Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Lithuanian
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Lithuanian, 2 Kings 25

1   Devintaisiais jo karaliavimo metais, deÅ¡imto mėnesio deÅ¡imtą dieną prieÅ¡ Jeruzalę atėjo Babilono karalius Nebukadnecaras su visa kariuomene, apgulė ją ir supylė aplinkui pylimą.

2   Miestas buvo apgultas iki vienuoliktų karaliaus Zedekijo metų.

3   Ketvirto mėnesio devintą dieną mieste taip sustiprėjo badas, kad žmonės nebeturėjo ko valgyti.

4   Pralaužę miesto sieną, karalius su visais kariais pabėgo naktį taku, esančiu tarp dviejų miesto sienų, prie karaliaus sodo. Chaldėjai buvo iÅ¡sidėstę aplinkui miestą. Jie traukėsi lygumos keliu.

5   Chaldėjų kariuomenė vijosi karalių ir sugavo Jericho lygumoje. Visa jo kariuomenė buvo iÅ¡sklaidyta.

6   Jie suėmė karalių ir atgabeno į Riblą pas Babilono karalių, ir jie teisė jį.

7   Jie nužudė Zedekijo sÅ«nus jo akyse, o pačiam Zedekijui iÅ¡lupo akis, sukaustė grandinėmis ir iÅ¡sivedė į Babiloną.

8   Devynioliktų Babilono karaliaus Nebukadnecaro metų penkto mėnesio septintą dieną į Jeruzalę atėjo Babilono karaliaus tarnas Nebuzaradanas, sargybos virÅ¡ininkas,

9   ir sudegino VieÅ¡paties namus, karaliaus namus ir visus didelius miesto pastatus.

10  Chaldėjų kariuomenė, kuri buvo su sargybos virÅ¡ininku, iÅ¡griovė aplink Jeruzalę esančias sienas.

11  IÅ¡likusius miesto gyventojus ir perbėgusius pas Babilono karalių sargybos virÅ¡ininkas Nebuzaradanas iÅ¡vedė į nelaisvę.

12  Bet jis paliko kai kuriuos kraÅ¡to beturčius, kad prižiÅ«rėtų vynuogynus ir dirbtų žemę.

13  Chaldėjai sulaužė varines kolonas, stovus ir varinį baseiną, buvusius VieÅ¡paties namuose, ir jų varį iÅ¡gabeno į Babiloną.

14  Jie paėmė ir puodus, semtuvus, gnybtuvus, dubenis bei visus varinius indus, kurie buvo naudojami tarnavimo metu.

15  Sargybos virÅ¡ininkas pasiėmė indus smilkalams, taures ir visa, kas buvo iÅ¡ aukso ir sidabro.

16  Dviejų kolonų, baseino ir stovų, kuriuos Saliamonas padirbo VieÅ¡paties namams, vario buvo tiek, kad nebuvo įmanoma pasverti.

17  Viena kolona buvo aÅ¡tuoniolikos uolekčių aukščio, ir ant jos buvo varinis kapitelis trijų uolekčių aukščio; grotelės ir granato vaisiai aplinkui buvo iÅ¡ vario. Tokia pat buvo ir antroji kolona su grotelėmis.

18  Sargybos virÅ¡ininkas paėmė vyriausiąjį kunigą Serają, antrąjį kunigą Sofoniją, tris durininkus,

19  miesto valdininką, kuris buvo karo vyrų virÅ¡ininkas, penkis vyrus, karaliaus patarėjus, kuriuos rado mieste, kariuomenės vyriausiąjį raÅ¡tininką, kuris Å¡aukdavo kariuomenėn vyrus, ir Å¡eÅ¡iasdeÅ¡imt kraÅ¡to vyrų, kurie buvo mieste.

20  Ir Nebuzaradanas, sargybos virÅ¡ininkas, nuvedė juos pas Babilono karalių į Riblą.

21  Karalius nužudė juos Rebloje, Emato kraÅ¡te. Taip Judas buvo iÅ¡tremtas iÅ¡ savo kraÅ¡to.

22  Valdytoju Judo kraÅ¡te likusiems žmonėms Babilono karalius Nebukadnecaras paskyrė Å afano sÅ«naus Ahikamo sÅ«nų Gedaliją.

23  Kariuomenės vadai ir jų vyrai iÅ¡girdo, kad Babilono karalius paskyrė Goedaliją Judo valdytoju. Ir atėjo pas jį į Micpą Netanijos sÅ«nus Izmaelis, Kareacho sÅ«nus Johananas, netofiečio Tanhumeto sÅ«nus Seraja, maako sÅ«nus Jaazanijas ir jų vyrai.

24  Gedalijas prisiekė jiems: “Nebijokite chaldėjų tarnų, gyvenkite kraÅ¡te, tarnaukite Babilono karaliui ir bus jums gerai”.

25  Septintą mėnesį į Miscpą atėjo EliÅ¡amo sÅ«naus Netanijos sÅ«nus Izmaelis, kilęs iÅ¡ karaliÅ¡kos giminės, su deÅ¡imčia vyrų ir užmušė Gedaliją, žydus ir chaldėjus, buvusius su juo.

26  Tada visi žmonės, dideli ir maži, bei kariuomenės vadai išėjo į Egiptą, nes jie bijojo chaldėjų.

27  TrisdeÅ¡imt septintaisiais Judo karaliaus Jehojachino tremties metais, dvylikto mėnesio dvideÅ¡imt septintą dieną Babilono karalius Evil Merodachas pirmaisiais savo karaliavimo metais iÅ¡leido Judo karalių Jehojachiną iÅ¡ kalėjimo.

28  Jis draugiÅ¡kai su juo kalbėjo ir davė jam sostą, aukÅ¡tesnį negu kitų karalių, kurie buvo su juo Babilone.

29  Jis pakeitė Jehojachino kalėjimo drabužius, ir tas valgė karaliaus akivaizdoje per visas savo gyvenimo dienas.

30  Karalius jam paskyrė nuolatinį iÅ¡laikymą, kurį jis gaudavo kiekvieną dieną, per visas savo gyvenimo dienas.


2 Kings 24    Choose Book & Chapter    1 Chronicles 1

Lithuanian is spoken by 4,000,000 people: 2,905,000 in Lithuania, 300,000 in USA, 67,000 in Russia, 40,000 in Brazil, 688,000 elsewhere.

In order to display special Lithuanian characters correctly, you may need a basic Unicode font.

Lithuanian Bible . This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" All Rights Reserved.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.