Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Lithuanian
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Lithuanian, Deuteronomy 28

1   â€œJei atidžiai klausysi VieÅ¡paties, savo Dievo, balso ir vykdysi bei laikysi visus Jo įsakymus, kuriuos aÅ¡ tau Å¡iandien skelbiu, VieÅ¡pats, tavo Dievas, iÅ¡aukÅ¡tins tave virÅ¡ visų žemės tautų.

2   Visi Å¡ie palaiminimai ateis ir pasivys tave, jei klausysi VieÅ¡paties, savo Dievo, balso.

3   Palaimintas tu bÅ«si mieste ir palaimintas tu bÅ«si lauke.

4   Palaimintas bus tavo kÅ«no vaisius, tavo žemės derlius, tavo bandų, galvijų ir avių prieauglis.

5   Palaimintos bus tavo klėtys ir atsargos.

6   Palaimintas bÅ«si įeidamas ir palaimintas bÅ«si iÅ¡eidamas.

7   VieÅ¡pats sunaikins tavo prieÅ¡us, kurie pakils prieÅ¡ tave, tavo akivaizdoje; jie puls tave vienu keliu, o bėgs nuo tavęs septyniais keliais.

8   VieÅ¡pats pasiųs savo palaiminimą į tavo sandėlius ir į visus tavo rankų darbus; Jis palaimins tave žemėje, kurią VieÅ¡pats, tavo Dievas tau duoda.

9   Jei vykdysi VieÅ¡paties, savo Dievo, įsakymus ir vaikščiosi Jo keliais, Jis patvirtins tave savo Å¡venta tauta, kaip tau pažadėjo.

10  Visos žemės tautos, matydamos, kad tu vadinamas VieÅ¡paties vardu, bijos tavęs.

11  VieÅ¡pats suteiks tau apsčiai gėrybių­tavo kÅ«no vaisiaus, galvijų prieauglio ir žemės derliaus­ kraÅ¡te, kurį VieÅ¡pats prisiekė tavo tėvams atiduoti.

12  VieÅ¡pats atvers tau savo gerąjį lobyną­dangų, kad duotų lietaus tavo žemei reikiamu metu ir laimintų tavo rankų darbą; tu skolinsi daugeliui tautų, bet pats iÅ¡ nieko nesiskolinsi.

13  VieÅ¡pats padarys tave galva, o ne uodega; visuomet bÅ«si virÅ¡uje, o ne apačioje, jei tik klausysi VieÅ¡paties, savo Dievo, įsakymų, kuriuos aÅ¡ tau Å¡iandien skelbiu, ir juos vykdysi.

14  Nenukrypk nė nuo vieno žodžio, kuriuos Å¡iandien tau skelbiu, nei į kairę, nei į deÅ¡inę sekti kitų dievų ir jiems tarnauti.

15  Bet jei neklausysi VieÅ¡paties, savo Dievo, balso ir nesilaikysi bei nevykdysi visų Jo įsakymų ir įstatymų, kuriuos aÅ¡ tau skelbiu, visi Å¡itie prakeikimai ateis ir pasivys tave.

16  Prakeiktas tu bÅ«si mieste ir prakeiktas tu bÅ«si lauke.

17  Prakeiktos bus tavo klėtys ir atsargos.

18  Prakeiktas bus tavo kÅ«no vaisius, tavo žemės derlius, tavo galvijų ir avių prieauglis.

19  Prakeiktas bÅ«si įeidamas ir prakeiktas bÅ«si iÅ¡eidamas.

20  VieÅ¡pats siųs tau prakeikimą, sumiÅ¡imą ir nepasisekimą visame, ką darysi, iki tave visai sunaikins dėl tavo piktų darbų, nes apleidai mane.

21  VieÅ¡pats siųs tau marą, kol tave nuÅ¡luos nuo tos žemės, kurios paveldėti eini.

22  VieÅ¡pats baus tave drugiu, Å¡alčiu, sausra ir kardu, kurie persekios tave iki pražūsi.

23  Dangus virÅ¡ tavęs bus varinis ir žemė po tavimi­geležinė.

24  VieÅ¡pats vietoje lietaus tavo žemei siųs smilčių audras, kol tave sunaikins.

25  VieÅ¡pats leis prieÅ¡ams tave pavergti; vienu keliu iÅ¡eisi prieÅ¡ juos, o jiems puolant bėgsi septyniais; tu bÅ«si iÅ¡blaÅ¡kytas po visas žemės karalystes.

26  Tavo žmonių lavonai bus maistu padangių paukščiams ir žemės žvėrims, niekas jų nenubaidys.

27  VieÅ¡pats baus tave Egipto votimis, Å¡aÅ¡ais ir niežais, kurių negalėsi iÅ¡gydyti.

28  VieÅ¡pats iÅ¡tiks tave pamiÅ¡imu, aklumu ir Å¡irdies sustingimu.

29  Vidudienį grabaliosi, kaip aklas grabalioja patamsyje, ir tau nesiseks tavo keliuose; tu bÅ«si spaudžiamas ir iÅ¡naudojamas visą laiką, ir niekas tavęs neiÅ¡gelbės.

30  Vesi žmoną, o kitas gulės su ja. Pasistatysi namą, bet jame negyvensi. Užveisi vynuogyną, bet jo vaisių nerinksi.

31  Tavo jautį papjaus tavo akyse, bet tu jo neragausi. Tavo asilą pasigaus tau matant ir tau jo negrąžins. Tavo avis paims prieÅ¡as ir niekas tau nepadės.

32  Tavo sÅ«nÅ«s ir dukterys bus iÅ¡vesti į kitas tautas; belaukdamas jų, pražiÅ«rėsi akis ir bÅ«si bejėgis.

33  Tavo žemės derlių ir visus darbo vaisius paims svetimieji, tu pats bÅ«si muÅ¡amas ir žiauriai baudžiamas.

34  Tu iÅ¡protėsi nuo to, ką matys tavo akys.

35  Be to vargins tave piktos votys ir nepagydomos žaizdos, negalėsi iÅ¡sigydyti nuo galvos iki kojų.

36  Tave ir tavo karalių VieÅ¡pats atiduos tautai, kurios nepažinai nei tu, nei tavo tėvai; ten tarnausi mediniams ir akmeniniams dievams.

37  Tu tapsi pasibaisėjimu ir priežodžiu tose tautose, į kurias VieÅ¡pats tave nuves.

38  Daug sėsi, bet mažai surinksi, nes skėriai viską suės.

39  Užsiveisi vynuogyną ir jį prižiÅ«rėsi, bet vyno negersi ir vynuogių nevalgysi, nes viską kirminai sunaikins.

40  Turėsi alyvmedžių visame kraÅ¡te, o aliejumi nesitepsi, nes jų vaisiai neprinokę nubyrės.

41  Tau gims sÅ«nų ir dukterų, bet jais nesidžiaugsi, nes jie bus iÅ¡vesti nelaisvėn.

42  Visus tavo medžius ir žemės vaisius suės skėriai.

43  Tavo žemėje gyvenąs ateivis labai iÅ¡kils virÅ¡ tavęs, tu gi labai nusmuksi.

44  Jis tau skolins, bet tu jam neturėsi ko skolinti. Jis bus galva, o tu uodega.

45  Tau ateis Å¡itie prakeikimai, persekios ir pasivys tave, iki bÅ«si sunaikintas, nes neklausei VieÅ¡paties, savo Dievo, ir nevykdei Jo įstatymų bei įsakymų, kuriuos Jis tau davė.

46  Jie bus tau ir tavo palikuonims ženklu ir stebalu per amžius.

47  Netarnavai VieÅ¡pačiui, savo Dievui, su džiaugsmu ir linksma Å¡irdimi, turėdamas visko,

48  tai tarnausi prieÅ¡ui, kurį VieÅ¡pats tau siųs; kęsi badą, troÅ¡kulį, nepriteklių ir vargą. Jis uždės tau geležinį jungą, kol tave sunaikins.

49  Jis atves tautą iÅ¡ pačių žemės pakraščių, kuri puls tave kaip erelis; jos kalbos tu nesuprasi.

50  Å½iaurią tautą, kuri neaplenks seno nė pagailės jauno.

51  Ji valgys tavo galvijus ir žemės derlių. Ji tau nepaliks kviečių, vyno, aliejaus, jaučių ir avių ir tu bÅ«si sunaikintas.

52  Jie puls tavo miestus ir sugriaus stiprius ir aukÅ¡tus mÅ«rus, kuriais pasitikėjai. Apguls miestus visame tavo kraÅ¡te, kurį VieÅ¡pats, tavo Dievas, tau davė.

53  Tu valgysi savo kÅ«no vaisių, savo sÅ«nų ir dukterų, kuriuos Dievas tau duos, kÅ«nus, apsuptyje ir suspaudime, kuriais vargins tave tavo prieÅ¡as.

54  Net aukÅ¡tos kilmės ir iÅ¡lepintas vyras bus negailestingas savo broliui, mylimai žmonai ir savo likusiems vaikams.

55  Jis jiems neduos savo vaikų mėsos, kurią pats valgys, nes nieko kito nebeturės prieÅ¡o apgultame mieste.

56  Jautri ir iÅ¡lepinta moteris, nepratusi vaikščioti basa, bus negailestinga savo mylimam vyrui, sÅ«nui ir dukteriai

57  ir neduos jiems to, kas iÅ¡eina iÅ¡ jos kojų tarpo gimdant ir ką tik gimusio kÅ«dikio, nes ji pati tai valgys slaptai prieÅ¡o apgultame mieste.

58  Jei nesilaikysi ir nevykdysi visų Å¡ito įstatymo žodžių, kurie suraÅ¡yti Å¡ioje knygoje, ir nebijosi Å¡lovingo ir baisaus vardo­VieÅ¡paties, tavo Dievo,

59  Jis siųs tau ir tavo palikuonims dideles, piktas ir ilgas negalias,

60  be to, Jis užleis ant tavęs visas Egipto ligas, kurių tu bijai, ir jos prikibs prie tavęs.

61  Taip pat ligas ir negalias, kurios neįraÅ¡ytos Å¡itoje įstatymo knygoje, VieÅ¡pats užleis ant tavęs, iki sunaikins tave.

62  JÅ«sų buvo tiek, kiek dangaus žvaigždžių, bet po to paliks tik mažas skaičius, nes neklausėte VieÅ¡paties, savo Dievo.

63  Kaip VieÅ¡pats džiaugėsi darydamas jums gera ir padaugindamas jus, taip džiaugsis jus iÅ¡blaÅ¡kydamas ir iÅ¡vydamas iÅ¡ žemės, kurios paveldėti einate.

64  VieÅ¡pats iÅ¡sklaidys tave tarp visų tautų nuo vieno žemės kraÅ¡to iki kito. Ten tarnausite kitiems dievams: medžiui ir akmeniui, kurių nežinojai nei tu, nei tavo tėvai.

65  Tarp svetimų tautų neturėsi poilsio nė vietos kojai ramiai pastatyti, nes VieÅ¡pats duos tau baukščią Å¡irdį, nusilpusias akis ir kankinančias mintis.

66  Tavo gyvybė bus pavojuje dieną ir naktį, tu nebÅ«si tikras dėl jos.

67  Rytą lauksi vakaro, o vakare­ryto. Tavo Å¡irdis bus įbauginta pergyvenimų, kuriuos patyrei.

68  VieÅ¡pats sugrąžins tave laivais į Egiptą, apie kurį sakiau, kad jo niekuomet nebematysi. Ten siÅ«lysitės savo prieÅ¡ams vergais ir vergėmis, bet niekas jÅ«sų nepirks”.


Deuteronomy 27    Choose Book & Chapter    Deuteronomy 29

Lithuanian is spoken by 4,000,000 people: 2,905,000 in Lithuania, 300,000 in USA, 67,000 in Russia, 40,000 in Brazil, 688,000 elsewhere.

In order to display special Lithuanian characters correctly, you may need a basic Unicode font.

Lithuanian Bible . This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" All Rights Reserved.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.