Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, Jeremiah 42

1   तब फौजका सबै अधिकृतहरू, कारेहका छोरा योहानान र होशयाहका छोरा येजन्‍याह, सानाभन्‍दा सानादेखि लिएर ठूलाभन्‍दा ठूला सबै मानिसहरूसमेत गरी

2   यर्मिया अगमवक्ताकहाँ भेट गर्न आए, र तिनीहरूले तिनलाई भने, “हाम्रो बिन्‍ती सुन्‍नुहोस्‌, र परमप्रभु तपाईंका परमेश्‍वरसित यी बाँचेकाहरूका निम्‍ति बिन्‍ती गरिदिनुहोस्‌। किनकि तपाईं आफ्‍नै आँखाले देख्‍नुहुन्‍छ कि हामी त्‍यति धेरै थियौं तर अब थोरै मात्र रहेका छौं।

3   परमप्रभु तपाईंका परमेश्‍वरले हामीलाई कहाँ जाने हो, र हामीले के गर्नुपर्ने हो, सो देखाइदिऊन्‌ भनेर प्रार्थना गर्नुहोस्‌।”

4   यर्मिया अगमवक्ताले तिनीहरूलाई भने, “मैले तिमीहरूको कुरा सुनें। म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्‍वरलाई तिमीहरूले बिन्‍ती गरेअनुसार प्रार्थना गरिदिनेछु, र परमप्रभुले जे भन्‍नुहुन्‍छ, सो सबै तिमीहरूलाई बताइदिनेछु। म केही कुरा पनि तिमीहरूदेखि लुकाउनेछैनँ।”

5   तब तिनीहरूले यर्मियालाई भने, “परमप्रभु तपाईंका परमेश्‍वरले तपाईंद्वारा पठाउनुभएका कुराअनुसार हामीले गरेनौं भने, परमप्रभु नै हामीहरूका विरुद्धमा साँचो र विश्‍वासयोग्‍य साक्षी होऊन्‌।

6   चाहे त्‍यो अनुकूल होस्‌ वा नहोस्‌, परमप्रभु हाम्रा परमेश्‍वर, जसकहाँ हामी तपाईंलाई पठाइरहेका छौं, उहाँको वचन हामी पालन गर्नेछौं, ताकि परमप्रभु हाम्रा परमेश्‍वरको कुरा हामीले मानेकाले हाम्रो भलो होस्‌।”

7   दश दिनपछि परमप्रभुको वचन यर्मियाकहाँ आयो।

8   तब तिनले कारेहका छोरा योहानान र तिनका साथमा भएका फौजका सबै अधिकृतहरू र साना-ठूला सबै मानिसहरूलाई बोलाए।

9   यर्मियाले तिनीहरूलाई भने, “परमप्रभु इस्राएलका परमेश्‍वर, जसको सामुन्‍ने तिमीहरूले मलाई आफ्‍नो बिन्‍ती चढ़ाउनलाई पठाएका थियौ, यसो भन्‍नुहुन्‍छ:

10  ‘यदि तिमीहरू यही देशमा रह्यौ भने म तिमीहरूलाई बनाइराख्‍नेछु तर भत्‍काउनेछैनँ, म तिमीहरूलाई रोपिराख्‍नेछु तर उखेल्‍नेछैनँ, किनकि मैले तिमीहरूलाई गरेको सर्वनाशदेखि म दु:खित छु।

11  बेबिलोनको राजा, जससँग अहिले तिमीहरू डराउँदछौ, अब त्‍यससँग नडराओ, किनकि तिमीहरूलाई त्‍यसको हातदेखि बचाउन र छुटाउनलाई म तिमीहरूसित हुन्‍छु, परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ।

12  म तिमीहरूमाथि कृपा गर्नेछु, र त्‍यसले तिमीहरूमाथि टिठ्याएर तिमीहरूलाई तिमीहरूकै देशमा फेरि बसाल्‍नेछ’।

13  “तापनि तिमीहरूले परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्‍वरका हुकुम पालन गरेनौ भने, र ‘हामी यस देशमा बस्‍नेछैनौं,

14  तर हामी मिश्रदेशमा नै गएर बस्‍नेछौं, किनभने त्‍यहाँ हामी लड़ाइँ देख्‍नेछैनौं, तुरहीको सोर सुन्‍नेछैनौं, न त रोटी नपाई भोकै रहनेछौं,’ भन्‍यौ भनेदेखि त,

15  हे यहूदाका बाँचेकाहरू हो, परमप्रभुको वचन सुन। सर्वशक्तिमान्‌ परमप्रभु, इस्राएलका परमेश्‍वर भन्‍नुहुन्‍छ: यदि तिमीहरूले मिश्रदेशमा गएर त्‍यहाँ बसोबास गर्नलाई पक्‍का नै गरेका छौ भने,

16  जुन तरवारदेखि तिमीहरू डराउँदछौ, त्‍यसले नै तिमीहरूलाई मिश्रदेशमा खेदेर भेट्टाउनेछ, र जुन अनिकालदेखि तिमीहरू डराउँदछौ, त्‍यो मिश्रदेशमा तिमीहरूका पछिपछि आउनेछ, र तिमीहरू त्‍यहीँ नै मर्नेछौ।

17  निश्‍चय नै मिश्रदेशमा गएर त्‍यहीँ रहनलाई मन पक्‍का गर्ने जति जम्‍मै तरवार, अनिकाल र रूढ़ीले मर्नेछन्‌। मैले तिमीहरूमाथि ल्‍याउने सर्वनाशबाट एउटै पनि बाँच्‍नेछैन वा उम्‍कनेछैन’।

18  सर्वशक्तिमान्‌ परमप्रभु, इस्राएलका परमेश्‍वर यसो भन्‍नुहुन्‍छ: ‘जसरी मेरो रीस र क्रोध यरूशलेमका मानिसहरूमाथि खनिएका थिए, त्‍यसरी नै तिमीहरू मिश्रदेशमा गयौ भने मेरो क्रोध तिमीहरूमाथि पनि खनिनेछ। तिमीहरू सराप र त्रास, अपराध र निन्‍दाका पात्र बनिनेछौ। तिमीहरूले यो ठाउँ फेरि कहिल्‍यै देख्‍न पाउनेछैनौ’।

19  “हे यहूदाका बाँकी रहेका हो, परमप्रभुले तिमीहरूलाई भन्‍नुभएको छ, ‘मिश्रदेशमा नजाओ’। यो कुरा तिमीहरूले निश्‍चय जानिराख: आजको दिन म तिमीहरूलाई चेताउनी दिन्‍छु,

20  कि तिमीहरूले एउटा घातक भूल गर्‍यौ। तिमीहरूले मलाई परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्‍वरकहाँ यसो भनेर पठायौ, ‘परमप्रभु हाम्रा परमेश्‍वर जे भन्‍नुहुन्‍छ त्‍यो सबै हामीलाई बताइदिनुहोस्‌ र हामी त्‍यो गर्नेछौं’।

21  आज मैले तिमीहरूलाई त्‍यो बताइदिएको छु। तर जे कुरा भन्‍नू भनी उहाँले मलाई तिमीहरूकहाँ पठाउनुभयो, ती सबै कुरामा परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्‍वरको आज्ञापालन तिमीहरूले अझै गरेका छैनौ।

22  यसैले अब यो कुरो निश्‍चय जानिराख, कि तिमीहरू बसोबास गर्न जानलाई इच्‍छा गरेको ठाउँमा नै तिमीहरू तरवार, अनिकाल र रूढ़ीले मर्नेछौ।”


Jeremiah 41    Choose Book & Chapter    Jeremiah 43

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.