Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Cebuano
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Cebuano, Hebrews 1

1    Sa daghan ug nagkalainlaing mga paagi ang Dios misulti kaniadto sa karaang kapanahonan ngadto sa atong mga ginikanan pinaagi sa mga profeta;

2   apan niining kaulahiang mga adlaw siya misulti kanato pinaagig Anak, nga iyang gitudlo nga manununod sa tanang mga butang, pinaagi kang kinsa usab gibuhat niya ang kalibutan.

3   Kini siya, ingon nga panganinaw sa himaya sa Dios ug tukma nga hulad sa iyang kinaiya, mao ang nagasapnay sa kalibutan pinaagi sa gamhanan nga gipamulong niya. Sa nahimo na niya ang pagpanglinis sa mga sala sa katawhan, siya milingkod sa too sa Halangdon sa kahitas-an,

4    sanglit nahimo man siyang labaw pa sa mga manolunda maingon nga ang ngalan nga nadawat niya labaw man usab ka halangdon pa kay sa ila.

5   Kay kinsa bang manolundaa ang gikasultihan sa Dios, Ikaw akong Anak, karong adlawa ako nahimong imong Amahan?" Ug usab, Kaniya ako mahimong amahan, ug kanako siya mahimong anak"?

6   Ug usab, inigdala niya sa panganay dinhi sa kalibutan, siya magaingon, Ipasimba siya sa tanang mga manolunda sa Dios."

7   Ug mahitungod sa mga manolunda siya nagaingon, Ang iyang mga manolunda gihimo niya nga mga hangin, ug ang iyang mga sulogoon gihimo niya nga mga dilaab sa kalayo."

8   Apan mahitungod sa Anak siya nagaingon, Ang imong trono, O Dios, hangtud sa kahangturan, ug ang imong matarung nga sitro mao ang sitro sa imong gingharian.

9   Gihigugma mo ang pagkamatarung ug gidumtan mo ang pagkamasupilon; tungod niana, gidihugan ikaw sa Dios, nga imong Dios, sa lana sa kalipay labaw pa kay kanila nga imong mga sagabay.

10  Ug, Ikaw, Ginoo, sa sinugdan mao ang nagtukod sa kalibutan, ug ang kalangitan buhat sa imong mga kamot;

11  sila mangawagtang, apan ikaw magapabilin; silang tanan madaan sama sa bisti,

12  sama sa kupo sila imong pagalukoton, ug sila pagausabon. Apan ikaw mao sa gihapon, ug walay pagkatapus ang imong katuigan."

13  Apan kinsa bang manolundaa ang iyang giingnan, Lumingkod ka sa akong too, hangtud ang imong mga kaaway mahimo ko nang tumbanan sa imong mga tiil"?

14  Dili ba silang tanan mga espiritu man lamang nga sulogoon, nga gipadala aron sa pag-alagad, alang kanila nga maoy magapanunod sa kaluwasan?


Philemon 1    Choose Book & Chapter    Hebrews 2

Cebuano is the second most widely spoken native language of the Philippines and is spoken by 15,230,000 people.

The complete Cebuano Bible was first published in 1917. This Bible is published today as the Ang Biblia, Cebuano by the Philippine Bible Society. Two separate versions are available: The 'Pinadayag' version contains a completely revised New Testament, the 'Bugna' version contains the original New Testament from 1917. Both versions share the same Old Testament text. The 'Bugna' designation is derived from the Cebuano name given to the book of Revelation. The New Testament text generally follows the Greek Received Text, which was used as a basis for the King James Version. Because of its similarity with the KJV it is also called the Cebuano King James Version.

You can also read the same passage in the 'Bugna' (1917) version or in Tagalog, the main language of the Philippines.

Cebuano Bible:Cebuano Ang Biblia (Pinadayag Version). This file is based on text from the Cebuano Online Bible. Comparison was made with the printed edition, resulting in some minor corrections, by Christian Wagner.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.