Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, Genesis 5

1   आदमको लिखित वंश-विवरण यही हो। परमेश्‍वरले मानिसलाई सृष्‍टि गर्नुहुँदा उहाँले उनलाई आफ्‍नै स्‍वरूपमा बनाउनुभयो।

2   उहाँले तिनीहरूलाई नर र नारी सृष्‍टि गर्नुभयो। तिनीहरूको सृष्‍टि भएको दिन उहाँले तिनीहरूलाई आशिष्‌ दिनुभयो र “मानिस” नाउँ दिनुभयो।

3   आदमको उमेर एक सय तीस वर्षको हुँदा तिनले आफ्‍नै स्‍वरूपमा एउटा छोरालाई जन्म दिएर तिनको नाउँ शेत राखे।

4   शेतको जन्‍म भएपछि आदम आठ सय वर्षसम्‍म बाँचे, र तिनका अरू छोराछोरीहरू जन्‍मे।

5   आदमको जम्‍मा उमेर नौ सय तीस वर्ष भएको थियो। अनि तिनी मरे।

6   शेतको उमेर एक सय पाँच वर्षको हुँदा तिनले एनोशलाई जन्माए।

7   एनोश जन्‍मेपछि शेत आठ सय सात वर्षसम्‍म बाँचे। तिनका अरू छोराछोरीहरू जन्‍मे।

8   शेतको जम्‍मा उमेर नौ सय बाह्र वर्ष भएको थियो। अनि तिनी मरे।

9   एनोशको उमेर नब्‍बे वर्षको हुँदा तिनले केनानलाई जन्माए।

10  केनान जन्‍मेपछि एनोश आठ सय पन्‍ध्र वर्षसम्‍म बाँचे। तिनका अरू छोराछोरीहरू जन्‍मे।

11  एनोशको जम्‍मा उमेर नौ सय पाँच वर्ष भएको थियो। अनि तिनी मरे।

12  केनानको उमेर सत्तरी वर्षको हुँदा तिनले महलालेललाई जन्माए।

13  महलालेल जन्‍मेपछि केनान आठ सय चालीस वर्षसम्‍म बाँचे। अनि तिनका अरू छोराछोरीहरू जन्‍मे।

14  केनानको जम्‍मा उमेर नौ सय दश वर्ष भएको थियो। अनि तिनी मरे।

15  महलालेलको उमेर पैँसट्ठी वर्षको हुँदा तिनले येरेदलाई जन्माए।

16  येरेद जन्‍मेपछि महलालेल आठ सय तीस वर्षसम्‍म बाँचे। तिनका अरू छोराछोरीहरू जन्‍मे।

17  महलालेलको जम्‍मा उमेर आठ सय पञ्‍चानब्‍बे वर्ष भएको थियो। अनि तिनी मरे।

18  येरेदको उमेर एक सय बयसट्ठी वर्षको हुँदा तिनले हनोकलाई जन्माए।

19  हनोक जन्‍मेपछि येरेद आठ सय वर्षसम्‍म बाँचे। तिनका अरू छोराछोरीहरू जन्‍मे।

20  येरेदको जम्‍मा उमेर नौ सय बयसट्ठी वर्ष भएको थियो। अनि तिनी मरे।

21  हनोकको उमेर पैँसट्ठी वर्षको हुँदा तिनले मतूशेलहलाई जन्माए।

22  मतूशेलह जन्‍मेपछि हनोक तीन सय वर्षसम्‍म परमेश्‍वरको साथसाथ हिँड्‌दैरहे। तिनका अरू छोराछोरीहरू जन्‍मे।

23  हनोकको जम्‍मा उमेर तीन सय पैँसट्ठी वर्ष भएको थियो।

24  हनोक परमेश्‍वरको साथसाथ हिँड्‌थे। र तिनी अलप भए, किनभने परमेश्‍वरले तिनलाई उठाइलानुभयो।

25  मतूशेलहको उमेर एक सय सतासी वर्षको हुँदा तिनले लेमेखलाई जन्माए।

26  लेमेख जन्‍मेपछि मतूशेलह सात सय बयासी वर्षसम्‍म बाँचे। तिनका अरू छोराछोरीहरू जन्‍मे।

27  मतूशेलहको जम्‍मा उमेर नौ सय उनन्सत्तरी वर्ष भएको थियो। अनि तिनी मरे।

28  लेमेखको उमेर एक सय बयासी वर्षको हुँदा तिनले एउटा छोरा जन्माए।

29  तिनले यसो भनेर उसको नाउँ नोआ राखे, “परमप्रभुले श्राप दिनुभएको भूमिको हाम्रो काम र परिश्रममा यसले हामीलाई शान्‍ति दिनेछ।”

30  नोआ जन्‍मेपछि लेमेख पाँच सय पञ्‍चानब्‍बे वर्षसम्‍म बाँचे। तिनका अरू छोराछोरीहरू जन्‍मे।

31  लेमेखको जम्‍मा उमेर सात सय सतहत्तर वर्ष भएको थियो। अनि तिनी मरे।

32  नोआ पाँच सय वर्षका हुँदा तिनले शेम, हाम र येपेतलाई जन्माए।


Genesis 4    Choose Book & Chapter    Genesis 6

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.