Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Czech CEP
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Czech CEP, Ezekiel 7

1   I stalo se ke mně slovo Hospodinovo:

2   "Ty, lidský synu, slyš. Toto praví Panovník Hospodin o izraelské zemi: Je konec, přišel konec na všechny čtyři strany země!

3   Tvůj konec už je tady. Dám průchod svému hněvu proti tobě, budu tě soudit podle tvých cest a obrátím na tebe všechny tvé ohavnosti.

4   Nebude mi tě líto a nebudu znát soucit, obrátím tvé cesty proti tobě a tvé ohavnosti vyvstanou uprostřed tebe. I poznáte, že já jsem Hospodin."

5   Toto praví Panovník Hospodin: "Hle, přichází zlo za zlem.

6   Přišel konec, konec přišel, bude s tebou skoncováno, hle, konec přišel!

7   Naplňuje se, obyvateli země, tvůj úděl, přichází čas, blízký je den zmatku; na horách ustane výskání.

8   Už brzy na tebe vyleji své rozhořčení, tím se dovrší můj hněv proti tobě, budu tě soudit podle tvých cest a obrátím na tebe všechny tvé ohavnosti.

9   Nebude mi tě líto a nebudu znát soucit, obrátím tvé cesty proti tobě a vyvstanou tvé ohavnosti uprostřed tebe. I poznáte, že jsem to já Hospodin, kdo bije.

10  Hle, ten den, hle, přišel! Úděl se naplnil. Rozkvetla hůl, vypučela zpupnost.

11  Násilí se rozrostlo v hůl svévole. Nic nebude z nich, nic nebude z jejich hlučení s shlukování, nebude nad nimi bědováno.

12  Přišel čas, nastal ten den. Kdo kupuje, ať se neraduje, kdo prodává, ať netruchlí, poněvadž přichází rozhorlení na všechen hlučící dav země.

13  Kdo prodává, nevrátí se k tomu, co prodal, i kdyby zůstal naživu. Vidění týkající se všeho jejího hlučícího davu se nezvrátí, nikdo, kdo žije ve své nepravosti, se nevzchopí.

14  Zatroubí se na trubku a všechno bude připraveno, ale do boje nevyjde nikdo, poněvadž přichází mé rozhorlení na všechen její hlučící dav.

15  Venku řádí meč a doma mor a hlad; kdo je na poli, zemře mečem, a kdo v městě, toho pozře hlad a mor.

16  A vyváznou-li někteří z nich a budou na horách, jako holubi v roklích, budou všichni sténat, každý pro vlastní nepravost.

17  Všechny ruce ochabnou a všechna kolena se rozplynou jak voda.

18  Lidé se přepásají žíněnou suknicí, přikryje je zděšení, na všech tvářích bude stud, na všech hlavách lysina.

19  Vyházejí své stříbro na ulice a zlato jim bude nečistotou. V den Hospodinovy prchlivosti je jejich stříbro a zlato nevysvobodí. Nenasytí se a své útroby si nenaplní, poněvadž jejich nepravost je přivede k pádu.

20  Nádherné okrasy Boží užili ve své pýše k zhotovení obrazů svých ohavných, ohyzdných model; proto jsem jim ji změnil v nečistotu.

21  Vydám ji v lup do rukou cizáků a za kořist svévolníků v zemi, a ti ji znesvětí.

22  Odvrátím od nich svou tvář, cizáci znesvětí můj poklad, přijdou na něj lupiči a znesvětí jej.

23  Udělej řetěz, neboť země je plná krve, jež volá po soudu, a město je plné násilí.

24  Proto přivedu nejhorší z pronárodů a ti obsadí jejich domy. Učiním přítrž pýše mocných a znesvěceni budou, kdo je posvěcují.

25  Přichází tíseň, budou hledat pokoj, ale žádný nebude.

26  Valí se neštěstí za neštěstím a přichází zpráva za zprávou. Budou vyhledávat vidění od proroka, ale kněz bude bez zákona a starci bez soudnosti.

27  Král bude truchlit, kníže se obleče v úděs a ruce lidu země ochrnou hrůzou. Naložím s nimi podle jejich cesty a za jejich zvyklosti je budu soudit. I poznají, že já jsem Hospodin."


Ezekiel 6    Choose Book & Chapter    Ezekiel 8

Czech is spoken by 12,000,000 people: 10,005,000 in Czech Republic, 1,453,000 in USA, 28,000 in Canada, 21,000 in Ukraine, 493,000 elsewhere.

This version is the Interconfessional Czech Bible, first published in 1979 by Kalich, Prague. You can also read the same passage in the Bible Kralicka, the original Czech bible, translated 1579-1593.

In order to display some special characters correctly, you may need a basic Unicode font.

Ceský Ekumenický Preklad: Bible Pismo svate Stareho i Noveho Zakona podle ekumenickeho vydani z r. 1985 (c) Ekumenicka rada cirkvi v CR.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.