Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Czech BKR
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Czech BKR, Acts 6

1   A v těch dnech, když se rozmnožovali učedlníci, stalo se reptání Řeků proti Židům proto, že by zanedbávány byly v přisluhování vezdejším vdovy jejich.

2   Tedy dvanácte apoštolů, svolavše množství učedlníků, řekli: Není slušné, abychom my, opustíce slovo Boží, přisluhovali stolům.

3   Protož, bratří, vybeřte z sebe mužů sedm dobropověstných, plných Ducha svatého a moudrosti, jimž bychom poručili tu práci.

4   My pak modlitby a služby slova Páně pilni budeme.

5   I líbila se ta řeč všemu množství. I vyvolili Štěpána, muže plného víry a Ducha svatého, a Filipa, a Prochora, a Nikánora, a Timona, a Parména, a Mikuláše Antiochenského, k víře vnově obráceného.

6   Ty postavili před obličejem apoštolů, kteřížto pomodlivše se, vzkládali na ně ruce.

7   I rostlo jest slovo Boží, a rozmáhal se počet učedlníků v Jeruzalémě velmi. Mnohý také zástup kněží poslouchal víry.

8   Štěpán pak, jsa plný víry a moci, činil divy a zázraky veliké v lidu.

9   I povstali někteří z školy, kteráž sloula Libertinských, a Cyrenenských, a Alexandrinských, a těch, kteříž byli z Cilicie a Azie, hádajíce se s Štěpánem.

10  A nemohli odolati moudrosti a Duchu Páně, kterýž mluvil.

11  Tedy lstivě nastrojili muže, kteříž řekli: My jsme jej slyšeli mluviti slova rouhavá proti Mojžíšovi a proti Bohu.

12  A tak zbouřili lid a starší i zákoníky, a obořivše se na něj, chytili jej, a vedli do rady.

13  I vystavili falešné svědky, kteříž řekli: Člověk tento nepřestává mluviti slov rouhavých proti místu tomuto svatému i proti Zákonu.

14  Nebo jsme slyšeli jej, an praví: Že ten Ježíš Nazaretský zkazí místo toto, a promění ustanovení, kteráž nám vydal Mojžíš.

15  A pilně patříce na něj všickni, kteříž seděli v radě, viděli tvář jeho, jako tvář anděla.


Acts 5    Choose Book & Chapter    Acts 7

Czech is spoken by 12,000,000 people: 10,005,000 in Czech Republic, 1,453,000 in USA, 28,000 in Canada, 21,000 in Ukraine, 493,000 elsewhere.

This version is the Czech Bible in 1579-1593 translation. You can also read the same passage in the Ceský Ekumenický Preklad, the interconfessional version, first published in 1979.

In order to display some special characters correctly, you may need a basic Unicode font.

Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma. Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.