Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Hebrew OT
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Hebrew OT, Deuteronomy 28

1   והיה אם-שמוע תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר לעשות את-כל-מצותיו אשר אנכי מצוך היום ונתנך יהוה אלהיך עליון על כל-גויי הארץ.

2   ובאו עליך כל-הברכות האלה והשיגך כי תשמע בקול יהוה אלהיך.

3   ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה.

4   ברוך פרי-בטנך ופרי אדמתך ופרי בהמתך שגר אלפיך ועשתרות צאנך.

5   ברוך טנאך ומשארתך.

6   ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך.

7   יתן יהוה את-איביך הקמים עליך נגפים לפניך בדרך אחד יצאו אליך ובשבעה דרכים ינוסו לפניך.

8   יצו יהוה אתך את-הברכה באסמיך ובכל משלח ידך וברכך בארץ אשר- ided אלהיך נתן לך.

9   יקימך יהוה לו לעם קדוש כאשר נשבע-לך כי תשמר את-מצות יהוה אלהיך והלכת בדרכיו.

10  וראו כל-עמי הארץ כי שם יהוה נקרא עליך ויראו ממך.

11  והותרך יהוה לטובה בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיך לתת לך.

12  יפתח יהוה לך את-אוצרו הטוב את-השמים לתת מטר-ארצך בעתו ולברך את כל-מעשה ידך והלוית גוים רבים ואתה לא תלוה.

13  ונתנך יהוה לראש ולא לזנב והיית רק למעלה ולא תהיה למטה כי- תשמע אל-מצות יהוה אלהיך אשר אנכי מצוך היום לשמר ולעשות.

14  ולא תסור מכל-הדברים אשר אנכי מצוה אתכם היום ימין ושמאול ללכת אחרי אלהים אחרים לעבדם.

15  והיה אם-לא תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר לעשות את-כל-מצותיו וחקתיו אשר אנכי מצוך היום ובאו עליך כל-הקללות האלה והשיגוך.

16  ארור אתה בעיר וארור אתה בשדה.

17  ארור טנאך ומשארתך.

18  ארור פרי-בטנך ופרי אדמתך שגר אלפיך ועשתרת צאנך.

19  ארור אתה בבאך וארור אתה בצאתך.

20  ישלח יהוה בך את-המארה את-המהומה ואת-המגערת בכל-משלח ידך אשר תעשה עד השמדך ועד-אבדך מהר מפני רע מעלליך אשר עזבתני.

21  ידבק יהוה בך את-הדבר עד כלתו אתך מעל האדמה אשר-אתה בא-שמה לרשתה.

22  יככה יהוה בשחפת ובקדחת ובדלקת ובחרחר ובחרב ובשדפון ובירקון ורדפוך עד אבדך.

23  והיו שמיך אשר על-ראשך נחשת והארץ אשר-תחתיך ברזל.

24  יתן יהוה את-מטר ארצך אבק ועפר מן-השמים ירד עליך עד השמדך.

25  יתנך יהוה נגף לפני איביך בדרך אחד תצא אליו ובשבעה דרכים תנוס לפניו והיית לזעוה לכל ממלכות הארץ.

26  והיתה נבלתך למאכל לכל-עוף השמים ולבהמת הארץ ואין מחריד.

27  יככה יהוה בשחין מצרים ובעפלים ובגרב ובחרס אשר לא-תוכל להרפא.

28  יככה יהוה בשגעון ובעורון ובתמהון לבב.

29  והיית ממשש בצהרים כאשר ימשש העור באפלה ולא תצליח את-דרכיך והיית אך עשוק וגזול כל-הימים ואין מושיע.

30  אשה תארש ואיש אחר ישגלנה בית תבנה ולא-תשב בו כרם תטע ולא תחללנו.

31  שורך טבוח לעיניך ולא תאכל ממנו חמרך גזול מלפניך ולא ישוב לך צאנך נתנות לאיביך ואין לך מושיע.

32  בניך ובנתיך נתנים לעם אחר ועיניך ראות וכלות אליהם כל-היום ואין לאל ידך.

33  פרי אדמתך וכל-יגיעך יאכל עם אשר לא-ידעת והיית רק עשוק ורצוץ כל-הימים.

34  והיית משגע ממראה עיניך אשר תראה.

35  יככה יהוה בשחין רע על-הברכים ועל-השקים אשר לא-תוכל להרפא מכף רגלך ועד קדקדך.

36  יולך יהוה אתך ואת-מלכך אשר תקים עליך אל-גוי אשר לא-ידעת אתה ואבתיך ועבדת שם אלהים אחרים עץ ואבן.

37  והיית לשמה למשל ולשנינה בכל העמים אשר-ינהגך יהוה שמה.

38  זרע רב תוציא השדה ומעט תאסף כי יחסלנו הארבה.

39  כרמים תטע ועבדת ויין לא-תשתה ולא תאגר כי תאכלנו התלעת.

40  זיתים יהיו לך בכל-גבולך ושמן לא תסוך כי ישל זיתך.

41  בנים ובנות תוליד ולא-יהיו לך כי ילכו בשבי.

42  כל-עצך ופרי אדמתך יירש הצלצל.

43  הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה ואתה תרד מטה מטה.

44  הוא ילוך ואתה לא תלונו הוא יהיה לראש ואתה תהיה לזנב.

45  ובאו עליך כל-הקללות האלה ורדפוך והשיגוך עד השמדך כי-לא שמעת בקול יהוה אלהיך לשמר מצותיו וחקתיו אשר צוך.

46  והיו בך לאות ולמופת ובזרעך עד-עולם.

47  תחת אשר לא-עבדת את-יהוה אלהיך בשמחה ובטוב לבב מרב כל.

48  ועבדת את-איביך אשר ישלחנו יהוה בך ברעב ובצמא ובעירם ובחסר כל ונתן על ברזל על-צוארך עד השמידו אתך.

49  ישא יהוה עליך גוי מרחק מקצה הארץ כאשר ידאה הנשר גוי אשר לא- תשמע לשנו.

50  גוי עז פנים אשר לא-ישא פנים לזקן ונער לא יחן.

51  ואכל פרי בהמתך ופרי-אדמתך עד השמדך אשר לא-ישאיר לך דגן תירוש ויצהר שגר אלפיך ועשתרת צאנך עד האבידו אתך.

52  והצר לך בכל-שעריך עד רדת חמתיך הגבהת והבצרות אשר אתה בטח בהן בכל-ארצך והצר לך בכל-שעריך בכל-ארצך אשר נתן יהוה אלהיך לך.

53  ואכלת פרי-בטנך בשר בניך ובנתיך אשר נתן-לך יהוה אלהיך במצור ובמצוק אשר-יציק לך איבך.

54  האיש הרך בך והענג מאד תרע עינו באחיו ובאשת חיקו וביתר בניו אשר יותיר.

55  מתת לאחד מהם מבשר בניו אשר יאכל מבלי השאיר-לו כל במצור ובמצוק אשר יציק לך איבך בכל-שעריך.

56  הרכה בך והענגה אשר לא-נסתה כף-רגלה הצג על-הארץ מהתענג ומרך תרע עינה באיש חיקה ובבנה ובבתה.

57  ובשליתה היוצת מבין רגליה ובבניה אשר תלד כי-תאכלם בחסר-כל בסתר במצור ובמצוק אשר יציק לך איבך בשעריך.

58  אם-לא תשמר לעשות את-כל-דברי התורה הזאת הכתבים בספר הזה ליראה את-השם הנכבד והנורא הזה את יהוה אלהיך.

59  והפלא יהוה את-מכתך ואת מכות זרעך מכות גדלת ונאמנות וחלים רעים ונאמנים.

60  והשיב בך את כל-מדוה מצרים אשר יגרת מפניהם ודבקו בך.

61  גם כל-חלי וכל-מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת יעלם יהוה עליך עד השמדך.

62  ונשארתם במתי מעט תחת אשר הייתם ככוכבי השמים לרב כי-לא שמעת בקול יהוה אלהיך.

63  והיה כאשר-שש יהוה עליכם להיטיב אתכם ולהרבות אתכם כן ישיש יהוה עליכם להאביד אתכם ולהשמיד אתכם ונסחתם מעל האדמה אשר-אתה בא- שמה לרשתה.

64  והפיצך יהוה בכל-העמים מקצה הארץ ועד-קצה הארץ ועבדת שם אלהים אחרים אשר לא-ידעת אתה ואבתיך עץ ואבן.

65  ובגוים ההם לא תרגיע ולא-יהיה מנוח לכף-רגלך ונתן יהוה לך שם לב רגז וכליון עינים ודאבון נפש.

66  והיו חייך תלאים לך מנגד ופחדת לילה ויומם ולא תאמין בחייך.

67  בבקר תאמר מי-יתן ערב ובערב תאמר מי-יתן בקר מפחד לבבך אשר תפחד וממראה עיניך אשר תראה.

68  והשיבך יהוה מצרים באניות בדרך אשר אמרתי לך לא-תסיף עוד לראתה והתמכרתם שם לאיביך לעבדים ולשפחות ואין קנה.

69  אלה דברי הברית אשר-צוה יהוה את-משה לכרת את-בני ישראל בארץ מואב מלבד הברית אשר-כרת אתם בחרב.


Deuteronomy 27    Choose Book & Chapter    Deuteronomy 29

The Leningrad Codex is the oldest surviving complete copy of the Masoretic text of the Hebrew Bible, dated 1008. This text is based on a transcription of the the Leningrad Codex of the Hebrew Scriptures, or Old Testament. This simplified text retains only the consonants.

This text is also available with the vowel markings and transliterated. You can also read the complete Bible in Modern Hebrew.

In order to display these Hebrew characters correctly, you need a basic Unicode font.

Westminster Leningrad Codex courtesy of the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.