Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, Jeremiah 41

1   सातौँ महिनामा एलीशामाको नाति, नतन्‍याहको छोरो इश्‍माएल, जो राजकीय रगत भएको र राजाका अधिकृतहरूमध्‍येको एक थियो, दश जना मानिसहरू लिएर मिस्‍पामा अहीकामका छोरा गदल्‍याहकहाँ आयो। जब तिनीहरू सबै एकैसाथ त्‍यहाँ खाइरहेका थिए,

2   तब नतन्‍याहको छोरो इश्‍माएल र ती दश जना मानिसहरू उठेर बेबिलोनका राजाले देशको लागि राज्‍यपाल नियुक्त गरेका शापानका नाति, अहीकामका छोरा गदल्‍याहलाई तरवारले मारे।

3   इश्‍माएलले मिस्‍पामा गदल्‍याहसँग भएका सबै यहूदीहरू र त्‍यहाँ भएका बेबिलोनी सिपाहीहरूलाई पनि मार्‍यो।

4   गदल्‍याह मारिएको कुरा कसैले थाहा पाउनु अघि भोलिपल्‍ट

5   शकेम, शीलो र सामरियाबाट दाह्री काटेका, लुगा च्‍यातेका र शरीर चिरै-चिरा काटेका असी जना मानिसहरू परमप्रभुको घरमा अन्‍नबलि र धूप चढ़ाउन आए।

6   नतन्‍याहको छोरो इश्‍माएल मिस्‍पाबाट रुँदै-रुँदै तिनीहरूलाई भेट्‌न निस्‍क्‍यो। तिनीहरूलाई भेटेर त्‍यसले भन्‍यो, “अहीकामको छोरो गदल्‍याहकहाँ आओ।”

7   जब तिनीहरू सहरभित्र आए तब नतन्‍याहको छोरो इश्‍माएल र त्‍यसको साथमा भएका मानिसहरूले तिनीहरूलाई मारे, र तिनीहरूका लाश एउटा इनारमा फालिदिए।

8   तर तिनीहरूमध्‍येका दश जना मानिसले इश्‍माएललाई भने, “हामीलाई नमार्नुहोस्‌! हामीसित एउटा खेतमा लुकाइराखेका गहूँ, जौ, तेल र मह छन्‌।” यसैले त्‍यसले तिनीहरूलाई छोड़िदियो र अरूहरूसित तिनीहरूलाई मारेन।

9   त्‍यो इनार, जहाँ इश्‍माएलले गदल्‍याह र अरू मानिसहरूलाई मारेर फालिदिएको थियो, त्‍यो त्‍यही इनार थियो, जो आसा राजाले इस्राएलका राजा बाशाको डरले गर्दा रक्षाको निम्‍ति खनाएका थिए। नतन्‍याहको छोरो इश्‍माएलले आफूले मारेका मानिसहरूले त्‍यो भरिदियो।

10  त्‍यसपछि इश्‍माएलले मिस्‍पामा बाँकी रहेका जम्‍मै मानिसहरूलाई– राजाका छोरीहरू र अरू मानिसहरू, जुनलाई राजकीय अङ्गरक्षकका सेनापति नबूजरदानले अहीकामका छोरा गदल्‍याहको हातमा सुम्‍पेका थिए, ती सबैलाई त्‍यसले कैद गर्‍यो। यी कैदीहरूलाई लिएर सिमाना पारि अम्‍मोनीहरूकहाँ जानलाई त्‍यो हिँड़्यो।

11  जब कारेहका छोरा योहानान र तिनीसित भएका फौजका सबै अधिकृतहरूले नतन्‍याहको छोरो इश्‍माएलले गरेका सबै अपराधका विषयमा सुने,

12  तब तिनीहरू आफ्‍ना सबै मानिसहरूलाई लिएर नतन्‍याहको छोरो इश्‍माएलसित लड़ाइँ गर्नलाई हिँड़े। तिनीहरूले त्‍यसलाई गिबोनको ठूलो दहनेर भेट्टाए।

13  जब इश्‍माएलसित भएका ती मानिसहरूले कारेहका छोरा योहानान र तिनका साथमा भएका फौजका सबै अधिकृतहरूलाई देखे तब तिनीहरू रमाए।

14  इश्‍माएलले मिस्‍पाबाट लगेका सबै कैदीहरू कारेहका छोरा योहानानकहाँ फर्केर गए।

15  तर नतन्‍याहको छोरो इश्‍माएल आफ्‍ना आठ जना मानिसहरूसित योहानानको हातबाट उम्‍केर अम्‍मोनीहरूकहाँ भागेर गयो।

16  तब अहीकामका छोरा गदल्‍याहलाई मारेपछि नतन्‍याहको छोरो इश्‍माएलले गिबोनबाट ल्‍याएका बाँचेकाहरूलाई– सिपाहीहरू, स्‍त्रीहरू, केटाकेटीहरू र महलका अधिकृतहरूलाई कारेहका छोरा योहानान र तिनीसित भएका फौजका सबै अधिकृतहरूले लगेर गए।

17  तिनीहरू बेबिलोनीहरूदेखि उम्‍कन मिश्रमा जाने विचार गरेर बेथलेहेमनेरको गेरूथ-किम्‍हाममा वास बसे।

18  तिनीहरू बेबिलोनीहरूसित डराएका थिए, किनभने बेबिलोनका राजाले देशको लागि नियुक्त गरेका राज्‍यपाल अहीकामका छोरा गदल्‍याहलाई नतन्‍याहको छोरो इश्‍माएलले मारेको थियो।


Jeremiah 40    Choose Book & Chapter    Jeremiah 42

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.