig kana mangudlot, Ug mananga ingon sa usa ka tanum.

10  Apan ang tawo mamatay, ug igalubong: Oo, ang gininhawa sa tawo mabugto, ug hain na man siya?

11  Ingon nga ang katubigan maitus sa dagat, Ug ang suba magakakunhod ug momala;

12  Mao usab ang tawo mamatay ug dili na mobalik: Hangtud nga mawala ang kalangitan, sila dili na manghigmata, Dili usab sila mapukaw sa ilang pagkatulog.

13  Oh nga sa Sheol unta tagoan mo ako, Nga imo unta akong ibutang sa tago, hangtud nga mahupay ang imong kaligutgut, Nga imo unta akong tagalan ug panahon, ug mahinumdum ka kanako!

14  Kong ang tawo mamatay, mabuhi ba siya pag-usab? Paabuton unta nako ang tanang adlaw sa akong pagpakigbisog, Hangtud ang akong pagkabalhin modangat.

15  Ikaw motawag unta, ug kanimo ako motubag: Ikaw mokinahanglan sa buhat sa imong mga kamot.

16   Apan karon imong ginaihap ang akong mga lakang? Dili ba ikaw magtimaan sa akong sala?

17  Ang akong kalapasan gibaliktosan sulod sa usa ka puntil, Ug imong gitak-uman ang akong kadautan.

18  Apan ang bukid nga nagakatumpag, mawagtang: Ug ang bato mahasalikway gikan sa iyang nahamutangan;

19  Ang katubigan magahilis sa mga bato; Ang mga pag-awas niana magabugwas sa abug sa yuta: Maingon man niana ginalaglag mo ang paglaum sa tawo.

20  Ikaw sa walay katapusan makadaug kaniya, ug siya molabay: Ikaw magausab sa iyang nawong, ug kaniya magapalakaw.

21  Ang iyang mga anak mahimong dungganon, ug siya dili mahibalo niana; Ug sila ginahimong ubos apan siya dili makatimaan niana kanila.

22  Apan kaniya may kasakit ang iyang unod, Ug sa sulod niya nagabangotan ang iyang kalag.


Job 13    Choose Book & Chapter    Job 15

Cebuano is the second most widely spoken native language of the Philippines and is spoken by 15,230,000 people.

The complete Cebuano Bible was first published in 1917. This Bible is published today as the Ang Biblia, Cebuano by the Philippine Bible Society. Two separate versions are available: The 'Pinadayag' version contains a completely revised New Testament, the 'Bugna' version contains the original New Testament from 1917. Both versions share the same Old Testament text. The 'Bugna' designation is derived from the Cebuano name given to the book of Revelation. The New Testament text generally follows the Greek Received Text, which was used as a basis for the King James Version. Because of its similarity with the KJV it is also called the Cebuano King James Version.

You can also read the same passage in the 'Bugna' (1917) version or in Tagalog, the main language of the Philippines.

Cebuano Bible:Cebuano Ang Biblia (Pinadayag Version). This file is based on text from the Cebuano Online Bible. Comparison was made with the printed edition, resulting in some minor corrections, by Christian Wagner.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.