Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Lithuanian
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Lithuanian, Daniel 6

1   Darijus nusprendė paskirti karalystėje Å¡imtą dvideÅ¡imt vietininkų, kurie bÅ«tų paskirstyti po visą karalystę,

2   ir tris jų valdovus, tarp kurių buvo Danielius. Vietininkai turėjo jiems atsiskaityti, kad nebÅ«tų padaryta žalos karalystei.

3   Danielius buvo pranaÅ¡esnis už visus valdovus ir vietininkus, nes nepaprasta dvasia buvo jame. Karalius galvojo paskirti jį visos karalystės valdovu.

4   Valdovai ir vietininkai ieÅ¡kojo priežasties Danielių apkaltinti karalystės reikaluose, bet jie nerado jokios priežasties nė kaltės, nes jis buvo iÅ¡tikimas. Jokio apsileidimo nė kaltės nebuvo surasta jame.

5   Tie vyrai kalbėjo: “Mes nerasime jokios priežasties apkaltinti Danielių, nebent kuo nors iÅ¡ jo Dievo įstatymo”.

6   Valdovai ir vietininkai, susirinkę pas karalių, tarė: “Karaliau Darijau, gyvuok per amžius!

7   Visi karalystės vietininkai, valdovai, kunigaikščiai, patarėjai ir valdytojai susitarė praÅ¡yti karaliaus iÅ¡leisti nutarimą ir jį patvirtinti, kad kiekvienas, kuris per trisdeÅ¡imt dienų praÅ¡ys ko nors iÅ¡ bet kokio dievo ar žmogaus, o ne iÅ¡ tavęs, karaliau, bÅ«tų įmestas į liÅ«tų duobę!

8   Karaliau, iÅ¡leisk nutarimą ir pasiraÅ¡yk jį, kad jis nebÅ«tų pakeistas ar atÅ¡auktas pagal medų ir persų įstatymą”.

9   Karalius Darijus iÅ¡leido nutarimą ir pasirašė.

10  Kai Danielius sužinojo, kad toks nutarimas pasiraÅ¡ytas, parėjo į savo namus. AukÅ¡tutiniame kambaryje langai buvo atidengti į Jeruzalės pusę ir tris kartus per dieną jis atsiklaupęs melsdavosi ir dėkodavo savo Dievui, kaip ir anksčiau darydavo.

11  Tada Å¡itie vyrai susirinko ir rado Danielių, besimeldžiantį ir bepraÅ¡antį savo Dievą.

12  Atėję pas karalių, jie sakė: “Ar nepaskelbei raÅ¡tu nutarimo, kad kiekvienas, kuris per trisdeÅ¡imt dienų ko nors praÅ¡ys iÅ¡ bet kokio dievo ar žmogaus, o ne iÅ¡ tavęs, karaliau, bÅ«tų įmestas į liÅ«tų duobę?” Karalius atsakė: “Tas nutarimas yra tvirtas kaip medų ir persų įstatymas, kuris yra neatÅ¡aukiamas!”

13  Jie atsiliepė ir tarė: “Danielius, vienas iÅ¡ Judo tremtinių, nepaiso tavęs, karaliau, nė tavo nutarimo, kurį pasiraÅ¡ei. Jis tris kartus per dieną meldžiasi!”

14  Karaliui jų žodžiai labai nepatiko. Jis nusprendė iÅ¡gelbėti Danielių ir ligi saulės laidos stengėsi jį iÅ¡vaduoti.

15  Tuomet tie vyrai, vėl nuėję pas karalių, tarė jam: “Karaliau, žinok, jog pagal medų ir persų įstatymą kiekvienas sprendimas ir nutarimas, patvirtintas karaliaus, yra nepakeičiamas!”

16  Tada karalius įsakė atvesti Danielių ir įmesti jį į liÅ«tų duobę. Ir karalius tarė Danieliui: “Tavo Dievas, kuriam nepaliaudamas tarnauji, iÅ¡gelbės tave!”

17  Buvo atgabentas akmuo ir užristas ant duobės angos. Karalius jį užantspaudavo savo ir didžiÅ«nų žiedais, kad nuosprendis Danieliui nebÅ«tų pakeistas.

18  Po to karalius grįžo į savo rÅ«mus ir praleido naktį pasninkaudamas. Jis nepasikvietė muzikantų ir nemiegojo visą naktį.

19  AuÅ¡tant karalius atsikėlė ir nuskubėjo prie liÅ«tų duobės.

20  Artėdamas prie duobės, jis Å¡aukė verksmingu balsu: “Danieliau! Gyvojo Dievo tarne! Ar tavo Dievas, kuriam nepaliaudamas tarnauji, galėjo tave iÅ¡gelbėti iÅ¡ liÅ«tų?”

21  Danielius atsiliepė: “Karaliau, gyvuok per amžius!

22  Mano Dievas atsiuntė angelą, kuris užčiaupė liÅ«tų nasrus, ir jie nesužeidė manęs, nes Jo akivaizdoje buvau nekaltas. Taip pat ir tau, karaliau, nepadariau jokio nusikaltimo”.

23  Karalius labai apsidžiaugė ir įsakė iÅ¡traukti Danielių iÅ¡ duobės. Danielių iÅ¡traukus iÅ¡ duobės, nebuvo rasta ant jo jokio sužeidimo, nes jis tikėjo savo Dievu.

24  Karalius įsakė atvesti anuos vyrus, kurie įskundė Danielių, ir įmesti į liÅ«tų duobę juos, jų vaikus ir žmonas. Dar nepasiekę duobės dugno, jie buvo liÅ«tų pačiupti ir jų kaulai buvo sutriuÅ¡kinti.

25  Po to karalius Darijus parašė visų kalbų tautoms ir giminėms, kurios gyveno visoje žemėje: “Ramybė tepadaugėja jums!

26  AÅ¡ iÅ¡leidžiu nutarimą, kad visose mano karalystės valdose žmonės gerbtų ir bijotų Danieliaus Dievo, nes Jis yra gyvas Dievas, pasiliekąs per amžius. Jo karalystė nesunaikinama ir valdžia amžina!

27  Jis gelbsti ir iÅ¡laisvina, daro ženklus bei stebuklus danguje ir žemėje. Jis iÅ¡gelbėjo Danielių iÅ¡ liÅ«tų nasrų!”

28  Danieliui sekėsi Darijaus ir Kyro, perso, karaliavimo metu.


Daniel 5    Choose Book & Chapter    Daniel 7

Lithuanian is spoken by 4,000,000 people: 2,905,000 in Lithuania, 300,000 in USA, 67,000 in Russia, 40,000 in Brazil, 688,000 elsewhere.

In order to display special Lithuanian characters correctly, you may need a basic Unicode font.

Lithuanian Bible . This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" All Rights Reserved.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.