Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, 1 Chronicles 27

1   इस्राएलीहरूको सूची– अर्थात्‌, परिवार-परिवारका मुखियाहरू, र हजार र सयका सेनापतिहरू, आफ्‍ना अधिकृतहरूसमेत, जसले सेनाका भागहरूका सम्‍बन्‍धमा वर्षभरि महिनामहिनामा राजाको सेवा गर्थे– प्रत्‍येक विभागमा २४,००० जना थिए।

2   जब्‍दीएलका छोरा याशोबाम पहिलो महिनाको लागि पहिलो भागका जिम्‍मावाल थिए। तिनको भागमा २४,००० जना थिए।

3   तिनी फारेसका सन्‍तान थिए, अनि पहिलो महिनाको लागि सेनाका अधिकृतहरूमध्‍ये तिनी प्रमुख थिए।

4   अहोही दोदै दोस्रो महिनाको लागि त्‍यस भागका जिम्‍मावाल थिए। तिनको भागका नायक मिक्‍लोत थिए। तिनको भागमा २४,००० जना थिए।

5   पूजाहारी यहोयादाका छोरा बनायाह तेस्रो महिनाको लागि तेस्रा सेनापति थिए। तिनी प्रमुख थिए, र तिनको भागमा २४,००० जना थिए।

6   यिनी ती नै बनायाह थिए, जो तीस जना वीरहरूमध्‍येका थिए। तिनका छोरा अम्‍मीजाबाद तिनको भागका जिम्‍मावाल थिए।

7   चौथो, चौथो महिनाको लागि योआबका भाइ असाहेल, जिम्‍मावाल थिए। तिनीपछि तिनका छोरा जबदियाह भए। तिनको भागमा २४,००० जना थिए।

8   पाँचौँ, पाँचौँ महिनाको लागि यिज्‍याही शम्‍हूत सेनापति थिए। तिनको भागमा २४,००० जना थिए।

9   छैटौँ, छैटौँ महिनाको लागि तकोका मानिस इक्‍केशका छोरा ईरा जिम्‍मावाल थिए। तिनको भागमा २४,००० जना थिए।

10  सातौँ, सातौँ महिनाको लागि एफ्राइमका पेलोनी हेलेस जिम्‍मावाल थिए। तिनको भागमा २४,००० जना थिए।

11  आठौँ, आठौँ महिनाको लागि जेरहको घरानाका हूशाती सिब्‍बकै जिम्‍मावाल थिए। तिनको भागमा २४,००० जना थिए।

12  नवौँ, नवौँ महिनाको लागि बेन्‍यामीनका अनातोती अबीएजेर जिम्‍मावाल थिए। तिनको भागमा २४,००० जना थिए।

13  दशौँ, दशौँ महिनाको लागि जेरहको घरानाका नतोपाती महरै जिम्‍मावाल थिए। तिनको भागमा २४,००० जना थिए।

14  एघारौँ, एघारौँ महिनाको लागि एफ्राइमका पिरातोनी बनायाह जिम्‍मावाल थिए। तिनको भागमा २४,००० जना थिए।

15  बाह्रौँ, बाह्रौँ महिनाको लागि ओत्‍निएलको घरानाका नतोपाती हेल्‍दै जिम्‍मावाल थिए। तिनको भागमा २४,००० जना थिए।

16  इस्राएलका कुलहरूका मुख्‍य अधिकृतहरू यी नै थिए: रूबेनको कुलका: जिक्रीका छोरा एलीएजर मुख्‍य अधिकृत थिए। शिमियोनका: माकाका छोरा शपत्‍याह।

17  लेवीका: कमूएलका छोरा हशब्‍याह। हारूनका: सादोक।

18  यहूदाका: दाऊदका दाजु एलीहू। इस्‍साखारका: मिखाएलका छोरा ओम्री।

19  जबूलूनका: ओबदियाका छोरा यिश्‍मायाह। नप्‍तालीका: अज्रीएलका छोरा यरीमोत।

20  एफ्राइमका: अजज्‍याहका छोरा होशिया। मनश्‍शेको आधा कुलका: पदायाहका छोरा योएल।

21  गिलादमा भएका मनश्‍शेको आधा कुलका: जकरियाका छोरा इद्दो। बेन्‍यामीनका: अबनेरका छोरा यासीएल।

22  दानका: अबनेरका छोरा अज्रेल। कुलहरूका मुख्‍य अधिकृतहरू यी नै थिए।

23  दाऊदले बीस वर्षदेखि उँधोकाहरूको जनसंख्‍या लिएनन्‌, किनभने परमप्रभुले इस्राएललाई आकाशका ताराहरूझैँ संख्‍यामा बढ़ाउनेछु भनी प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो।

24  सरूयाहका छोरा योआबले जनसंख्‍या लिन थालेका थिए, तर तिनले त्‍यो काम सिद्ध्याएनन्‌। यसले गर्दा इस्राएलमाथि क्रोध आइपर्‍यो, र यो जनसंख्‍या दाऊद राजाको इतिहासमा लेखिएन।

25  राजाका भण्‍डारहरू अदीएलका छोरा अज्‍मावेतको जिम्‍मामा थिए। देशका, सहरहरूका, गाउँहरूका र किल्‍लाहरूका भण्‍डारहरू उज्‍जियाहका छोरा जोनाथनको जिम्‍मामा थिए।

26  देशमा खेतीकिसानी गर्नेहरू कलूबको छोरा एस्रीको जिम्‍मामा थिए।

27  दाखबारीहरू रामती शिमीको जिम्‍मामा थिए। दाखमद्य राख्‍ने भण्‍डारको निम्‍ति दाखबारीको उब्‍जनी शेपेमी जब्‍दीको जिम्‍मामा थियो।

28  पश्‍चिमतिरको तराईमा भएका भद्राक्ष र अञ्‍जीरको हेरचाह गर्ने गेदेरी बाल-हानान थिए। तेल राख्‍ने भण्‍डार योआशको जिम्‍मामा थियो।

29  शारोनमा चर्ने गाई-गोरुहरू शारोनी शित्रैको जिम्‍मामा थिए। बेँसीमा गाई-गोरुहरू अदलैका छोरा शाफातको जिम्‍मामा थिए।

30  ऊँटहरू इश्‍माएली ओबीलको जिम्‍मामा थिए। गधाहरू मेरोनोती येहदयाहको जिम्‍मामा थिए।

31  भेड़ाबाख्रा हग्री याजीजको जिम्‍मामा थिए। दाऊद राजाका आफ्‍नै निज सम्‍पत्ति यी नै अधिकारीहरूको जिम्‍मामा थिए।

32  दाऊदका काका जोनाथन एक सल्‍लाहकार, बुद्धिमानी र शास्‍त्री थिए। हक्‍मोनीका छोरा यहीएल राजाका छोराहरूको हेरचाह गर्ने थिए।

33  अहीतोपेल राजाका सल्‍लाहकार थिए। अरकी हूशै राजाका मित्र थिए।

34  अहीतोपेलपछि बनायाहका छोरा यहोयादा र अबियाथार सल्‍लाहकार भए। अनि योआबचाहिँ सेनापति थिए।


1 Chronicles 26    Choose Book & Chapter    1 Chronicles 28

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.