Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Esperanto
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Esperanto, Ezekiel 33

1   Kaj aperis al mi vorto de la Eternulo, dirante:

2   Ho filo de homo, parolu al la filoj de via popolo, kaj diru al ili:Se Mi venigos glavon kontra┼ş iun landon, kaj la popolo de la lando prenos el sia mezo unu viron kaj starigos lin ─ëe si kiel observanton;

3   kaj se li, vidante la glavon, kiu iras kontra┼ş la landon, ekblovos per trumpeto kaj avertos la popolon;

4   kaj se iu, a┼şdinte la sonon de la trumpeto, ne akceptos la averton, kaj la glavo venos kaj prenos lin, tiam lia sango estos sur lia kapo:

5   li a┼şdis la sonon de la trumpeto kaj tamen ne atentis la averton, tial lia sango estos sur lia kapo; sed kiu atentos la averton, tiu savos sian vivon.

6   Sed se la observanto vidos la venantan glavon kaj ne blovos per trumpeto, kaj la popolo ne estos avertita, kaj la glavo venos kaj prenos la vivon de iu:tiam ─ëi tiu estos prenita pro sia peko, sed lian sangon Mi repostulos el la mano de la observanto.

7   Kaj nun, ho filo de homo, Mi starigis vin kiel observanton por la domo de Izrael; kaj kiam vi a┼şdos el Mia bu┼Ło vorton, avertu ilin en Mia nomo.

8   Kiam Mi diros pri la malvirtulo:Malvirtulo, vi devas morti; kaj vi ne parolos, por averti la malvirtulon kontra┼ş lia konduto:tiam li, la malvirtulo, mortos pro sia malvirteco, sed lian sangon Mi repostulos el via mano.

9   Sed se vi avertis la malvirtulon kontra┼ş lia konduto, ke li deturnu sin de ─Łi, kaj li ne deturnis sin de sia konduto:tiam li mortos pro sia malvirteco kaj vi savos vian vivon.

10  Kaj vi, ho filo de homo, diru al la domo de Izrael:Vi diras:Niaj kulpoj kaj pekoj estas sur ni, kaj de ili ni konsumi─Łas; kiel do ni povas vivi?

11  Diru do al ili:Kiel Mi vivas, diras la Sinjoro, la Eternulo, Mi deziras ne la morton de malvirtulo, sed ke la malvirtulo deturnu sin de sia vojo kaj restu vivanta. Deturnu vin, deturnu vin de viaj malbonaj vojoj! kial vi mortu, ho domo de Izrael?

12  Kaj vi, ho filo de homo, diru al la filoj de via popolo:La virteco de virtulo ne savos lin en la tago de lia krimo, kaj malvirtulo ne falos pro sia malvirteco en la tago, kiam li deturnos sin de sia malvirteco; tiel same virtulo en la tago de sia peko ne povas resti vivanta kun ─Łi.

13  Se Mi diros al la virtulo, ke li vivos, kaj li, fidante sian virtecon, faros krimon:tiam lia tuta virteco ne estos memorata, kaj li mortos pro sia krimo, kiun li faris.

14  Kaj se Mi diros al la malvirtulo, ke li mortos, sed li deturnos sin de sia peko kaj agados juste kaj virte;

15  se la malvirtulo redonos la garantia─Áon, repagos la rabita─Áon, agados la┼ş la le─Łoj de la vivo, ne farante malbonagojn:tiam li restos vivanta kaj ne mortos.

16  ─łiuj liaj pekoj, kiujn li faris, ne estos rememorataj:li agas juste kaj virte, kaj tial li restos vivanta.

17  Dume la filoj de via popolo diras:Ne ─Łusta estas la vojo de la Sinjoro! Sed en efektiveco ilia vojo estas ne ─Łusta.

18  Se virtulo deturnas sin de sia virteco kaj faras malbonagojn, li mortas pro ili;

19  kaj se malvirtulo deturnas sin de sia malvirteco kaj agas juste kaj virte, pro tio li restas vivanta.

20  Kaj vi diras:Ne ─Łusta estas la vojo de la Sinjoro! ─łiun el vi Mi ju─Łas konforme al lia konduto, ho domo de Izrael.

21  En la dek-dua jaro de nia forkaptiteco, en la kvina tago de la deka monato, venis al mi forsavi─Łinto el Jerusalem, kaj diris:La urbo estas disbatita.

22  Sed la mano de la Eternulo aperis super mi en la vespero anta┼ş la veno de la forsavi─Łinto, kaj malfermis mian bu┼Łon, anta┼ş ol tiu venis al mi matene; kaj mia bu┼Ło malfermi─Łis, kaj mi ne plu devis silenti.

23  Kaj aperis al mi vorto de la Eternulo, dirante:

24  Ho filo de homo! la lo─Łantoj de tiuj dezertaj lokoj sur la tero de Izrael parolas tiele:Abraham estis unu sola homo, kaj ricevis herede la landon; sed ni estas multo, des pli apartenas al ni la lando kiel hereda─Áo.

25  Tial diru al ili:Tiele diras la Sinjoro, la Eternulo:Vi man─Łas kun sango, kaj viajn okulojn vi levas al viaj idoloj, kaj sangon vi ver┼Łas; kaj tamen vi volas posedi la landon?

26  Vi apogas vin sur via glavo, vi faras abomeninda─Áon, vi malpurigas unu la edzinon de la alia; kaj tamen vi volas posedi la landon?

27  Diru al ili jenon:Tiele diras la Sinjoro, la Eternulo:Kiel Mi vivas, tiuj, kiuj trovi─Łas sur la ruinoj, falos de glavo; kiu estas sur la kampo, tiun Mi transdonos kiel man─Ła─Áon al la bestoj; kaj tiuj, kiuj estas en fortika─Áoj kaj en kavernoj, mortos de pesto.

28  Kaj Mi faros la landon absoluta dezerto, kaj malaperos ─Łia fiera forto; kaj la montoj de Izrael dezerti─Łos tiel, ke neniu tie pasos.

29  Kaj oni ekscios, ke Mi estas la Eternulo, kiam Mi plene dezertigos la landon pro ─ëiuj iliaj abomeninda─Áoj, kiujn ili faris.

30  Kaj koncerne vin, ho filo de homo, la filoj de via popolo interparolas pri vi ─ëe la muroj kaj ─ëe la pordoj de la domoj, kaj unu al la alia parolas jene:Iru, kaj a┼şskultu, kia estas la vorto, kiu eliris de la Eternulo!

31  Kaj ili venas al vi kiel al popola kunveno, kaj Mia popolo sidi─Łas anta┼ş vi, kaj a┼şskultas viajn vortojn, sed ne plenumas ilin; ─ëar voluptajn kantojn ili faras el tio en siaj bu┼Łoj, kaj ilia koro celas nur profiton.

32  Vi estas por ili kiel volupta kanto, kiel homo kun bela vo─ëo kaj bone kantanta; ili a┼şskultas viajn vortojn, sed ne plenumas ilin.

33  Sed kiam plenumi─Łos tio, kio devas plenumi─Łi, tiam ili ekscios, ke profeto estis meze de ili.


Ezekiel 32    Choose Book & Chapter    Ezekiel 34

It is not known how many people speak Esperanto.

In order to display some special Esperanto characters correctly, you may need a basic Unicode font.

La Sankta Biblio (Londona Biblio), 1926. Esperanto Bible from the Online Bible version by Ian Green. Public Domain.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.