Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, Jeremiah 43

1   जब परमप्रभु तिनीहरूका परमेश्‍वरले यर्मियाद्वारा तिनीहरूलाई दिनुभएका सबै कुरा यर्मियाले तिनीहरूलाई भनिसके,

2   तब होशयाहका छोरा अजर्याह र कारेहका छोरा योहानान र सबै हठी मानिसहरूले यर्मियालाई भने, “तिमीले झूट बोलिरहेका छौ! ‘तिमीहरू मिश्रदेशमा बसोबास गर्न जानैहुँदैन’ भनी भन्‍नलाई परमप्रभु हामीहरूका परमेश्‍वरले तिमीलाई पठाउनुभएको होइन।

3   तर बेबिलोनीहरूले हामीहरूलाई मारून्‌ अथवा निर्वासित गरी बेबिलोनमा लैजाऊन्‌ भन्‍ने विचारले नेरियाहको छोरो बारूकले तिमीलाई हाम्रा विरुद्धमा उक्‍साएको हो।”

4   यसैले कारेहका छोरा योहानान र फौजका सबै अधिकृतहरू र अरू सबै मानिसहरूले यहूदा देशमा नै बस्‍नू भन्‍ने परमप्रभुको आज्ञा भङ्ग गरे।

5   त्‍यसको सट्टा यहूदाका बाँकी रहेका जम्‍मै मानिसहरूलाई, जो जाति-जातिहरूका बीचमा तितरबितर भएर फेरि यहूदामा बस्‍नलाई फर्किआएका थिए, तिनीहरूलाई कारेहका छोरा योहानान र फौजका सबै अधिकृतहरूले लगे–

6   पुरुषहरू, स्‍त्रीहरू, केटाकेटीहरू, राजकुमारीहरू– जसलाई राजकीय अङ्गरक्षकका सेनापति नबूजरदानले शापानका नाति, अहीकामका छोरा गदल्‍याहको हातमा सुम्‍पेका थिए– तिनीहरूलाई र यर्मिया अगमवक्ता र नेरियाहका छोरा बारूकलाई पनि तिनीहरूले लगे।

7   यसरी परमप्रभुको आज्ञा भङ्ग गरेर तिनीहरू मिश्रदेशमा गए, र तिनीहरू तहपनेसमा पुगे।

8   तहपनेसमा परमप्रभुको यो वचन यर्मियाकहाँ आयो:

9   “तेरा हातमा ठूलाठूला ढुङ्गा ले, र यहूदीहरूले हेरिरहेकै समयमा तहपनेसमा भएको फारोका महलको प्रवेशद्वारमा ईंटा छापेको बाटोमुनि हिलोमा ती गाड़िराख्‌।

10  अनि तिनीहरूलाई भन्‌, ‘सर्वशक्तिमान्‌ परमप्रभु, इस्राएलका परमेश्‍वर यसो भन्‍नुहुन्‍छ: म आफ्‍नो दास बेबिलोनको राजा नबूकदनेसरलाई बोलाउनेछु, र मैले लुकाइराखेका यी ढुङ्गाहरूमाथि त्‍यसको सिंहासन म बसाल्‍नेछु। त्‍यसले तीमाथि आफ्‍नो राजपत्र फैलाउनेछ।

11  त्‍यसले आएर मिश्रदेशलाई आक्रमण गर्नेछ, र मृत्‍युको लागि लेखिएका भए मृत्‍युमा नै, कैदमा जानुपर्नेहरू कैदमा, तरवारले मारिनुपर्नेहरू तरवारतिरै जाऊन्‌।

12  त्‍यसले मिश्रदेशका देवताहरूका मन्‍दिरहरूमा आगो लगाइदिनेछ। त्‍यसले उनीहरूका मन्‍दिरहरूलाई जलाइदिनेछ, र देवताहरूलाई कैद गरेर लानेछ। जसरी गोठालाले आफ्‍नो लुगा ओढ्‌छ, त्‍यसरी नै त्‍यसले मिश्रदेशलाई ओढ्‌नेछ र त्‍यो त्‍यहाँबाट केही हानि नभई फर्कनेछ।

13  त्‍यसले मिश्रदेशमा भएको सूर्यको मन्‍दिरका पवित्र खम्‍बाहरू भत्‍काइदिनेछ, र मिश्रदेशका देवताहरूका मन्‍दिरहरूमा आगो लगाइदिनेछ’।”


Jeremiah 42    Choose Book & Chapter    Jeremiah 44

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.