Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, Exodus 24

1   फेरि उहाँले मोशालाई भन्‍नुभयो, “तँ, हारून, नादाब, अबीहू र इस्राएलका धर्म-गुरुहरूमध्‍ये सत्तरी जना परमप्रभुकहाँ माथि उक्‍लेर आओ, र टाढ़ैबाट आफ्‍नो भक्ति चढ़ाओ।

2   तर मोशा मात्र परमप्रभुकहाँ आओस्‌, अरूहरूचाहिँ नजिक नआऊन्‌। मानिसहरू पनि त्‍योसित माथि उक्‍लेर नआऊन्‌।”

3   जब मोशाले गएर परमप्रभुका सबै कुरा र विधिविधानहरू मानिसहरूलाई सुनाए, तब तिनीहरू सबैले एकै सोर गरी भने, “परमप्रभुले भन्‍नुभएका सबै वचनहरू हामी पालन गर्नेछौं।”

4   तब मोशाले परमप्रभुका सबै वचनहरू लेखे। बिहान सबेरै उठेर मोशाले पर्वतको पल्‍लो छेउमा एउटा वेदी बनाएर इस्राएलका बाह्र कुलअनुसार बाह्र वटा ढुङ्गाका खम्‍बा उभ्‍याए।

5   तब तिनले इस्राएलका जवानहरूलाई पठाए, र तिनीहरूले परमप्रभुको निम्‍ति होमबलि र साढ़ेहरूको मेलबलि चढ़ाए।

6   मोशाले आधा रगत लिएर कचौरामा हाले, र आधा रगतचाहिँ वेदीमा छर्के।

7   त्‍यसपछि तिनले करारको पुस्‍तक लिएर मानिसहरूका सामुन्‍ने पढ़े। तिनीहरूले जवाफ दिए, “परमप्रभुले भन्‍नुभएका सबै कुरा हामी गर्नेछौं र आज्ञाकारी हुनेछौं।”

8   तब मोशाले रगत लिएर मानिसहरूमाथि छर्के, र भने, “हेर, यो त्‍यस करारको रगत हो, जो परमप्रभुले आफ्‍ना यी सबै वचनअनुसार तिमीहरूसित बाँध्‍नुभएको छ।”

9   त्‍यसपछि मोशा, हारून, नादाब, अबीहू र इस्राएलका धर्म-गुरुहरूमध्‍ये सत्तरी जना माथि उक्‍ले,

10  र इस्राएलका परमेश्‍वरलाई देखे। उहाँका खुट्टामुनि नीरले छापेको, आकाशजस्‍तै सफा भएको पेटीजस्‍तो थियो।

11  तर उहाँले इस्राएलीहरूका नाइकेहरूका विरुद्धमा आफ्‍नो हात उठाउनुभएन, र तिनीहरूले परमेश्‍वरलाई देखे र खानपान गरे।

12  अनि परमप्रभुले मोशालाई भन्‍नुभयो, “पर्वतमाथि मकहाँ आएर यहाँ बस्‌। तैंले तिनीहरूलाई सिकाउनलाई मैले लेखेका व्‍यवस्‍था र आज्ञाहरूका शिला-पाटीहरू तँलाई दिनेछु।”

13  तब मोशा र तिनका सेवक यहोशू उठेर परमेश्‍वरको पर्वतमा गए।

14  मोशाले धर्म-गुरुहरूलाई भने, “हामी तिमीहरूकहाँ नआउञ्‍जेल तिमीहरू यहीँ हामीहरूलाई पर्ख। हारून र हूर तिमीहरूसँग छन्‌। कसैको केही विवाद भए तिनीहरूकहाँ जाऊन्‌।”

15  तब मोशा पर्वतमा उक्‍ले र बादलले पर्वतलाई ढाकिराख्‍यो।

16  परमप्रभुको महिमा सीनै पर्वतमा रह्यो, र बादलले छ दिनसम्‍म पर्वतलाई ढाकिराख्‍यो। सातौँ दिनमा परमप्रभुले बादलको बीचबाट मोशालाई बोलाउनुभयो।

17  इस्राएलीहरूका दृष्‍टिमा परमप्रभुका महिमाको रूप पर्वतको टाकुरामा भस्‍म पार्ने आगोजस्‍तै थियो।

18  तब मोशा बादलको बीचमा भएर पर्वतमा उक्‍ले, र तिनी पर्वतमा चालीस दिन र चालीस रात रहे।


Exodus 23    Choose Book & Chapter    Exodus 25

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.