Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Dutch Statenvertaling
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Dutch Statenvertaling, Psalmen 51 (Psalms 51)

1    Een psalm van David, voor den opperzangmeester. (51:2) Toen de profeet Nathan tot hem was gekomen, nadat hij tot Bathseba was ingegaan. (51:3) Wees mij genadig, o God! naar Uw goedertierenheid; delg mijn overtreding uit, naar de grootheid Uwer barmhartigheden.

2    (51:4) Was mij wel van mijn ongerechtigheid, en reinig mij van mijn zonde.

3    (51:5) Want ik ken mijn overtredingen, en mijn zonde is steeds voor mij.

4    (51:6) Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, en gedaan, dat kwaad is in Uw ogen; opdat Gij rechtvaardig zijt in Uw spreken, en rein zijt in Uw richten.

5    (51:7) Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen.

6    (51:8) Zie, Gij hebt lust tot waarheid in het binnenste, en in het verborgene maakt Gij mij wijsheid bekend.

7    (51:9) Ontzondig mij met hysop, en ik zal rein zijn; was mij, en ik zal witter zijn dan sneeuw.

8    (51:10) Doe mij vreugde en blijdschap horen; dat de beenderen zich verheugen, die Gij verbrijzeld hebt.

9    (51:11) Verberg Uw aangezicht van mijn zonden, en delg uit al mijn ongerechtigheden.

10   (51:12) Schep mij een rein hart, o God! en vernieuw in het binnenste van mij een vasten geest.

11   (51:13) Verwerp mij niet van Uw aangezicht, en neem Uw Heiligen Geest niet van mij.

12   (51:14) Geef mij weder de vreugde Uws heils; en de vrijmoedige geest ondersteune mij.

13   (51:15) Zo zal ik den overtreders Uw wegen leren; en de zondaars zullen zich tot U bekeren.

14   (51:16) Verlos mij van bloedschulden, o God, Gij, God mijns heils! zo zal mijn tong Uw gerechtigheid vrolijk roemen.

15   (51:17) Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond Uw lof verkondigen.

16   (51:18) Want Gij hebt geen lust tot offerande, anders zou ik ze geven; in brandofferen hebt Gij geen behagen.

17   (51:19) De offeranden Gods zijn een gebroken geest; een gebroken en verslagen hart zult Gij, o God! niet verachten.

18   (51:20) Doe wel bij Sion naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.

19   (51:21) Dan zult Gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid, aan brandoffer en een offer, dat gans verteerd wordt; dan zullen zij varren offeren op Uw altaar.


Psalmen 50
   (Psalms 50)  
 Choose Book & Chapter    Psalmen 52
(Psalms 52)   

Dutch is spoken by more than 20,000,000 people: 13,400,000 in Netherlands, 5,640,000 in Belgium, 413,000 in USA, 159,000 in Canada, 65,000 in Aruba, more than 388,048 elsewhere.

Dutch Statenvertaling, first published in 1619. 1750 edition. Public Domain.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2022. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.