Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Czech BKR
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Czech BKR, Job 31

1   Smlouvu jsem učinil s očima svýma, a proč bych hleděl na pannu?

2   Nebo jaký jest díl od Boha s hůry, aneb dědictví od Všemohoucího s výsosti?

3   Zdaliž zahynutí nešlechetnému a pomsta zázračná činitelům nepravosti připravena není?

4   Zdaliž on nevidí cest mých, a všech kroků mých nepočítá?

5   Obíral-li jsem se s neupřímostí, a chvátala-li ke lsti noha má:

6   Nechť mne zváží na váze spravedlnosti, a přezví Bůh upřímost mou.

7   Uchýlil-li se krok můj s cesty, a za očima mýma odešlo-li srdce mé, a rukou mých chytila-li se jaká poškvrna:

8   Tedy co naseji, nechť jiný sní, a výstřelkové moji ať jsou vykořeněni.

9   Jestliže se dalo přivábiti srdce mé k ženě, a u dveří bližního svého činil-li jsem úklady:

10  Nechť mele jinému žena má, a nad ní ať se schylují jiní.

11  Neboť jest to nešlechetnost, a nepravost odsudku hodná.

12  Oheň ten zajisté by až do zahynutí žral, a všecku úrodu mou vykořenil.

13  Nechtěl-li jsem státi k soudu s služebníkem svým aneb děvkou svou v rozepři jejich se mnou?

14  Nebo co bych činil, kdyby povstal Bůh silný? A kdyby vyhledával, co bych odpověděl jemu?

15  Zdali ten, kterýž mne v břiše učinil, neučinil i jeho? A nesformoval nás hned v životě jeden a týž?

16  Odepřel-li jsem žádosti nuzných, a oči vdovy jestliže jsem kormoutil?

17  A jedl-li jsem skyvu svou sám, a nejedl-li i sirotek z ní?

18  Poněvadž od mladosti mé rostl se mnou jako u otce, a od života matky své býval jsem vdově za vůdce.

19  Díval-li jsem se na koho, že by hynul, nemaje šatů, a nuzný že by neměl oděvu?

20  Nedobrořečila-li mi bedra jeho, že rounem beranů mých se zahřel?

21  Opřáhl-li jsem na sirotka rukou svou, když jsem v bráně viděl pomoc svou:

22  Lopatka má od svých plecí nechť odpadne, a ruka má z kloubu svého ať se vylomí.

23  Nebo jsem se bál, aby mne Bůh nesetřel, jehož bych velebnosti nikoli neznikl.

24  Skládal-li jsem v zlatě naději svou, aneb hrudě zlata říkal-li jsem: Doufání mé?

25  Veselil-li jsem se z toho, že bylo rozmnoženo zboží mé, a že ho množství nabyla ruka má?

26  Hleděl-li jsem na světlost slunce svítícího, a na měsíc spanile chodící,

27  Tak že by se tajně dalo svésti srdce mé, a že by líbala ústa má ruku mou?

28  I toť by byla nepravost odsudku hodná; neboť bych tím zapíral Boha silného nejvyššího.

29  Radoval-li jsem se z neštěstí toho, kterýž mne nenáviděl, a plésal-li jsem, když se mu zle vedlo?

30  Nedopustilť jsem zajisté hřešiti ani ústům svým, abych zlořečení žádal duši jeho.

31  Jestliže neříkala čeládka má: Ó by nám dal někdo masa toho; nemůžeme se ani najísti?

32  Nebo vně nenocoval host, dvéře své pocestnému otvíral jsem.

33  Přikrýval-li jsem jako jiní lidé přestoupení svá, skrývaje v skrýši své nepravost svou?

34  A ač bych byl mohl škoditi množství velikému, ale pohanění rodů děsilo mne; protož jsem mlčel, nevycházeje ani ze dveří.

35  Ó bych měl toho, kterýž by mne vyslyšel. Ale aj, totoť jest znamení mé: Všemohoucí sám bude odpovídati za mne, a kniha, kterouž sepsal odpůrce můj.

36  Víť Bůh, nenosil-li bych ji na rameni svém, neotočil-li bych ji sobě místo koruny.

37  Počet kroků svých oznámil bych jemu, jako kníže přiblížil bych se k němu.

38  Jestliže proti mně země má volala, tolikéž i záhonové její plakali,

39  Jídal-li jsem úrody její bez peněz, a duši držitelů jejich přivodil-li jsem k vzdychání:

40  Místo pšenice nechť vzejde trní, a místo ječmene koukol. [ (Job 31:41) Skonávají se slova Jobova. ]


Job 30    Choose Book & Chapter    Job 32

Czech is spoken by 12,000,000 people: 10,005,000 in Czech Republic, 1,453,000 in USA, 28,000 in Canada, 21,000 in Ukraine, 493,000 elsewhere.

This version is the Czech Bible in 1579-1593 translation. You can also read the same passage in the Ceský Ekumenický Preklad, the interconfessional version, first published in 1979.

In order to display some special characters correctly, you may need a basic Unicode font.

Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma. Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.