Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, Nehemiah 12

1   शालतिएलका छोरा यरुबाबेल र येशूअसँग फर्किआएका पूजाहारीहरू र लेवीहरू यिनै हुन्‌:

2   सरायाह, यर्मिया, एज्रा, अमर्याह, मल्‍लूक, हत्तूश,

3   शकन्‍याह, रेहूम, मरेमोत,

4   इद्दो, गिन्‍नतोन, अबिया,

5   मियामीन, मदाहा, बिल्‍गा,

6   शमायाह, योयारीब, यदायाह,

7   सल्‍लू, अमोक, हिल्‍कियाह र यदायाह। येशूअको पालोमा पूजाहारीका अगुवाहरू र तिनीहरूका सहयोगीहरू यिनै थिए।

8   लेवीहरू: येशूअ, बिन्‍नूई, कादमीएल, शरेबियाह, यहूदा र मत्तन्‍याह। मत्तन्‍याह आफ्‍ना सहयोगीहरूसँग धन्‍यवादी भजनहरूका जिम्‍मावाल थिए।

9   तिनका सहयोगीहरू बक्‍बुक्‍याह र उन्‍नीचाहिँ सेवाहरूमा तिनीहरूका सामुन्‍ने बस्‍थे।

10  येशूअ योयाकीमका पिता थिए। योयाकीम एल्‍यासीबका पिता थिए। एल्‍यासीब योयादाका पिता थिए।

11  योयादा जोनाथनका पिता थिए, र जोनाथन यद्दूअका पिता थिए।

12  योयाकीमको पालोमा यी पूजाहारीहरू आ-आफ्‍ना परिवारका मुखिया थिए: सरायाहका परिवारका मरायाह, यर्मियाका हनन्‍याह,

13  एज्राका मशुल्‍लाम, अमर्याहका येहोहानान,

14  मल्‍लूकका जोनाथन, शकन्‍याहका योसेफ,

15  हारीमका अदना, मरेमोतका हल्‍कै।

16  इद्दोका जकरिया, गिन्‍नतोनका मशुल्‍लाम,

17  अबियाका जिक्री, मिन्‍यामीन र मोदाहाका पिल्‍तै,

18  बिल्‍गाका शम्‍मूअ, शमायाहका यहोनातान,

19  योयारीबका मत्तनै, यदायाहका उज्‍जी,

20  सल्‍लूका कल्‍लै, अमोकका एबेर,

21  हिल्‍कियाहका हशब्‍याह, यदायाहका नतनेल।

22  एल्‍यासीब, योयादा, योहानान र यद्दूअका पालाका लेवीहरूका परिवारहरूका तथा पूजाहारीका मुखियाहरूका नाउँ फारसी राजा दाराको शासनकालमा लेखिएका थिए।

23  लेवी परिवारहरूका मुखियाहरूका नाउँचाहिँ एल्‍यासीबका छोरा योहानानको पालासम्‍मै इतिहासको पुस्‍तकमा लेखिएका थिए।

24  लेवीहरूका अगुवाहरू हशब्‍याह, शरेबियाह, कादमीएलका छोरा येशूअ, र तिनीहरूका सहयोगीहरू, जो तिनीहरूका सामुन्‍ने खड़ा हुन्‍थे र आ-आफ्‍नो पालोमा परमेश्‍वरका मानिस दाऊदले तोकेअनुसार पालैपालो स्‍तुति गर्ने र धन्‍यवाद चढ़ाउने गर्थे।

25  मत्तन्‍याह, बक्‍बुक्‍याह, ओबदिया, मशुल्‍लाम, तल्‍मोन र अक्‍कूबचाहिँ मूल ढोकाका भण्‍डार-कोठाहरूमा रक्षा दिने द्वारपालहरू थिए।

26  येशूअका छोरा, योसादाकका नाति योयाकीमको पालोमा र राज्‍यपाल नहेम्‍याह र पूजाहारी-शास्‍त्री एज्राका पालामा तिनीहरूले सेवा गरेका थिए।

27  यरूशलेमका पर्खालको समर्पण गर्दा यरूशलेममा रमाहट गरेर धन्‍यवादका भजन गाउँदै, झ्‍याली, सारङ्गी र वीणाका साथमा समर्पणको उत्‍सव मनाउन तिनीहरूले लेवीहरूलाई आफू बसेका सबै निवास-स्‍थानहरूबाट खोजेर ल्‍याए।

28  गवैयाहरू यरूशलेमको चारैतिरका ठाउँहरूबाट, अर्थात्‌ नतोपातीहरूका गाउँहरूबाट,

29  बेथ-गिलगालबाट, अनि गेबा र अज्‍मावेतका इलाकाहरूबाट ल्‍याइएका थिए, किनभने ती गवैयाहरूले यरूशलेमका चारैतिर आफ्‍ना निम्‍ति गाउँहरू बनाएका थिए।

30  पूजाहारीहरू र लेवीहरूले विधिअनुसार आफू-आफूलाई पवित्र गरे। त्‍यसपछि तिनीहरूले मानिसहरू, मूल ढोकाहरू र पर्खाललाई शुद्ध पारे।

31  तब मैले यहूदाका अगुवाहरूलाई सहरको पर्खालमाथि जान लाएँ। साथै धन्‍यवाद दिन दुई वटा ठूला स्‍तुति गाउनेहरूका दल नियुक्त गरें। एक दल दाहिनेतिर पर्खालमा फोहोर ढोकासम्‍म जानुपर्थ्‍यो।

32  त्‍यस दलको पछिपछि होशयाह र यहूदाका आधा अगुवाहरूका साथमा

33  अजर्याह, एज्रा, मशुल्‍लाम,

34  यहूदा, बेन्‍यामीन, शमायाह र यर्मिया लागे।

35  तुरहीको साथमा कति जना पूजाहारीहरू, र जकरिया, जो जोनाथनका छोरा, जो शमायाहका छोरा, जो मत्तन्‍याहका छोरा, जो मीकायाका छोरा, जो जक्‍कूरका छोरा,

36  जो आसापका छोरा थिए, र तिनका सहयोगीहरू– शमायाह, अज्रेल, मिललै, गिललै, माऐ, नतनेल, यहूदा र हनानी– परमेश्‍वरका जन दाऊदले तोकेका बाजाहरूका साथमा थिए। शास्‍त्री एज्राचाहिँ जुलूसका अगुवा थिए।

37  तिनीहरू फुहारा ढोकाबाट भएर दाऊदको सहरका सिँढ़ीहरूबाट सोझै पर्खालमा उकालो चढ्‌ने बाटो भएर दाऊदको घर नाघेर पूर्वतिर भएको पानी ढोकासम्‍म गए।

38  भजन गाउँदै हिँड्‌ने दोस्रो दलचाहिँ देब्रेतिर लाग्‍यो। तिनीहरूका पछिपछि मानिसको आधा भागसँग म हिँडें। यो दल पर्खाल माथिमाथि भट्टीको बुर्जा भएर,

39  चौड़ा पर्खालसम्‍म र एफ्राइमको ढोका, येशना ढोका, माछा ढोका, हननेलको बुर्जा र सयको बुर्जादेखि भेड़ा ढोकासम्‍म गएपछि तिनीहरू गारदको ढोकामा अड़िए।

40  ती दुई भजन गाउने दल परमप्रभुको भवनमा आ-आफ्‍नै स्‍थानमा बसे। म पनि अधिकृतहरूको आधा दलसँग बसें।

41  यसै गरी पूजाहारीहरू एल्‍याकीम, मासेयाह, मिन्‍यामीन, मीकाया, एल्‍योएनै, जकरिया र हनन्‍याह तुरहीका साथमा थिए।

42  र मासेयाह, शमायाह, एलाजार, उज्‍जी, येहोहानान, मल्‍कियाह, एलाम र एसेर पनि थिए। यिज्रहियाहको निर्देशनमा गवैयाहरूले गाए।

43  र त्‍यस दिन तिनीहरूले आनन्‍द गरेर ठूला बलिदानहरू चढ़ाए, किनकि परमप्रभु परमेश्‍वरले तिनीहरूलाई रमाहट गर्ने अवसर दिनुभएको थियो। स्‍त्रीहरू र बाल-बालिकाहरूले पनि आनन्‍द मनाए। यरूशलेमको आनन्‍दउत्‍सव टाढ़ा-टाढ़ासम्‍म पनि सुनियो।

44  त्‍यस बेला भेटीहरू अगौटे फलहरू र दशांशका निम्‍ति भण्‍डारको जिम्‍मा लिन, र सहरहरूका वरिपरि बस्‍तीहरूबाट पूजाहारीहरू र लेवीहरूका निम्‍ति व्‍यवस्‍थाले तोकेबमोजिम हिस्‍सा बटुल्‍न मानिसहरू नियुक्त गरिए। किनभने पूजाहारीहरू र लेवीहरूको सेवाबाट सबै यहूदा साह्रै प्रसन्‍न थिए।

45  दाऊद र तिनका छोरा सोलोमनले दिएका नियमअनुसार आफ्‍ना परमेश्‍वरको सेवा र शुद्धिको सेवा तिनीहरूले गरे, र यसै गरी गवैयाहरू र द्वारपालहरूले पनि सेवा गरे।

46  किनकि उहिले नै दाऊद र आसापको पालोमा गवैयाहरू परमेश्‍वरको प्रशंसा र धन्‍यवादका भजनका निम्‍ति निर्देशकहरू भएका थिए।

47  यसैले यरुबाबेल र नहेम्‍याहका पालामा गवैयाहरू र द्वारपालहरूलाई सबै इस्राएलले प्रतिदिनको चाहिएको भाग दिन्‍थे। तिनीहरूले अरू लेवीहरूका भाग पनि छुट्ट्याएर राख्‍थे। अनि लेवीहरूले चाहिँ हारूनका सन्‍तानको भाग छुट्ट्याएर राख्‍थे।


Nehemiah 11    Choose Book & Chapter    Nehemiah 13

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.