Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Czech BKR
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Czech BKR, Matthew 1

Please select the particular book and chapter you wish to read.

1   Kniha (o) rodu Ježíše Krista syna Davidova, syna Abrahamova.

2   Abraham zplodil Izáka. Izák pak zplodil Jákoba. Jákob zplodil Judu a bratří jeho.

3   Judas pak zplodil Fáresa a Záru z Támar. Fáres pak zplodil Ezroma. Ezrom zplodil Arama.

4   Aram pak zplodil Aminadaba. Aminadab pak zplodil Názona. Názon zplodil Salmona.

5   Salmon zplodil Bóza z Raab. A Bóz zplodil Obéda z Rut. Obéd pak zplodil Jesse.

6   Jesse zplodil Davida krále. David pak král zplodil Šalomouna, z té, kteráž někdy byla žena Uriášova.

7   Šalomoun zplodil Roboáma. Roboám zplodil Abiáše. Abiáš zplodil Azu.

8   Aza zplodil Jozafata. Jozafat zplodil Joráma. Jorám zplodil Oziáše.

9   Oziáš pak zplodil Joátama. Joátam pak zplodil Achasa. Achas zplodil Ezechiáše.

10  Ezechiáš pak zplodil Manasesa. A Manases zplodil Amona. Amon pak zplodil Joziáše.

11  Joziáš pak zplodil Jekoniáše a bratří jeho v zajetí Babylonském.

12  A po zajetí Babylonském Jekoniáš zplodil Salatiele. Salatiel pak zplodil Zorobábele.

13  A Zorobábel zplodil Abiuda. Abiud pak zplodil Eliachima. Eliachim zplodil Azora.

14  Azor potom zplodil Sádocha. Sádoch zplodil Achima. Achim pak zplodil Eliuda.

15  Eliud zplodil Eleazara. Eleazar zplodil Mátana. Mátan zplodil Jákoba.

16  Jákob pak zplodil Jozefa, muže Marie, z nížto narodil se JEŽÍŠ, jenž slove Kristus.

17  A tak všech rodů od Abrahama až do Davida bylo rodů čtrnácte. A od Davida až do zajetí Babylonského rodů čtrnácte. A od zajetí Babylonského až do Krista rodů čtrnácte.

18  Jezukristovo pak narození takto se stalo: Když matka jeho Maria snoubena byla Jozefovi, prve než se sešli, nalezena jest těhotná z Ducha svatého.

19  Ale Jozef muž její spravedlivý jsa, a nechtěv jí v lehkost uvésti, chtěl ji tajně propustiti.

20  Když pak on o tom přemyšloval, aj, anděl Páně ve snách ukázal se jemu, řka: Jozefe synu Davidův, neboj se přijíti Marie manželky své; nebo což v ní jest počato, z Ducha svatého jest.

21  Porodíť pak syna, a nazůveš jméno jeho Ježíš; onť zajisté vysvobodí lid svůj od hříchů jejich.

22  Toto pak všecko stalo se, aby se naplnilo, což povědíno bylo ode Pána skrze proroka, řkoucího:

23  Aj, panna těhotná bude, a porodí syna, a nazůveš jméno jeho Emmanuel, jenž se vykládá: S námi Bůh.

24  Procítiv pak Jozef ze sna, učinil, jakož mu přikázal anděl Páně, a přijal manželku svou.

25  Ale nepoznal jí, až i porodila Syna svého prvorozeného, a nazvala jméno jeho Ježíš.


Malachi 4    Choose Book & Chapter    Matthew 2

Czech is spoken by 12,000,000 people: 10,005,000 in Czech Republic, 1,453,000 in USA, 28,000 in Canada, 21,000 in Ukraine, 493,000 elsewhere.

This version is the Czech Bible in 1579-1593 translation. You can also read the same passage in the Ceský Ekumenický Preklad, the interconfessional version, first published in 1979.

In order to display some special characters correctly, you may need a basic Unicode font.

Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma. Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.