Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Hungarian
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Hungarian, 1 Péter 4 (1 Peter 4)

1   Minthogy azért Krisztus testileg szenvedett, fegyverkezzetek fel ti is azzal a gondolattal, hogy a ki testileg szenved, megszűnik a bűntől,

2   Hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátralevő időt.

3   Mert elég nékünk, hogy életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük, járván feslettségekben, kívánságokban, részegségekben, dobzódásokban, ivásokban és undok bálványimádásokban.

4   A mi miatt csudálkoznak, hogy nem futtok velök együtt a kicsapongásnak ugyanabba az áradatába, szitkozódván.

5   A kik számot adnak majd annak, a ki készen van megítélni élőket és holtakat.

6   Mert azért hirdettetett az evangyéliom a holtaknak is, hogy megítéltessenek emberek szerint testben, de éljenek Isten szerint lélekben.

7   A vége pedig mindennek közel van. Annakokáért legyetek mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok.

8   Mindenek előtt pedig legyetek hajlandók az egymás iránti szeretetre; mert a szeretet sok vétket elfedez.

9   [Legyetek] egymáshoz vendégszeretők, zúgolódás nélkül.

10  Kiki amint kegyelmi ajándékot kapott, [úgy] sáfárkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai;

11  Ha valaki szól, mintegy Isten ígéit [szólja:] ha valaki szolgál, mintegy azzal az erővel [szolgáljon,] a melyet Isten ád: hogy mindenben dícsőíttessék a Jézus Krisztus által, a kinek dicsőség és hatalom örökkön-örökké. Ámen.

12  Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, a mely próbáltatás végett támadt köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek;

13  Sőt, a mennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vígadozva örvendezhessetek.

14  Boldogok [vagytok,] ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket; mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek Lelke, [a mit] amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt.

15  Mert senki se szenvedjen közületek mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztévő, vagy mint más dolgába avatkozó:

16  Ha pedig mint keresztyén [szenved,] ne szégyelje, sőt dicsőítse azért az Istent.

17  Mert [itt] az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Istennek házán: ha pedig először mi rajtunk [kezdődik], mi lesz azoknak a végök, a kik nem engedelmeskednek az Isten evangyéliomának?

18  És ha az igaz [is] alig tartatik meg, hová lesz az istentelen és bűnös?

19  Annakokáért a kik az Isten akaratából szenvednek is, ajánlják [néki] lelköket mint hű teremtőnek, jót cselekedvén.


1 Péter 3
   (1 Peter 3)  
 Choose Book & Chapter    1 Péter 5
(1 Peter 5)   

Hungarian is spoken by 14,500,000 people: 10,299,000 in Hungary, 2,004,000 in Romania, 629,000 in Slovakia, 451,000 in Yugoslavia, 1,117,000 elsewhere.

The Károli Version is the most popular Hungarian Bible, with its present use based in a 1908 revision. Calvinist pastor and dean of Gönc, Gáspár Károli, published the Hungarian Bible translation in 1590 in Vizsoly, Hungary. This is known sometimes as the Vizsolyi Biblia. Many Hungarians who read English have compared the language to that found in the King James Version (The Authorized Version of 1611).

In order to display the Hungarian special characters ő and ű correctly, you need a basic Unicode font.

Hungarian Károli Version, 1908 revision. Public Domain.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.