Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Czech BKR
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Czech BKR, Psalms 51

1   Přednímu z kantorů, žalm Davidův,

2   Když k němu přišel Nátan prorok, po jeho vjití k Betsabé.

3   Smiluj se nade mnou, Bože, podlé milosrdenství svého, podlé množství slitování svých shlaď přestoupení má.

4   Dokonale obmej mne od nepravosti mé, a od hříchu mého očisť mne.

5   Nebo já znám přestoupení svá, a hřích můj přede mnou jest ustavičně.

6   Tobě, tobě samému, zhřešil jsem, a zlého se před očima tvýma dopustil, abys spravedlivý zůstal v řečech svých, a bez úhony v soudech svých.

7   Aj, v nepravosti zplozen jsem, a v hříchu počala mne matka má.

8   Aj, ty libuješ pravdu u vnitřnostech, nadto skrytou moudrost zjevil jsi mi.

9   Vyčisť mne yzopem, a očištěn budu, umej mne, a nad sníh bělejší budu.

10  Dej mi slyšeti radost a potěšení, tak ať zpléší kosti mé, kteréž jsi potřel.

11  Odvrať tvář svou přísnou od hříšností mých, a vymaž všecky nepravosti mé.

12  Srdce čisté stvoř mi, ó Bože, a ducha přímého obnov u vnitřnostech mých.

13  Nezamítej mne od tváři své, a Ducha svatého svého neodjímej ode mne.

14  Navrať mi radost spasení svého, a duchem dobrovolným utvrď mne.

15  I budu vyučovati přestupníky cestám tvým, aby hříšníci k tobě se obraceli.

16  Vytrhni mne z pomsty pro vylití krve, ó Bože, Bože spasiteli můj, a budeť s veselím prozpěvovati jazyk můj o spravedlnosti tvé.

17  Pane, rty mé otevři, i budou ústa má zvěstovati chválu tvou.

18  Nebo neoblíbil bys oběti, bychť ji i dal, aniž bys zápalu přijal.

19  Oběti Boží duch skroušený; srdcem skroušeným a potřebným, Bože, nezhrzíš. [ (Psalms 51:20) Dobrotivě nakládej z milosti své s Sionem, vzdělej zdi Jeruzalémské. ] [ (Psalms 51:21) A tehdáž sobě zalíbíš oběti spravedlnosti, zápaly a pálení celých obětí, tehdážť voly na oltáři tvém obětovati budou. ]


Psalms 50    Choose Book & Chapter    Psalms 52

Czech is spoken by 12,000,000 people: 10,005,000 in Czech Republic, 1,453,000 in USA, 28,000 in Canada, 21,000 in Ukraine, 493,000 elsewhere.

This version is the Czech Bible in 1579-1593 translation. You can also read the same passage in the Ceský Ekumenický Preklad, the interconfessional version, first published in 1979.

In order to display some special characters correctly, you may need a basic Unicode font.

Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma. Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.