Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, Nehemiah 11

1   प्रजाका अगुवाहरू यरूशलेममा बसोबास गरे, र बाँकी मानिसहरूले चाहिँ दश जनामध्‍ये एक जना पवित्र सहर यरूशलेममा बस्‍नलाई चिट्ठा हाले, र बाँकी नौ जनालाई चाहिँ आफ्‍नै सहरमा बस्‍नुपर्नेथियो।

2   मानिसहरूले यरूशलेममा बस्‍न राजी हुनेहरूलाई आशीर्वाद दिए।

3   यरूशलेममा बस्‍ने प्रदेशका अगुवाहरू यिनै थिए। कोही इस्राएलीहरू, पूजाहारीहरू, लेवीहरू, मन्‍दिरका सेवकहरू र सोलोमनका सेवकहरूका सन्‍तानहरूचाहिँ यहूदाका सहरहरूमा भएका आफ्‍नै निजी जग्‍गाजमिनमा बसे।

4   यहूदा र बेन्‍यामीनका कुलका अरू मानिसहरूचाहिँ यरूशलेममा बसे। यहूदाका सन्‍तानहरू: फारेसको परिवारका अतायाह, जो उज्‍जियाहका छोरा, जो जकरियाका छोरा, जो अमर्याहका छोरा, जो शपत्‍याहका छोरा, जो महलालेलका छोरा थिए।

5   शेलहको परिवारका मासेयाह, जो बारूकका छोरा, जो कोल-होजेका छोरा, जो हजायाहका छोरा, जो अदायाहका छोरा, जो योयारीबका छोरा, जो जकरियाका छोरा थिए।

6   फारेसको परिवारका यरूशलेमा बस्‍ने जम्‍मा सबै द्धटड जना वीर-वीर मानिसहरू थिए।

7   बेन्‍यामीनका सन्‍तानहरू: सल्‍लू, जो मशुल्‍लामका छोरा, जो योएदका छोरा, जो पदायाहका छोरा, जो कोलायाहका छोरा, जो मासेयाहका छोरा, जो इथीएलका छोरा, जो यशयाहका छोरा थिए,

8   र तिनका पछि लाग्‍नेहरू गब्‍बै र सल्‍लै– सबै जम्‍मा ९२८ जना थिए।

9   जिक्रीका छोरा योएलचाहिँ तिनीहरूका प्रमुख अधिकृत थिए, र हस्‍सेनूअका छोरा यहूदाचाहिँ दोस्रो जिल्‍लाको हेर-विचार गर्ने अधिकृत थिए।

10  पूजाहारीहरू: यदायाह, योयारीबका छोरा, याकीन,

11  सरायाह, जो हिल्‍कियाहका छोरा, जो मशुल्‍लामका छोरा, जो सादोकका छोरा, जो मरायोतका छोरा, जो परमेश्‍वरका भवनको देखरेख गर्ने अहीतूबका छोरा थिए,

12  र मन्‍दिरको निम्‍ति काम गर्ने तिनीहरूका सहयोगीहरू सबै जम्‍मा ८२२ मानिसहरू थिए। अदायाह, जो यरोहामका छोरा, जो पेलाल्‍याहका छोरा, जो अम्‍सीका छोरा, जो जकरियाका छोरा, जो पशहूरका छोरा, जो मल्‍कियाहका छोरा थिए,

13  र तिनका सहयोगीहरू जो परिवारका मुखियाहरू थिए– सबै जम्‍मा २४२ जना थिए। अमाश्‍शै, जो अज्रेलका छोरा, जो अहजैका छोरा, जो मशिल्‍लेमोतका छोरा, जो इम्‍मेरका छोरा थिए,

14  र तिनका सहयोगीहरू जो योग्‍य मानिसहरू थिए– सबै जम्‍मा १२८ जना थिए। तिनीहरूका प्रमुख अधिकृतचाहिँ हग्‍गदोलीमका छोरा जब्‍दीएल थिए।

15  लेवीहरू: शमायाह, जो हश्‍शूबका छोरा, जो अज्रीकामका छोरा, जो हशब्‍याहका छोरा, जो बुन्‍नीका छोरा थिए।

16  लेवीहरूका दुई जना मुखियाहरू सब्‍बतै र योजाबाद थिए। तिनीहरू परमप्रभुका भवनको बाहिरका कामका जिम्‍मावाल थिए।

17  मत्तन्‍याह, जो मीयकाका छोरा, जो जब्‍दीका छोरा, जो आसापका छोरा थिए। तिनी स्‍तुति-प्रशंसा र प्रार्थनाको सेवाका निर्देशक थिए। तिनका सहयोगीहरूमध्‍ये दोस्रो स्‍थान लिने बक्‍बुक्‍याह थिए। अब्‍दा, जो शम्‍मूअका छोरा, जो गालालका छोरा, जो यदूतूनका छोरा थिए।

18  पवित्र सहरमा लेवीहरूको संख्‍या जम्‍मा २८४ थियो।

19  द्वारपालहरू: अक्‍कूब, तल्‍मोन र तिनीहरूका सहयोगीहरू सबै जम्‍मा १७२ जना थिए। तिनीहरू मूल ढोकामा पहरा बस्‍थे।

20  बाँकी इस्राएलीहरूचाहिँ, पूजाहारीहरू र लेवीहरूका साथ, हरेक आ-आफ्‍नै पुर्खाका अधिकारको जग्‍गामा यहूदाका सबै सहरहरूमा थिए।

21  ओफेल डाँड़ामा मन्‍दिरका सेवकहरू बसे। सीहा र गिश्‍पा तिनीहरूका जिम्‍मावाल थिए।

22  यरूशलेममा भएका लेवीहरूका प्रमुख अधिकृतचाहिँ उज्‍जी थिए, जो बानीका छोरा, जो हशब्‍याहका छोरा, जो मत्तन्‍याहका छोरा, जो मीयकाका छोरा थिए। उज्‍जीचाहिँ आसापका सन्‍तान थिए। ती आसापका सन्‍तानहरू परमेश्‍वरको भवनका सेवाको निम्‍ति गाउने जिम्‍मा लिएकाहरू थिए।

23  ती गवैयाहरू राजाका हुकुममुनि थिए, जसले तिनीहरूको दैनिक कार्यको निर्देशन गर्दथ्‍यो।

24  मानिसहरूका कारोबारको सम्‍बन्‍धमा राजाका सेवक पतहियाह थिए, जो यहूदाका छोरा जेरहका परिवारका मशेजेबेलका छोरा थिए।

25  खेतबारी भएका गाउँहरूमा यहूदाका कोही मानिसहरू किर्यत-अर्बा र त्‍यसका बस्‍तीहरू, दीबोन र त्‍यसका बस्‍तीहरू, यकब्‍सेल र त्‍यसका गाउँहरू,

26  येशूअ, मोलादा, बेथ-पालेत,

27  हसरशूआल, बेर्शेबा र त्‍यसका बस्‍तीहरू,

28  सिक्‍लग, मकोना र त्‍यसका बस्‍तीहरू,

29  एन-रिम्‍मोन, सोरा, यर्मूत,

30  जानोह, अदुल्‍लाम र त्‍यसका बस्‍तीहरू, लाकीश र त्‍यसका खेतहरू, र आजेका र त्‍यसका बस्‍तीहरूमा बस्‍थे। यसरी तिनीहरूले बेर्शेबादेखि हिन्‍नोमको बेँसीसम्‍मको देश ओगटे।

31  बेन्‍यामीनका गेबाबाटका सन्‍तानहरूचाहिँ मिकमाश, अय्‍या, बेथेल र त्‍यसका बस्‍तीहरू,

32  अनातोत, नोब र हननिया,

33  हासोर, रामा, गित्तैम,

34  हादीद, सबोयीम, नबलत,

35  लोद, ओनो र कारीगरहरूको बेँसीमा बसे।

36  यहूदामा भएका लेवीहरूका कुनैकुनै भागचाहिँ बेन्‍यामीनमा बसोबास गरे।


Nehemiah 10    Choose Book & Chapter    Nehemiah 12

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.