Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Chinese Union (Trad)
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Chinese Union (Trad), 馬太福音 1 (Matthew 1)

Please select the particular book and chapter you wish to read.

1   亞 伯 拉 罕 的 後 裔 , 大 衛 的 子 孫 ( 後 裔 子 孫 原 文 都 作 兒 子 下 同 ) , 耶 穌 基 督 的 家 譜 :

2   亞 伯 拉 罕 生 以 撒 ; 以 撒 生 雅 各 ; 雅 各 生 猶 大 和 他 的 弟 兄 ;

3   猶 大 從 他 瑪 氏 生 法 勒 斯 和 謝 拉 ; 法 勒 斯 生 希 斯 崙 ; 希 斯 崙 生 亞 蘭 ;

4   亞 蘭 生 亞 米 拿 達 ; 亞 米 拿 達 生 拿 順 ; 拿 順 生 撒 門 ;

5   撒 門 從 喇 合 氏 生 波 阿 斯 ; 波 阿 斯 從 路 得 氏 生 俄 備 得 ; 俄 備 得 生 耶 西 ;

6   耶 西 生 大 衛 王 。 大 衛 從 烏 利 亞 的 妻 子 生 所 羅 門 ;

7   所 羅 門 生 羅 波 安 ; 羅 波 安 生 亞 比 雅 ; 亞 比 雅 生 亞 撒 ;

8   亞 撒 生 約 沙 法 ; 約 沙 法 生 約 蘭 ; 約 蘭 生 烏 西 亞 ;

9   烏 西 亞 生 約 坦 ; 約 坦 生 亞 哈 斯 ; 亞 哈 斯 生 希 西 家 ;

10  希 西 家 生 瑪 拿 西 ; 瑪 拿 西 生 亞 們 ; 亞 們 生 約 西 亞 ;

11  百 姓 被 遷 到 巴 比 倫 的 時 候 , 約 西 亞 生 耶 哥 尼 雅 和 他 的 弟 兄 。

12  遷 到 巴 比 倫 之 後 , 耶 哥 尼 雅 生 撒 拉 鐵 ; 撒 拉 鐵 生 所 羅 巴 伯 ;

13  所 羅 巴 伯 生 亞 比 玉 ; 亞 比 玉 生 以 利 亞 敬 ; 以 利 亞 敬 生 亞 所 ;

14  亞 所 生 撒 督 ; 撒 督 生 亞 金 ; 亞 金 生 以 律 ;

15  以 律 生 以 利 亞 撒 ; 以 利 亞 撒 生 馬 但 ; 馬 但 生 雅 各 ;

16  雅 各 生 約 瑟 , 就 是 馬 利 亞 的 丈 夫 。 那 稱 為 基 督 的 耶 穌 是 從 馬 利 亞 生 的 。

17  這 樣 , 從 亞 伯 拉 罕 到 大 衛 共 有 十 四 代 ; 從 大 衛 到 遷 至 巴 比 倫 的 時 候 也 有 十 四 代 ; 從 遷 至 巴 比 倫 的 時 候 到 基 督 又 有 十 四 代 。

18  耶 穌 基 督 降 生 的 事 記 在 下 面 : 他 母 親 馬 利 亞 已 經 許 配 了 約 瑟 , 還 沒 有 迎 娶 , 馬 利 亞 就 從 聖 靈 懷 了 孕 。

19  他 丈 夫 約 瑟 是 個 義 人 , 不 願 意 明 明 的 羞 辱 他 , 想 要 暗 暗 的 把 他 休 了 。

20  正 思 念 這 事 的 時 候 , 有 主 的 使 者 向 他 夢 中 顯 現 , 說 : 大 衛 的 子 孫 約 瑟 , 不 要 怕 ! 只 管 娶 過 你 的 妻 子 馬 利 亞 來 , 因 他 所 懷 的 孕 是 從 聖 靈 來 的 。

21  他 將 要 生 一 個 兒 子 , 你 要 給 他 起 名 叫 耶 穌 , 因 他 要 將 自 己 的 百 姓 從 罪 惡 裡 救 出 來 。

22  這 一 切 的 事 成 就 是 要 應 驗 主 藉 先 知 所 說 的 話 ,

23  說 : 必 有 童 女 懷 孕 生 子 ; 人 要 稱 他 的 名 為 以 馬 內 利 。 ( 以 馬 內 利 翻 出 來 就 是 神 與 我 們 同 在 。 )

24  約 瑟 醒 了 , 起 來 , 就 遵 著 主 使 者 的 吩 咐 把 妻 子 娶 過 來 ;

25  只 是 沒 有 和 他 同 房 , 等 他 生 了 兒 子 ( 有 古 卷 : 等 他 生 了 頭 胎 的 兒 子 ) , 就 給 他 起 名 叫 耶 穌 。


瑪拉基書 4
   (Malachi 4)  
 Choose Book & Chapter    馬太福音 2
(Matthew 2)   

Traditional Chinese characters are used in Hong Kong (7 million Chinese-speakers), Macau (450,000), Malaysia (7 million) and Taiwan (23 million).

In order to display Traditional Chinese characters correctly, you may need a font such as Arial Unicode MS or Bitstream Cyberbit.

The Chinese Union Version (CUV) remains the most used Chinese version, though its language is old-fashioned and the New Chinese Version, which was first published in 1992, is gaining in popularity.

You can also read the same passage in the New Chinese Version or in Simplified Chinese characters.

Chinese Union Version, 1919. Public domain. Original courtesy of bible.fhl.net.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2022. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.