Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, Jeremiah 28

1   त्‍यही वर्ष, यहूदाका राजा सिदकियाहका राजकालको चौथो वर्षको पाँचौँ महिनामा अज्‍जूरका छोरा, गिबोनमा बस्‍ने हनन्‍याह अगमवक्ताले परमप्रभुको भवनमा पूजाहारीहरू र सारा मानिसहरूका सामुन्‍ने मलाई भने:

2   “सर्वशक्तिमान्‌ परमप्रभु, इस्राएलका परमेश्‍वर यसो भन्‍नुहुन्‍छ: ‘म बेबिलोनका राजाको जुवा भाँचिदिनेछु।

3   बेबिलोनको राजा नबूकदनेसरले परमप्रभुको भवनका जति मालसामानहरू यस ठाउँबाट बेबिलोनमा लगेको थियो, ती सबै दुई वर्ष भित्रैमा म फेरि यस ठाउँमा फर्काइल्‍याउनेछु।

4   अनि यहूदाका राजा यहोयाकीमका छोरा यहोयाकीन र यहूदाबाट लगिएका सबै निर्वासित भएकाहरूलाई म फेरि यस ठाउँमा फर्काएर ल्‍याउनेछु,’ परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ, ‘किनभने म बेबिलोनका राजाको जुवा भाँचिदिनेछु’।”

5   तब परमप्रभुको भवनमा उभिरहेका पूजाहारीहरू र सबै मानिसहरूका सामुन्‍ने यर्मिया अगमवक्ताले हनन्‍याह अगमवक्तालाई जवाफ दिए।

6   तिनले भने, “आमेन, परमप्रभुले त्‍यसै नै गरून्‌! तिमीले अगमवाणी कहेका कुरा परमप्रभुले पूरा गरिदिऊन्‌। परमप्रभुको भवनका मालसामानहरू र सबै निर्वासित भएका मानिसहरूलाई उहाँले बेबिलोनबाट यस ठाउँमा फर्काइल्‍याऊन्‌।

7   तापनि तिमी र यी सबै मानिसहरूले सुन्‍ने गरी मैले भनेको यो वचन तिमी सुन:

8   म र तिम्रा अघि आएका अगमवक्ताहरूले त धेरै देशहरू र ठूला-ठूला राज्‍यहरूका विरुद्धमा लड़ाइँ, अनिकाल र रूढ़ीका विषयमा अगमवाणी भनेका छन्‌।

9   तर जुन अगमवक्ताले शान्‍तिको अगमवाणी कहन्‍छन्‌, यदि त्‍यो पूरा भयो भने मात्र यथार्थमा ती नै अगमवक्तालाई परमप्रभुले पठाउनुभएको रहेछ भनी चिनिनेछ।”

10  तब हनन्‍याह अगमवक्ताले यर्मिया अगमवक्ताको काँधबाट त्‍यो जुवा निकालेर भाँचिदिए।

11  अनि हनन्‍याहले सबै मानिसहरूका सामुन्‍ने यसो भने, “परमप्रभु यसो भन्‍नुहुन्‍छ: ‘यसरी नै यी दुई वर्ष भित्रमा म सबै जातिका काँधबाट बेबिलोनको राजा नबूकदनेसरको जुवा भाँचिदिनेछु’।” तब यर्मिया अगमवक्ताचाहिँ आफ्‍नो बाटो लागे।

12  हनन्‍याह अगमवक्ताले यर्मिया अगमवक्ताको काँधबाट जुवा भाँचेका केही समयपछि परमप्रभुको यो वचन यर्मियाकहाँ आयो:

13  “गएर हनन्‍याहलाई भन्‌, ‘परमप्रभु यसो भन्‍नुहुन्‍छ: तैंले त काठको जुवा भाँचेको छस्‌, तर म त्‍यसको सट्टामा फलामको जुवा ल्‍याउनेछु।

14  सर्वशक्तिमान्‌ परमप्रभु, इस्राएलका परमेश्‍वर यसो भन्‍नुहुन्‍छ: बेबिलोनको राजा नबूकदनेसरको सेवा गर्नलाई म यी सबै जातिहरूका काँधमा फलामको जुवा लगाइदिनेछु, र उनीहरूले त्‍यसको सेवा गर्नेछन्‌। वनका पशुहरूलाई पनि म त्‍यसको अधीनमा राख्‍नेछु’।”

15  अनि यर्मिया अगमवक्ताले हनन्‍याह अगमवक्तालाई भने, “हे हनन्‍याह, सुन, परमेश्‍वरले तिमीलाई पठाउनुभएको होइन। तापनि तिमीले यी मानिसहरूलाई झूटा कुरामा विश्‍वास गर्न लगाएका छौ।

16  यसकारण परमप्रभु यसो भन्‍नुहुन्‍छ: ‘मैले तँलाई यस पृथ्‍वीबाट हटाउन लागेको छु। यही वर्ष तँ मर्नेछस्‌, किनभने तैंले परमप्रभुको विरुद्धमा विद्रोही कुरा प्रचार गरेको छस्‌’।”

17  त्‍यही वर्षको सातौँ महिनामा हनन्‍याह अगमवक्ता मरे।


Jeremiah 27    Choose Book & Chapter    Jeremiah 29

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.