Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Dutch Statenvertaling
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Dutch Statenvertaling, Handelingen 6 (Acts 6)

1    En in dezelfde dagen, als de discipelen vermenigvuldigden, ontstond een murmurering der Grieksen tegen de Hebreen, omdat hun weduwen in de dagelijkse bediening verzuimd werden.

2    En de twaalven riepen de menigte der discipelen tot zich, en zeiden: Het is niet behoorlijk, dat wij het Woord Gods nalaten, en de tafelen dienen.

3    Ziet dan om, broeders, naar zeven mannen uit u, die goede getuigenis hebben, vol des Heiligen Geestes en der wijsheid, welke wij mogen stellen over deze nodige zaak.

4    Maar wij zullen volharden in het gebed, en in de bediening des Woords.

5    En dit woord behaagde aan al de menigte; en zij verkoren Stefanus, een man vol des geloofs en des Heiligen Geestes, en Filippus, en Prochorus, en Nicanor, en Timon, en Parmenas, en Nicolaus, een Jodengenoot van Antiochie;

6    Welken zij voor de apostelen stelden; en dezen, als zij gebeden hadden, legden hun de handen op.

7    En het woord Gods wies, en het getal der discipelen vermenigvuldigde te Jeruzalem zeer; en een grote schare der priesteren werd den gelove gehoorzaam.

8    En Stefanus, vol van geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk.

9    En er stonden op sommigen, die waren van de synagoge, genaamd der Libertijnen, en der Cyreneers, en der Alexandrijnen, en dergenen, die van Cilicie en Azie waren, en twistten met Stefanus.

10   En zij konden niet wederstaan de wijsheid en den Geest, door Welken hij sprak.

11   Toen maakten zij mannen uit, die zeiden: Wij hebben hem horen spreken lasterlijke woorden tegen Mozes en God.

12   En zij beroerden het volk, en de ouderlingen en de Schriftgeleerden; en hem aanvallende grepen zij hem, en leidden hem voor den raad;

13   En stelden valse getuigen, die zeiden: Deze mens houdt niet op lasterlijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en de wet.

14   Want wij hebben hem horen zeggen, dat deze Jezus, de Nazarener, deze plaats zal verbreken, en dat Hij de zeden veranderen zal, die ons Mozes overgeleverd heeft.

15   En allen, die in den raad zaten, de ogen op hem houdende, zagen zijn aangezicht als het aangezicht eens engels.


Handelingen 5
   (Acts 5)  
 Choose Book & Chapter    Handelingen 7
(Acts 7)   

Dutch is spoken by more than 20,000,000 people: 13,400,000 in Netherlands, 5,640,000 in Belgium, 413,000 in USA, 159,000 in Canada, 65,000 in Aruba, more than 388,048 elsewhere.

Dutch Statenvertaling, first published in 1619. 1750 edition. Public Domain.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.