Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Hungarian
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Hungarian, Máté 1 (Matthew 1)

Please select the particular book and chapter you wish to read.

1   Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségéről való könyv.

2   Ábrahám nemzé Izsákot; Izsák nemzé Jákóbot; Jákób nemzé Júdát és testvéreit;

3   Júda nemzé Fárest és Zárát Támártól; Fáres nemzé Esromot; Esrom nemzé Arámot;

4   Arám nemzé Aminádábot; Aminádáb nemzé Naássont; Naásson nemzé Sálmónt;

5   Sálmón nemzé Boázt Ráhábtól; Boáz nemzé Obedet Ruthtól; Obed nemzé Isait;

6   Isai nemzé Dávid királyt; Dávid király nemzé Salamont az Uriás feleségétől;

7   Salamon nemzé Roboámot; Roboám nemzé Abiját; Abija nemzé Asát;

8   Asa nemzé Josafátot; Josafát nemzé Jórámot; Jórám nemzé Uzziást;

9   Uzziás nemzé Jóathámot; Joathám nemzé Ákházt; Ákház nemzé Ezékiást;

10  Ezékiás nemzé Manassét; Manassé nemzé Ámont; Ámon nemzé Jósiást;

11  Jósiás nemzé Jekoniást és testvéreit a babilóni fogságra vitelkor.

12  A babilóni fogságravitel után pedig Jekoniás nemzé Saláthielt; Saláthiel nemzé Zorobábelt;

13  Zorobábel nemzé Abiudot; Abiud nemzé Eliákimot; Eliákim nemzé Azort;

14  Azor nemzé Sádokot; Sádok nemzé Akimot; Akim nemzé Eliudot;

15  Eliud nemzé Eleázárt; Eleázár nemzé Matthánt; Matthán nemzé Jákóbot;

16  Jákób nemzé Józsefet, férjét Máriának, a kitől született Jézus, a ki Krisztusnak neveztetik.

17  Az összes nemzetség tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzetség, és Dávidtól a babilóni fogságravitelig tizennégy nemzetség, és a babilóni fogságraviteltől Krisztusig tizennégy nemzetség.

18  A Jézus Krisztus születése pedig így vala: Mária, az ő anyja, eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtaték a Szent Lélektől.

19  József pedig, az ő férje, mivelhogy igaz ember vala és nem akará őt gyalázatba keverni, el akarta őt titkon bocsátani.

20  Mikor pedig ezeket magában elgondolta: ímé az Úrnak angyala álomban megjelenék néki, mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert a mi benne fogantatott, a Szent Lélektől van az.

21  Szűl pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből.

22  Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjék, a mit az Úr mondott volt a próféta által, a ki így szól:

23  Ímé a szűz fogan méhében és szűl fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, a mi azt jelenti: Velünk az Isten.

24  József pedig az álomból felserkenvén, úgy tőn, a mint az Úr angyala parancsolta vala néki, és feleségét magához vevé.

25  És nem ismeré őt, míg meg nem szülé az ő elsőszülött fiát; és nevezé annak nevét Jézusnak.


Malakiás 4
   (Malachi 4)  
 Choose Book & Chapter    Máté 2
(Matthew 2)   

Hungarian is spoken by 14,500,000 people: 10,299,000 in Hungary, 2,004,000 in Romania, 629,000 in Slovakia, 451,000 in Yugoslavia, 1,117,000 elsewhere.

The Károli Version is the most popular Hungarian Bible, with its present use based in a 1908 revision. Calvinist pastor and dean of Gönc, Gáspár Károli, published the Hungarian Bible translation in 1590 in Vizsoly, Hungary. This is known sometimes as the Vizsolyi Biblia. Many Hungarians who read English have compared the language to that found in the King James Version (The Authorized Version of 1611).

In order to display the Hungarian special characters ő and ű correctly, you need a basic Unicode font.

Hungarian Károli Version, 1908 revision. Public Domain.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2022. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.