Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, Daniel 2

1   आफ्‍नो शासनकालको दोस्रो वर्षमा नबूकदनेसरले सपनाहरू देखे। उनको मनमा छटपटी भयो र उनी सुत्‍न सकेनन्‌।

2   यसकारण राजाले जादूगरहरू, मन्‍त्रतन्‍त्र गर्नेहरू, बिजुवाहरू र ज्‍योतिषीहरूलाई उनले देखेको सपना बताइदिऊन्‌ भनी बोलाउने हुकुम गरे। जब तिनीहरू आए र राजाको सामु खड़ा भए,

3   उनले तिनीहरूलाई भने, “मैले एउटा सपना देखेको छु। त्‍यसले मलाई विचलित बनाएको छ, र यसको अर्थ बुझ्‍न चाहन्‍छु।”

4   तब ती ज्‍योतिषीहरूले आरमेइक भाषामा राजालाई उत्तर दिए, “महाराजा, अमर रहून्‌! हजूरका दासहरूलाई सपना बताइदिनुहोस्‌, र हामी त्‍यसको अर्थ बताउनेछौं।”

5   राजाले ती ज्‍योतिषीहरूलाई जवाफ दिए, “मैले यही निर्णय गरेको छु: यदि तिमीहरूले मैले देखेको सपना र त्‍यसको अर्थ बताएनौ भने, तिमीहरू टुक्रा-टुक्रा पारिनेछौ र तिमीहरूका घरहरू उजाड़ पारिनेछन्‌।

6   तर यदि तिमीहरूले मलाई सपना र त्‍यसको अर्थ बतायौ भने, मबाट तिमीहरूले उपहारहरू र इनामहरू तथा ठूलो सम्‍मान पाउनेछौ। यसकारण मलाई मेरो सपना र त्‍यसको अर्थ बताओ।”

7   फेरि एक चोटि तिनीहरूले जवाफ दिए, ‘महाराजाले आफ्‍ना दासहरूलाई आफ्‍नो सपना बताइदिनुहोस्‌ र हामी त्‍यसको अर्थ खोलिदिनेछौं।”

8   तब राजाले जवाफ दिए, “म निश्‍चित छु कि तिमीहरूले मबाट समय लिएर टार्ने कोशिश गर्दैछौ, किनभने मैले के निर्णय गरिसकेको छु भनेर तिमीहरूलाई थाहा भएको छ।

9   यदि तिमीहरूले मलाई सपना बताएनौ भने तिमीहरूका लागि एउटै मात्र सजाय छ। यो परिस्‍थिति बद्‌लिएला भन्‍ने आशाले मलाई भ्रम र दुष्‍ट कुरा गर्ने तिमीहरूले मतो गरेका छौ। यसकारण मलाई सपना बताओ, अनि मलाई थाहा हुनेछ कि तिमीहरूले यसको अर्थ मलाई बताउन सक्‍नेछौ।

10  ज्‍योतिषीहरूले राजालाई उत्तर दिए, “महाराजाले भन्‍नुभएको कुरा गर्न सक्‍ने पृथ्‍वीमा कोही छैन। जति महान्‌ र शक्तिशाली भए पनि कुनै राजाले कुनै जादूगर वा मन्‍त्रतन्‍त्र गर्ने वा ज्‍योतिषीहरूसँग यस्‍तो कुरा कहिल्‍यै माग गरेका छैनन्‌।

11  महाराजाले गर्नुभएको यो प्रश्‍न अति नै गाह्रो छ। महाराजालाई यो कुरा देवताहरूबाहेक अरू कसैले पनि प्रकट गर्न सक्‍दैन। ती देवताहरू मानिसहरूका बीचमा बस्‍दैनन्‌।”

12  यसले गर्दा राजा रीसले यति चूर भए कि उनले बेबिलोनका सबै ज्ञानी पुरुषहरूलाई मृत्‍युदण्‍ड दिने हुकुम गरे।

13  यसरी ज्ञानी पुरुषहरूलाई मृत्‍युदण्‍ड दिने घोषणा निस्‍क्‍यो र दानिएल र तिनका साथीहरूलाई पनि मार्न भनी तिनीहरूलाई झिकाउन मानिसहरू पठाइए।

14  जब राजाका अङ्गरक्षकका कप्‍तान अर्योक बेबिलोनका ज्ञानी पुरुषहरूलाई मार्न निस्‍के, दानिएलले बुद्धिमानी र बड़ो निपुणतासाथ उनलाई प्रश्‍न गरे,

15  “राजाले किन यस्‍तो कठोर आदेश निकाल्‍नुभयो?” तब अर्योकले दानिएललाई सबै कुरा बताइदिए।

16  यो सुनेर दानिएल राजाकहाँ गए र सपनाको अर्थ खोल्‍नलाई समय पाऊँ भनी बिन्‍ती गरे।

17  तब दानिएल आफ्‍नो घर फर्के र आफ्‍ना साथीहरू हनन्‍याह, मीशाएल र अजर्याहलाई सो कुरा बताइदिए।

18  बेबिलोनका अरू ज्ञानी पुरुषहरूका साथमा तिनी र तिनका साथीहरू नमारिऊन्‌ भन्‍ने खातिर यो रहस्‍य खोल्‍न स्‍वर्गका परमेश्‍वरको कृपा मिलोस्‌ भनी तिनले आफ्‍ना साथीहरूलाई उहाँसँग प्रार्थना गर्न अनुरोध गरे।

19  राती दर्शनमा दानिएललाई यसको रहस्‍य प्रकट गरियो। तब दानिएलले स्‍वर्गका परमेश्‍वरलाई प्रशंसा गरे,

20  र भने, सदासर्वदै परमेश्‍वरको नाउँमा स्‍तुति होस्‌। बुद्धि र पराक्रम उहाँकै हुन्‌।

21  उहाँले नै समय र ऋतुहरू परिवर्तन गर्नुहुन्‍छ। उहाँले राजाहरूलाई सिंहासनमा राख्‍नुहुन्‍छ र उनीहरूलाई अपदस्‍थ गर्नुहुन्‍छ। उहाँले समझदारहरूलाई बुद्धि दिनुहुन्‍छ अनि विवेकीहरूलाई ज्ञान दिनुहुन्‍छ।

22  उहाँले गहिरा र लुकिएका कुराहरू प्रकट गर्नुहुन्‍छ, उहाँले अन्‍धकारमा के छ भनी जान्‍नुहुन्‍छ, र ज्‍योतिले उहाँमा वास गर्छ।

23  हे मेरा पिता-पुर्खाका परमेश्‍वर, तपाईंलाई म धन्‍यवाद दिँदछु र तपाईंको प्रशंसा गर्दछु, तपाईंले मलाई बुद्धि र शक्ति दिनुभएको छ, हामीले मागेको कुरा तपाईंले मलाई प्रकट गर्नुभयो, तपाईंले हामीलाई राजाको सपना प्रकट गर्नुभयो।”

24  तब दानिएल बेबिलोनका ज्ञानी पुरुषहरूलाई मार्न भनी राजाले खटाएका अर्योककहाँ गएर उनलाई भने, “बेबिलोनका ज्ञानी पुरुषहरूलाई नमार्नुहोस्‌। मलाई राजाकहाँ लैजानुहोस्‌ र म उहाँलाई उहाँको सपनाको अर्थ बताइदिनेछु।”

25  अनि अर्योकले दानिएललाई तुरुन्‍तै राजाकहाँ लगे र भने, “यहूदाबाट आएका प्रवासीहरूमध्‍ये एक जना मानिसलाई मैले भेट्टाएको छु, जसले राजालाई सपनाको अर्थ बताउन सक्‍छ।”

26  राजाले दानिएललाई (जसको नाउँ बेलतसजर पनि हो) सोधे, “के तिमी मेरो सपना र त्‍यसको अर्थ बताउन सक्‍छौ?”

27  दानिएलले जवाफ दिए, “महाराजाले सोध्‍नुभएको रहस्‍यको कुरा कुनै पनि ज्ञानी पुरुष, मन्‍त्रतन्‍त्र गर्ने, जादूगर वा जोखना हेर्नेले बताउन सक्‍दैन,

28  तर स्‍वर्गमा एक परमेश्‍वर हुनुहुन्‍छ, जसले रहस्‍यका कुराहरू प्रकट गर्नुहुन्‍छ। उहाँले महाराजा नबूकदनेसरलाई भविष्‍यमा हुने कुराहरू देखाउनुभएको छ। हजूर ओछ्यानमा ढल्‍किरहनुहुँदा हजूरको मनमा भएका सपना र दर्शनहरू यी नै हुन्‌:

29  “हे महाराजा, हजूर ओछ्यानमा ढल्‍किरहनुभएको बेला हजूरको मन भविष्‍यमा के हुने होला भन्‍ने तर्फ गयो, र रहस्‍य प्रकट गर्नुहुनेले भविष्‍यमा हुने कुरा देखाउनुभएको छ।

30  तर जसै मलाई यो रहस्‍य खोलिएको छ, अरू जीवित प्राणीहरूभन्‍दा ममा बढ्‌ता बुद्धि भएको कारणले होइन तर यसैकारण कि हजूर महाराजालाई सपनाको अर्थ खोलिओस्‌ र हजूरको आफ्‍नो मनमा भएका कुरा बुझ्‍न सक्‍नुभएको होस्‌ भनेर हो।

31  “हे महाराजा, हजूरले हेरिरहनुहुँदा एउटा ठूलो सालिक उभिएको देख्‍नुभयो। यो सालिक विशाल र अत्‍यन्‍तै चहकिलो देखिन्‍थ्‍यो र त्‍यसको रूप भयानक थियो।

32  त्‍यस सालिकको टाउको निक्‍खर सुनको, त्‍यसका छाती र हातहरू चाँदीका, त्‍यसका पेट र तिघ्राहरू काँसाका,

33  त्‍यसका गोड़ाहरू फलामका, र त्‍यसका खुट्टाहरू केही फलाम र केही माटोका थिए।

34  हजूरले हेरिरहनुहुँदा चट्टानबाट एउटा ढुङ्गा काटियो, तर मानिसको हातद्वारा होइन। यसले त्‍यस सालिकका फलाम र माटोले बनेका खुट्टालाई हान्‍यो र ती चकनाचूर पारिदियो।

35  त्‍यसपछि त्‍यो फलाम, काँसो, चाँदी र सुन सबै एकै चोटि धूलोपीठो भए, र ग्रीष्‍म ऋतुमा अन्‍न चुट्‌ने खलाबाट भुसलाई उड़ाएझैँ बतासले त्‍यसलाई नाउँनिशानै नहुने गरी उड़ाएर लग्‍यो। तर त्‍यस सालिकलाई हान्‍ने त्‍यो ढुङ्गा बढ्‌दैगएर ठूलो पहाड़ बन्‍यो र पूरै पृथ्‍वीलाई ढाकिदियो।

36  “सपना यही थियो, र अब महाराजालाई यसको अर्थ बताउनेछौं।

37  हजूर नै राजाहरूका महाराजा हुनुहुन्‍छ। स्‍वर्गका परमेश्‍वरले हजूरलाई राज्‍य, पराक्रम, शक्ति र महिमा दिनुभएको छ।

38  हजूरको हातमा उहाँले सारा पृथ्‍वीका मानिसहरू र पशुहरू र आकाशका पन्क्षीहरू दिनुभएको छ। जहाँ-जहाँ उनीहरू बस्‍छन्‌, उहाँले हजूरलाई उनीहरूमाथि अधिकार गर्न दिनुभएको छ। हजूर नै त्‍यो सुनको टाउको हुनुहुन्‍छ।

39  “हजूरपछि, हजूरको भन्‍दा अलि कमजोर राज्‍य खड़ा हुनेछ। त्‍यसपछि काँसोको तेस्रो राज्‍यले सारा पृथ्‍वीमाथि अधिकार जमाउनेछ।

40  अन्‍त्‍यमा, फलामजस्‍तै बलियो चौथो राज्‍य आउनेछ, किनभने फलामले सबै थोक चकनाचूर पारिदिएझैँ त्‍यसले अरू सबैलाई तोड़फोड़ गरी तितरबितर पार्नेछ।

41  हजूरले यसका खुट्टा र औँलाहरू केही माटोले, केही फलामले बनेका देख्‍नुभएझैँ यो विभाजित राज्‍य हुनेछ, तैपनि यसमा केही मात्रामा फलामको बल हुनेछ, जसरी हजूरले फलाम माटोसित मिसिएको देख्‍नुभयो।

42  जसरी ती औँलाहरू केही फलाम र केही माटोका थिए, त्‍यसरी नै यो राज्‍य केही बलियो, केही सजिलैसित टुक्रिने हुनेछ।

43  र हजूरले फलाम माटोमा मिसिएको देख्‍नुभएझैँ मानिसहरू पनि मिश्रित जाति हुनेछन्‌ र एकतामा रहनेछैनन्‌, जसरी फलाम माटोसित मिल्‍न सक्‍दैन।

44  “यी राजाहरूको समयमा स्‍वर्गका परमेश्‍वरले एउटा राज्‍य खड़ा गर्नुहुनेछ, जुनचाहिँ कहिल्‍यै नष्‍ट हुनेछैन, न त यसको सार्वभौमिकता अरू कुनै जातिको हातमा दिइनेछ। यसले यी सबै राज्‍यहरूलाई चकनाचूर पार्नेछ र अन्‍त्‍य गर्नेछ, तर यो राज्‍यचाहिँ सदासर्वदा रहिरहनेछ।

45  हजूरले देख्‍नुभएको ढुङ्गाको अर्थ यही हो, जुनचाहिँ मानिसको हातद्वारा नकाटिईकनै पहरोबाट आएको थियो– त्‍यो ढुङ्गा जसले फलाम, काँसो, माटो, चाँदी र सुनलाई धूलोपीठो पारिदियो। “महान्‌ परमेश्‍वरले महाराजालाई भविष्‍यमा हुने कुराहरू देखाउनुभएको छ। त्‍यो सपना सत्‍य हो, र यसको अर्थ विश्‍वासयोग्‍य छ।”

46  तब राजा नबूकदनेसरले दानिएलको अगाड़ि घोप्‍टो परी दण्‍डवत्‌ गरे र तिनलाई आदर गरे, र साथै तिनलाई भेटी र धूप चढ़ाउन भनी हुकुम गरे।

47  राजाले दानिएललाई भने, “साँच्‍ची नै तिमीहरूका परमेश्‍वर देवताहरूका पनि परमेश्‍वर र राजाहरूका प्रभु र रहस्‍य खोलिदिनुहुने हुनुहुन्‍छ, किनभने तिमीले यो रहस्‍य खोल्‍न सक्‍यौ।”

48  तब राजाले दानिएललाई उच्‍च पदमा राखे र धेरै बहुमूल्‍य उपहारहरू दिए। उनले तिनलाई बेबिलोनका समस्‍त प्रदेशमाथि शासक बनाए र त्‍यहाँका सबै ज्ञानी पुरुषहरूका प्रधान तुल्‍याए।

49  त्‍यसबाहेक दानिएलको अनुरोधमा राजाले शद्रक, मेशक र अबेद्‌नगोलाई बेबिलोनको प्रदेशमाथि प्रशासक नियुक्त गरे। दानिएल आफैचाहिँ राजदरबारमै रहे।


Daniel 1    Choose Book & Chapter    Daniel 3

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.