Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Czech CEP
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Czech CEP, Matthew 1

Please select the particular book and chapter you wish to read.

1   Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova.

2   Abraham měl syna Izáka, Izák Jákoba, Jákob Judu a jeho bratry,

3   Juda Farese a Záru z Támary, Fares měl syna Chesróma, Chesróm Arama.

4   Aram měl syna Amínadaba, Amínadab Naasona, Naason Salmóna,

5   Salmón měl syna Boaze z Rachaby, Boaz Obéda z Rút, Obéd Isaje

6   a Isaj Davida krále. David měl syna Šalomouna z ženy Uriášovy,

7   Šalomoun Roboáma, Roboám Abiu, Abia Asafa,

8   Asaf Jóšafata, Jóšafat Jórama, Jóram Uziáše.

9   Uziáš měl syna Jótama, Jótam Achaza, Achaz Ezechiáše,

10  Ezechiáš Manase, Manase měl syna Amose Amos Joziáše,

11  Joziáš Jechoniáše a jeho bratry za babylónského zajetí.

12  Po babylónském zajetí Jechoniáš měl syna Salatiela, Salatiel Zorobabela,

13  Zorobabel Abiuda, Abiud Eljakima, Eljakim Azóra

14  Azór Sádoka, Sádok Achima. Achim měl syna Eliuda,

15  Eliud Eleazara, Eleazar Mattana, Mattan Jákoba,

16  Jákob pak měl syna Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš řečený Kristus.

17  Všech pokolení od Abrahama do Davida bylo tedy čtrnáct, od Davida po babylónské zajetí čtrnáct a od babylónského zajetí až po Krista čtrnáct.

18  Narození Ježíšovo událo se takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve, než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého.

19  Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají.

20  Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: "Josefe, syny Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého.

21  Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů."

22  To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka:

23  'Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel', to jest přeloženo 'Bůh s námi'.

24  Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě.

25  Ale nežili spolu, dokud neporodila syna, a dal mu jméno Ježíš.


Malachi 4    Choose Book & Chapter    Matthew 2

Czech is spoken by 12,000,000 people: 10,005,000 in Czech Republic, 1,453,000 in USA, 28,000 in Canada, 21,000 in Ukraine, 493,000 elsewhere.

This version is the Interconfessional Czech Bible, first published in 1979 by Kalich, Prague. You can also read the same passage in the Bible Kralicka, the original Czech bible, translated 1579-1593.

In order to display some special characters correctly, you may need a basic Unicode font.

Ceský Ekumenický Preklad: Bible Pismo svate Stareho i Noveho Zakona podle ekumenickeho vydani z r. 1985 (c) Ekumenicka rada cirkvi v CR.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2022. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.