Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, Jeremiah 27

1   यहूदाका राजा योशियाहका छोरा सिदकियाहका राजकालको सुरुमा परमप्रभुबाट यो वचन यर्मियाकहाँ आयो:

2   परमप्रभुले मलाई यो कुरा भन्‍नुभयो: “छालाका डोरीहरू र काठका बारले एउटा जुवा बना, र तेरो काँधमा राख्‌।

3   र यहूदाको राजा सिदकियाहकहाँ यरूशलेममा आएका दूतहरूका हातमा एदोम, मोआब, टुरोस र सीदोनका राजाहरूकहाँ समाचार पठा।

4   उनीहरूका मालिकहरूका निम्‍ति यो सन्‍देश दिएर भन्‌: ‘सर्वशक्तिमान्‌ परमप्रभु, इस्राएलका परमेश्‍वर यसो भन्‍नुहुन्‍छ: “तिमीहरूले आ-आफ्‍नो मालिकलाई यसो भन्‍नू:

5   यो पृथ्‍वी, यस पृथ्‍वीमा बस्‍ने मानिसहरू र पशुहरूलाई मैले नै आफ्‍नो महाशक्ति र बाहुबलले बनाएको छु, र जसलाई इच्‍छा गर्छु त्‍यसलाई म त्‍यो दिन्‍छु।

6   अब तिमीहरूका सारा देशहरू मेरो दास, बेबिलोनको राजा नबूकदनेसरको हातमा दिनेछु। वनका जन्‍तुहरूलाई पनि त्‍यसको अधीनमा बस्‍ने म तुल्‍याउनेछु।

7   त्‍यसको आफ्‍नै देशको समय नआउञ्‍जेल सबै जातिहरूले त्‍यसको, त्‍यसका छोराको र त्‍यसका नातिको सेवा गर्नेछन्‌। त्‍यसपछि धेरै जातिहरू र ठूला-ठूला राजाहरूले त्‍यसलाई आफ्‍नो वशमा पार्नेछन्‌।

8   “तर यदि कुनै जाति अथवा राज्‍यले बेबिलोनको राजा नबूकदनेसरको सेवा गर्न र बेबिलोनका राजाको जुवामुनि आफ्‍नो घिच्रो राख्‍न मानेन भने, म त्‍यस जातिलाई तरवार, अनिकाल र रूढ़ीले दण्‍ड दिनेछु, जबसम्‍म म उनीहरूलाई त्‍यसको हातद्वारा नष्‍ट गर्दिनँ, परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ।

9   यसैकारण ‘बेबिलोनका राजाको सेवा तिमीहरूले गर्नेछैनौ’ भन्‍ने तिमीहरूका अगमवक्ताहरू, जोखना हेर्नेहरू, सपनाको अर्थ फुकाउनेहरू, भूतप्रेत खेलाउनेहरू र जादूगरी गर्नेहरूका कुरा नसुन।

10  उनीहरूले तिमीहरूलाई कहेका अगमवाणी त झूटा हुन्‌, जसले गर्दा तिमीहरू आफ्‍ना देशहरूदेखि टाढ़ा हटाइनेछौ। म तिमीहरूलाई धपाउनेछु र तिमीहरू नष्‍ट हुनेछौ।

11  तर जुन जातिले आफ्‍नो घिच्रो बेबिलोनका राजाको जुवामुनि राख्‍छ र त्‍यसको सेवा गर्छ, त्‍यस जातिलाई म त्‍यसको आफ्‍नै देशमा खनजोत गर्न र रहन दिनेछु, परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ।”

12  यहूदाका राजा सिदकियाहलाई मैले त्‍यही सन्‍देश दिएँ। मैले भनें, “बेबिलोनका राजाको जुवा आफ्‍नो काँधमा लेऊ, र उनी र उनका प्रजाको सेवा गर र तिमी बाँच्‍नेछौ।

13  बेबिलोनका राजाको सेवा नगर्ने जातिको विषयमा परमप्रभुले चेताउनी दिनुभएझैँ तरवार, अनिकाल र रूढ़ीले तिमी र तिम्रो प्रजा किन मर्छौ?

14  ‘बेबिलोनका राजाको सेवा तिमीहरूले गर्नेछैनौ’ भन्‍ने अगमवक्ताहरूका कुरा नसुन, किनकि उनीहरूले त तिमीहरूलाई झूटा अगमवाणी कहँदैछन्‌।

15  परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ, ‘मैले त उनीहरूलाई पठाएको होइनँ, तर मेरो नाउँमा उनीहरू झूटो अगमवाणी कहिरहेका छन्‌। यसकारण म तिमीहरूलाई निर्वासित गर्नेछु, र तिमीहरू नष्‍ट हुनेछौ– तिमीहरू र तिमीहरूलाई अगमवाणी कहने तिमीहरूका अगमवक्ताहरू’।”

16  तब पूजाहारीहरू र यी सबै मानिसहरूलाई मैले यसो भनें, “परमप्रभु यसो भन्‍नुहुन्‍छ: तिमीहरू आफ्‍ना अगमवक्ताहरूका कुरा नसुन, जसले भन्‍छन्‌, ‘परमप्रभुको भवनका भाँड़ाकुँड़ाहरू अब चाँड़ै बेबिलोनबाट ल्‍याइनेछन्‌’। उनीहरूले तिमीहरूलाई झूटा अगमवाणी भन्‍दैछन्‌।

17  उनीहरूका कुरा नसुन। बेबिलोनका राजाको सेवा गर, र तिमीहरू बाँच्‍नेछौ। यो सहर किन भग्‍नावशेष हुने?

18  यदि उनीहरू अगमवक्ता हुन्‌ र परमप्रभुको वचन उनीहरूसित छ भने, परमप्रभुको भवनमा रहेका, यहूदाका राजाको महलमा रहेका र यरूशलेममा रहेका मालसामानहरू बेबिलोनमा नलगिऊन्‌ भनी सर्वशक्तिमान्‌ परमप्रभुसित उनीहरूले बिन्‍ती गरून्‌।

19  किनभने स्‍तम्‍भहरू, विशाल खड्‌कुँलो, गुड्‌ने आधारहरू, र यस सहरमा छोड़िएका अरू मालसामानहरू पनि,

20  जुन बेबिलोनका राजा नबूकदनेसरले यहूदाका राजा यहोयाकीमका छोरा यहोयाकीन र यहूदा र यरूशलेमका जम्‍मै भारदारहरूलाई यरूशलेमदेखि निर्वासित गरेर लाँदा लगेका थिएनन्‌–

21  ती मालसामानहरू, जुन परमप्रभुको भवन, यहूदाका राजाको महल र यरूशलेममा छोड़िएका छन्‌, तिनको विषयमा सर्वशक्तिमान्‌ परमप्रभु, इस्राएलका परमेश्‍वर भन्‍नुहुन्‍छ:

22  ‘ती बेबिलोनमा पुर्‍याइन्‍छन्‌, र जबसम्‍म म तिनीहरूका निम्‍ति आउँदिनँ, तबसम्‍म ती त्‍यहीँ नै रहिरहनेछन्‌’ परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ। ‘तब म तिनीहरूलाई फेरि फर्काएर ल्‍याउनेछु, र यस ठाउँमा फेरि राख्‍नेछु’।”


Jeremiah 26    Choose Book & Chapter    Jeremiah 28

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.