Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, Jeremiah 22

1   परमप्रभु यसो भन्‍नुहुन्‍छ: “यहूदाका राजाको महलमा गएर त्‍यहाँ यो सन्‍देश दे:

2   ‘दाऊदको सिंहासनमा विराजमान हुने हे यहूदाको राजा, तेरा अधिकारीहरू र यी मूल ढोकाहरूबाट भित्र पस्‍ने तेरा मानिसहरू हो, परमप्रभुको यो वचन सुन।

3   परमप्रभु यसो भन्‍नुहुन्‍छ: जे उचित र ठीक छ, त्‍यो गर। लुटिएकोलाई अत्‍याचारीको हातबाट छुटाओ। विदेशी, टुहुरा-टुहुरी र विधवाहरूमाथि खराबी वा उपद्रव नगर, र यस ठाउँमा निर्दोषहरूको रगत नबगाओ।

4   किनकि यदि तिमीहरूले साँच्‍चै यी आज्ञाहरू होशियारीसित पालन गर्‍यौ भने, यस महलका यी मूल ढोकाहरूबाट आएर दाऊदको सिंहासनमा बस्‍ने राजाहरू रथ र घोड़ाहरूमा सवार भएर तिनका अधिकारीहरू र मानिसहरूका साथ प्रवेश गर्नेछन्‌।

5   तर यदि तिमीहरूले यी आज्ञाहरू पालन गरेनौ भने, परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ, म आफ्‍नो नाउँको शपथ खाएर भन्‍दछु कि यो महल नै भग्‍नावशेष पारिनेछ’।”

6   किनभने यहूदाका राजाको महलको विषयमा परमप्रभु यसो भन्‍नुहुन्‍छ: “तँ मेरो निम्‍ति गिलाद र लेबनानको टाकुराजस्‍तै भए तापनि म तँलाई मरुभूमिजस्‍तै तुल्‍याउनेछु– निर्जन नगरझैँ।

7   म तेरो विरुद्धमा नाश गर्नेहरूलाई पठाउनेछु, प्रत्‍येकलाई उसको आ-आफ्‍नो हतियारसहित। उनीहरूले तेरा असल देवदारुका सत्तरीहरू टुक्राटाक्री पारेर काट्‌नेछन्‌, र आगोमा फालिदिनेछन्‌।

8   “धेरै जातिका मानिसहरू यस सहरबाट भएर जानेछन्‌ र एउटाले अर्कालाई सोध्‍नेछन्‌, ‘किन परमप्रभुले यस महान्‌ सहरमाथि यस्‍तो व्‍यवहार गर्नुभयो?’

9   अनि उनीहरूका निम्‍ति जवाफ यस्‍तो हुनेछ: ‘किनभने तिनीहरूले परमप्रभु तिनीहरूका परमेश्‍वरको करारलाई त्‍यागेर अरू देवताहरूका पूजा र सेवा गरेका छन्‌’।”

10  मरिगएका राजाको निम्‍ति नरोओ, अथवा तिनको लागि विलाप नगर। बरु कैदमा लगेको मानिसको लागि धुरुधुरु रोओ, किनभने त्‍यो कहिल्‍यै फर्कनेछैन, न त त्‍यसले स्‍वदेश देख्‍नेछ।

11  किनभने योशियाहका छोरा शल्‍लूम, जो आफ्‍ना बाबुको सट्टामा यहूदाका राजा भए र जो यस ठाउँदेखि गएका छन्‌, तिनको विषयमा परमप्रभु यसो भन्‍नुहुन्‍छ: “त्‍यो फेरि कहिल्‍यै यहाँ फर्केर आउनेछैन,

12  तर जुन ठाउँमा तिनीहरूले त्‍यसलाई कैद गरेर लगेका छन्‌, त्‍यहाँ त्‍यो मर्नेछ, र त्‍यसले फेरि कहिल्‍यै यो देश देख्‍न पाउनेछैन।”

13  “धिक्‍कार त्‍यसलाई, जसले अधर्मले आफ्‍नो महल बनाउँदछ, जसले आफ्‍ना माथिल्‍ला कोठाहरू अन्‍यायले बनाउँछ, जसले आफ्‍ना देशवासीहरूलाई सित्तैँमा सेवा गर्न लगाउँछ, र तिनीहरूलाई आफ्‍ना मेहनतको ज्‍याला दिँदैन।

14  त्‍यसले भन्‍दछ, ‘म आफ्‍नो निम्‍ति माथिल्‍लो तलामा फराकिला कोठाहरू भएको एउटा ठूलो महल बनाउनेछु’। त्‍यसले देवदारुका पल्‍ला भएका झ्‍यालहरू बनाउँछ, र ती सिन्‍दूरे रङ्गले रँगाउँछ।

15  “के धेरैभन्‍दा धेरै देवदारु भएर तँ राजा हुन्‍छस्‌? के तेरो बाबुसित खाने र पिउने थोक थिएनन्‌ र? त्‍यसले उचित र ठीक काम गर्‍यो, र त्‍यसलाई असलै भयो।

16  त्‍यसले गरीब र दरिद्रहरूको रक्षा गर्‍यो, र त्‍यसलाई असलै भयो। मलाई चिन्‍नुको अर्थ के यो होइन र?” परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ।

17  “तर तेरा आँखा र हृदय त बेईमान गरेर नाफा गर्नु, निर्दोषहरूको रगत बगाउनु, अत्‍याचार र जबरदस्‍ती गरी खोस्‍नुमा मात्र छन्‌।”

18  यसकारण यहूदाका राजा योशियाहका छोरा यहोयाकीमको विषयमा परमप्रभु यसो भन्‍नुहुन्‍छ: “ ‘हाय, मेरो दाजु! हाय, मेरी बहिनी!’ भन्‍दै त्‍यसको लागि तिनीहरू रुनेछैनन्‌। ‘हाय, मेरा मालिक! हाय, उहाँको गौरव!’ भन्‍दै त्‍यसको निम्‍ति तिनीहरू रुनेछैनन्‌।

19  त्‍यसलाई एउटा गधा गाड़ेझैँ घिसार्दै ल्‍याएर यरूशलेमको मूल ढोकाको बाहिर त्‍यो फ्‍याँकिनेछ।”

20  “लेबनानमा गएर चर्को गरी करा। तेरो सोर बाशानमा सुनिओस्‌। अबारीमबाट चर्को गरी कराएर रो, किनकि तेरो साथ दिने सबै नष्‍ट भए।

21  तँ सुरक्षित हुँदा मैले तँलाई चेताउनी दिएँ, तर तैंले भनिस्‌, ‘म सुन्‍नेछैनँ!’ युवावस्‍थादेखि नै तेरो चाल यस्‍तै भएको छ, तैंले मेरो आज्ञापालन गरेको छैनस्‌।

22  तेरा सबै गोठालाहरूलाई बतासले उड़ाएर लैजानेछ, र तँलाई साथ दिनेहरू सबै निर्वासित हुनेछन्‌। तब तेरा सबै दुष्‍ट कामको कारणले गर्दा तँ लज्‍जित हुनेछस्‌, र तेरो अपमान हुनेछ।

23  देवदारुका घरहरू बनाएर हे ‘लेबनान’* मा बस्‍ने मानिस हो, जब पीडा, प्रसववेदनाको पीडाजस्‍तै तँमाथि आइलाग्‍छ, तब तँ कष्‍टले कराउनेछस्‌!

24  “जस्‍तो म जीवित छु,” परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ, “तँ यहूदाको राजा यहोयाकीमको छोरो यहोयाकीन मेरो दाहिने हातको छाप-औँठी भए तापनि म तँलाई निकालेर फ्‍याँकिदिनेथिएँ।

25  तेरो प्राण लिन खोज्‍नेहरूका हातमा म तँलाई सुम्‍पिदिनेछु, जसदेखि तँ डराउँदछस्‌– बेबिलोनको राजा नबूकदनेसरको हातमा र बेबिलोनीहरूकहाँ म तँलाई सुम्‍पिदिनेछु।

26  म तँलाई र तँलाई जन्‍म दिने तेरी आमालाई तिमीहरूको जन्‍म नभएको देशमा फ्‍याँकिदिनेछु, र तिमीहरू दुवै त्‍यहीँ नै मर्नेछौ।

27  तैंले इच्‍छा गरेको देशमा तँ कहिल्‍यै फर्कनेछैनस्‌।”

28  के यो मानिस यहोयाकीन तुच्‍छ ठानिएको, फुटेको भाँड़ो हो, एउटा भाँड़ो जसको कसैले वास्‍ता गर्दैन? त्‍यो र त्‍यसका छोराछोरीहरू तिनीहरूले नजानेको देशमा किन फ्‍याँकिनेछन्‌?

29  ए देश, देश! ए देश, परमप्रभुको वचन सुन्‌।

30  परमप्रभु यसो भन्‍नुहुन्‍छ: “यस मानिसको नाउँ निर्वंशझैँ लेखेर राख्‌, त्‍यो मानिस जो आफ्‍नो जीवनकालमा सफल हुनेछैन, किनभने त्‍यसको कुनै पनि सन्‍तान सफल हुनेछैन, त्‍यसको कुनै सन्‍तानले दाऊदको सिंहासनमा बस्‍न पाउनेछैन अथवा यहूदामा राज्‍य गर्न पाउनेछैन।”


Jeremiah 21    Choose Book & Chapter    Jeremiah 23

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.