Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, Ezekiel 27

1   परमप्रभुको यो वचन मकहाँ आयो:

2   “ए मानिसको छोरो, टुरोस सहरको विषयमा विलाप गर्‌।

3   समुद्रको ढोकामा हुने, समुद्र-किनारमा बस्‍ने धेरै मानिसहरूका व्‍यापार गर्ने टुरोस सहरलाई भन्‌, ‘परमप्रभु परमेश्‍वर यसो भन्‍नुहुन्‍छ: “ ‘ए टुरोस, तँ भन्‍छस्‌, “म सर्वाङ्गसुन्‍दरी छु।”

4   तेरा राज्‍य समुद्रमा नै थियो। तँलाई निर्माण गर्नेहरूले तँलाई सर्वाङ्गसुन्‍दरी बनाए।

5   तिनीहरूले तेरा सबै काठपातहरू सेनीरका सल्‍लाका काठहरूबाट बनाए। तिनीहरूले तेरा लागि मस्‍तूल बनाउनलाई लेबनानको देवदारु लिए।

6   तेरा पतवारहरू तिनीहरूले बाशानका फलाँटका बनाए। साइप्रसका समुद्र-किनारहरूबाट ल्‍याएका धूपीका काठले तिनीहरूले जहाजका तला बनाए, र त्‍यसलाई हस्‍ती-हाड़ले मोहोरे।

7   तेरो जहाजको पाल मिश्रदेशको मिहीन बुट्टादार सूती कपड़ाको थियो। त्‍यसैले तेरो झन्‍डाको काम दियो। एलीशाहको समुद्र-किनारका नीलो र बैजनी रङ्गका कपड़ाको तेरो चँदुवा थियो।

8   सीदोन र अर्वादका मानिसहरू तेरा पतवार चलाउनेहरू थिए। हे टुरोस, तेरा निपुण मानिसहरू तेरा नावीहरू थिए।

9   गबालका अनुभवी कारीगरहरू तँसित जहाजमा थिए। तिनीहरू नै जहाजका छेड़हरू मरम्‍मत गर्ने तेरा मानिसहरू थिए। तेरा मालसामानहरू व्‍यापार गर्नलाई समुद्रका सबै जहाज र तिनका नावीहरू तेरै छेउमा आउँथे।

10  “ ‘फारस, लूद र पूतका मानिसहरू तेरो सेनामा सिपाहीका काम गर्थे, तिनीहरूले आ-आफ्‍ना ढाल र टोप तँभित्रै टाँगेर तेरो गौरव बढ़ाइदिए।

11  अर्वाद र हेलेकका मानिसहरू तेरा चारैतिरका पर्खालमाथि खड़ा भई गस्‍ती लाउँथे। गमादका मानिसहरू तेरा धरहरामा थिए। तिनीहरूले आ-आफ्‍ना ढाल तेरा चारैतिरका पर्खालमा टाँग्‍थे, र तिनीहरूले तेरो सुन्‍दरतालाई बढ़ाइदिन्‍थे।

12  “ ‘तँसँग सरसामानका ठूलो धनसम्‍पत्ति भएको कारण तर्शीशले तँसित व्‍यापार गर्‍यो। तिनीहरूले तेरा व्‍यापारका मालसामानसित चाँदी, फलाम, जस्‍ता र सीसा साटे।

13  “ ‘ग्रीस, तूबल र मेशेकले तँसित व्‍यापार गरे। तिनीहरूले आफ्‍ना कमाराकमारीहरू र काँसाका भाँड़ाहरू तेरा व्‍यापारका मालसामानसित साटे।

14  “ ‘तेरा व्‍यापारका सामानहरूसित बेथ-तोगर्माका मानिसहरूले मालसामान बोक्‍ने घोड़ा, युद्धका घोड़ा र खच्‍चरहरू साटे।

15  “ ‘रोडसका मानिसहरूले तँसित व्‍यापार गरे, र समुद्र-किनारका धेरै देशहरू तेरा आफ्‍नै ग्राहक भए। तिनीहरूले तँलाई हात्तीका दाँत र अब्‍नुसको काठ दाम स्‍वरूप दिए।

16  “ ‘धेरै उत्‍पादनको कारण अरामले तँसित व्‍यापार गर्‍यो। तेरा व्‍यापारका मालसामानको सट्टा तिनीहरूले तँलाई फिरोजा, बैजनी रङ्गले बुनेका लुगा र बुट्टा भरिएका कपड़ा, मलमलका कपड़ा, मूगा-मोती र मानिक दिए।

17  “ ‘यहूदा र इस्राएलले तँसित व्‍यापार गरे। तेरा व्‍यापारका मालसामानहरूका सट्टामा तिनीहरूले तँलाई मिन्‍नीतको गहूँ, रोटी, मह, तेल र लेप दिए।

18  “ ‘तेरा हरकिसिमका मालसामान र धेरै धन-सम्‍पत्तिको कारण दमस्‍कसले तँसित व्‍यापार गर्‍यो। तिनीहरूले तेरा मालसामानको सट्टा हेलबोनको दाखमद्य र जाहारको ऊन साटे।

19  “ ‘ऊजालका दानवंशी र ग्रीकहरूले तेरा व्‍यापारका सामानहरू ल्‍याउँथे। तिनीहरूले तिनका सट्टामा फलाम, तेजपात र बोझो साट्‌थे।

20  “ ‘ददानले तँसित घोड़ाका जीनपोशको व्‍यापार गर्थ्‍यो।

21  “ ‘अरब देश र केदारका सबै राजकुमारहरू तेरा ग्राहक थिए। तिनीहरूले थुमा, भेड़ा र बाख्राका व्‍यापार तँसित गर्थे।

22  “ ‘शेबा र रामाहका व्‍यापारीहरूले तँसित व्‍यापार गर्थे। तिनीहरूले तेरा मालसामानहरूका सट्टामा सबै किसिमका असल-असल मसला, सबै किसिमका बहुमूल्‍य रत्‍नहरू र सुन साट्‌थे।

23  “ ‘हारान, कन्‍नेह र अदन, अनि शेबा, अश्‍शूर र किल्‍मदका व्‍यापारीहरूले तँसित व्‍यापार गर्थे।

24  तेरा बजारमा सुन्‍दर-सुन्‍दर पोशाकहरू, नीलो धागोले बनाएका लुगा, बुट्टादार कपड़ाहरू, डोरीहरूले बाँधिएका किसिम-किसिमका रङ्गका गलैँचाहरू, यिनै चीजहरूको तिनीहरूले तँसित व्‍यापार गर्थे।

25  “ ‘तर्शीशका जहाजहरू तेरा व्‍यापार गर्ने सेवकहरूजस्‍तै छन्‌। समुद्रका बीचमा गह्रौँ-गह्रौँ व्‍यापारका मालसामानले तँ भरिपूर्ण र खचाखच भएका छस्‌।

26  तेरा नाविकहरूले तँलाई मध्‍य-समुद्रमा लान्‍छन्‌, तर पूर्वीय बतासले तँलाई समुद्रकै बीचमा ध्‍वंस पार्नेछ।

27  तेरा धन-सम्‍पत्ति, तेरा व्‍यापारका मालसामान, तेरा माझीहरू र तेरा नावीहरू, जहाजका छेड़ टालटुल गर्नेहरू, तेरा व्‍यापारीहरू र तेरा योद्धाहरू, र जहाजमा हुने अरू सबै जना तेरो जहाजका सर्वनाशको दिनमा मध्‍य-समुद्रमा डुब्‍नेछन्‌।

28  तेरा नावीहरूका चित्‍कारको आवाजले तेरा किनारहरू काम्‍नेछन्‌।

29  र खियाउनेहरू सबैले आ-आफ्‍नो जहाजलाई त्‍यागिदिनेछन्‌। माझी र नावीहरू सबै किनारमा खड़ा हुनेछन्‌।

30  तेरो लागि तिनीहरू उच्‍च सोरले कराएर धुरुधुरु रुनेछन्‌। तिनीहरूले आफ्‍ना टाउकोमा धूलो छर्नेछन्‌, र खरानीमा लड़ीबड़ी गर्नेछन्‌।

31  तेरो कारण तिनीहरूले आफ्‍नो कपाल मुण्‍डन गर्नेछन्‌, र तिनीहरूले भाङ्‌ग्रा लाउनेछन्‌, र तेरो निम्‍ति हृदयमा पीर लिएर साह्रै शोक गरी रुनेछन्‌।

32  तेरो निम्‍ति विलाप र शोक गरिरहँदा, तिनीहरूले तेरो विषयमा यसो भनेर विलाप गर्नेछन्‌, “समुद्रले घेरेको टुरोसजस्‍तै को कहिले चूपचाप बनाइएको थियो र?”

33  जब समुद्रमा तेरा व्‍यापारका मालसामानहरू जान्‍थे, तब तैंले धेरै जातिहरूलाई सन्‍तुष्‍ट गराइस्‌, तेरा धेरै धन-सम्‍पत्ति र व्‍यापारका मालहरूले तैंले पृथ्‍वीका राजाहरूलाई धनी तुल्‍याइस्‌।

34  अब पानीको गहिराइमा समुद्रले नै तँलाई ध्‍वंस गरेको छ। तेरा व्‍यापारका मालहरू र तेरा सबै दल तँसँगसँगै डुबेका छन्‌।

35  समुद्र-किनारमा बस्‍ने सबै तँलाई देखेर तर्सेका छन्‌। तिनीहरूका राजाहरू साह्रै तर्सेर काँप्‍छन्‌, तिनीहरूका मोहड़ा त्रासले चाउरिएका छन्‌।

36  जाति-जातिहरूका व्‍यापारीहरूले तँलाई खिसी गर्छन्‌। तँ फेरि कहिल्‍यै रहनेछैनस्‌, अब तेरो भयङ्कर अन्‍त्‍य आइपुग्‍यो’।”


Ezekiel 26    Choose Book & Chapter    Ezekiel 28

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.