Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Lithuanian
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Lithuanian, 2 Chronicles 18

1   Juozapatas buvo labai turtingas ir gerbiamas; jis susigiminiavo su Ahabu.

2   Keleriems metams praėjus, jis nuvyko pas Ahabą į Samariją. Ahabas jam ir jo žmonėms papjovė daug avių bei galvijų ir įtikinėjo jį užpulti Ramot Gileadą.

3   Izraelio karalius Ahabas klausė Judo karalių Juozapatą: “Ar tu eisi su manimi į Ramot Gileadą?” Tas jam atsakė: “Kaip tu, taip ir aÅ¡; mano tauta, kaip ir tavo tauta; aÅ¡ eisiu su tavimi į karą”.

4   Juozapatas sakė Izraelio karaliui: “Sužinok, ką VieÅ¡pats sako”.

5   Izraelio karalius, suÅ¡aukęs keturis Å¡imtus pranašų, klausė: “Ar man eiti į Ramot Gileadą kariauti, ar ne?” Jie atsakė: “Eik! Dievas jį atiduos į karaliaus rankas”.

6   Juozapatas klausė: “Ar čia nėra VieÅ¡paties pranaÅ¡o, kad jo galėtume pasiklausti?”

7   Izraelio karalius atsakė Juozapatui: “Yra vienas, per kurį bÅ«tų galima paklausti VieÅ¡paties, bet aÅ¡ jo nekenčiu, nes jis niekuomet nepranaÅ¡auja apie mane gerai, visuomet tik blogai; tai Imlos sÅ«nus Michėjas”. Juozapatas atsakė: “Nekalbėk taip, karaliau”.

8   Izraelio karalius pasiÅ¡aukė vieną valdininką ir įsakė jam skubiai atvesti Imlos sÅ«nų Michėją.

9   Izraelio karalius Ahabas ir Judo karalius Juozapatas, apsivilkę karaliÅ¡kais drabužiais, sėdėjo savo sostuose aikÅ¡tėje prie Samarijos vartų, ir visi pranaÅ¡ai pranaÅ¡avo prieÅ¡ais juos.

10  Kenaanos sÅ«nus Zedekijas pasidarė geležinius ragus ir sakė: “Taip sako VieÅ¡pats: ‘Jais badysi sirus, kol juos pribaigsi’ ”.

11  Ir visi pranaÅ¡ai taip pranaÅ¡avo: “Eik į Ramot Gileadą ir laimėk! VieÅ¡pats jį atiduos į karaliaus rankas”.

12  Pasiuntinys, nuėjęs pakviesti Michėjo, jam sakė: “Štai pranašų žodžiai vienbalsiai skelbia gerą žinią karaliui. TebÅ«na ir tavo žodis panaÅ¡us į jų; kalbėk tai, kas gera”.

13  Michėjas atsakė: “Kaip gyvas VieÅ¡pats, ką mano Dievas man sakys, tą kalbėsiu”.

14  Jam atėjus pas karalių, Å¡is paklausė: “Michėjau, ar mums eiti kariauti į Ramot Gileadą, ar ne?” Jis atsakė: “Eikite ir laimėkite! Jie bus atiduoti į jÅ«sų rankas”.

15  Karalius jam atsakė: “Kiek kartų reikės tave saikdinti, kad man nieko kito nekalbėtum, tik tiesą VieÅ¡paties vardu”.

16  Tada Michėjas atsakė: “Mačiau visą Izraelį, iÅ¡sklaidytą kalnuose kaip avis be piemens. O VieÅ¡pats tarė: ‘Šitie neturi valdovo, tegul kiekvienas grįžta ramybėje į savo namus’ ”.

17  Izraelio karalius tarė Juozapatui: “Ar tau nesakiau, kad jis nepranaÅ¡auja apie mane gera, tik pikta?”

18  Michėjas tęsė: “Klausykitės VieÅ¡paties žodžio! Mačiau VieÅ¡patį, sėdintį savo soste, ir visą dangaus kareiviją, stovinčią Jo deÅ¡inėje ir kairėje.

19  VieÅ¡pats klausė: ‘Kas suvedžios Izraelio karalių Ahabą, kad jis eitų ir žūtų Ramot Gileade?’ Vienas sakė taip, kitas­kitaip.

20  Pagaliau išėjo dvasia, kuri, atsistojusi VieÅ¡paties akivaizdoje, tarė: ‘AÅ¡ jį suklaidinsiu’. VieÅ¡pats paklausė: ‘Kaip?’

21  Ji atsakė: ‘AÅ¡ eisiu ir bÅ«siu melo dvasia visų jo pranašų lÅ«pose’. VieÅ¡pats tarė: ‘Tau pavyks jį suvedžioti. Eik ir daryk taip’.

22  Taigi VieÅ¡pats įdėjo melo dvasią į visų tavo pranašų lÅ«pas, nes VieÅ¡pats kalbėjo prieÅ¡ tave pikta”.

23  Tada priėjo Kenaanos sÅ«nus Zedekijas, trenkė Michėjui į veidą ir tarė: “Kuriuo keliu VieÅ¡paties Dvasia pasitraukė nuo manęs, kad kalbėtų tau?”

24  Michėjas atsakė: “Tai pamatysi tą dieną, kai bėgsi slėptis į vidinį kambarį”.

25  Izraelio karalius įsakė: “Suimkite Michėją, nuveskite jį pas miesto valdytoją Amoną ir pas karaliaus sÅ«nų Jehoašą

26  ir pasakykite: ‘Taip sako karalius: ‘Įmeskite jį į kalėjimą ir maitinkite sielvarto duona bei vandeniu, kol aÅ¡ ramybėje sugrįšiu’ ”.

27  Michėjas atsakė: “Jei tu sugrįši ramybėje, tai VieÅ¡pats nekalbėjo per mane”. Ir jis sakė: “Klausykite, visi žmonės!”

28  Izraelio ir Judo karaliai išėjo į Ramot Gileadą.

29  Izraelio karalius tarė Juozapatui: “AÅ¡ persirengęs eisiu į mūšį, o tu apsirenk savo drabužiais”. Izraelio karalius persirengė, ir jie išėjo į mūšį.

30  Sirijos karalius buvo įsakęs savo kovos vežimų virÅ¡ininkams: “Nekovokite su nieku kitu, tik su Izraelio karaliumi”.

31  Kovos vežimų virÅ¡ininkai, pamatę Juozapatą, sakė: “Jis yra Izraelio karalius”. Jie apsupo jį, norėdami kautis. Bet Juozapatas Å¡aukė, ir VieÅ¡pats jam padėjo, ir Dievas nukreipė prieÅ¡us nuo jo.

32  Kovos vežimų virÅ¡ininkai, supratę, kad jis ne Izraelio karalius, liovėsi jį puolę.

33  Vienas vyras netaikydamas įtempė lanką ir iÅ¡Å¡ovė; strėlė pataikė Izraelio karaliui tarp Å¡arvų. Tada jis tarė savo vežikui: “Apsisuk ir iÅ¡vežk mane iÅ¡ kovos lauko, nes esu sužeistas”.

34  Tą dieną mÅ«Å¡is sustiprėjo, ir Izraelio karalius stovėjo vežime prieÅ¡ sirus iki vakaro. Saulei leidžiantis, jis mirė.


2 Chronicles 17    Choose Book & Chapter    2 Chronicles 19

Lithuanian is spoken by 4,000,000 people: 2,905,000 in Lithuania, 300,000 in USA, 67,000 in Russia, 40,000 in Brazil, 688,000 elsewhere.

In order to display special Lithuanian characters correctly, you may need a basic Unicode font.

Lithuanian Bible . This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" All Rights Reserved.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.