Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, Amos 1

1   तकोमा बस्‍ने गोठालाहरूमध्‍येका एक जना आमोसका वचन– यहूदाका राजा उज्‍जियाह र येहोआशका छोरा इस्राएलका राजा यारोबामका पालामा, भइँचालोका दुई वर्षअघि इस्राएलको विषयमा तिनले देखेका कुरा यी नै हुन्‌।

2   तिनले भने, “परमप्रभु सियोनबाट गर्जनुहुन्‍छ, र उहाँ यरूशलेमबाट गर्जनको चर्को आवाज गर्नुहुन्‍छ। गोठालाहरूका खर्कहरू र कर्मेलको टाकुरो सुक्‍छन्‌।”

3   परमप्रभु यसो भन्‍नुहुन्‍छ: “दमस्‍कसका तीन पापहरू अथवा चारै वटा पापहरूका कारण म मेरो क्रोध हटाउनेछैनँ। त्‍यसले गिलादलाई फलामको दाँते घनले दाइँ गरेको हुनाले,

4   म हजाएलको घरमा आगो पठाइदिनेछु, र त्‍यसले बेन-हददका किल्‍लाहरू भस्‍म पार्नेछ।

5   म दमस्‍कसको मूल ढोका भाँचिदिनेछु। आवनको उपत्‍यकामा भएको राजालाई र बेथ-अदनमा राजदण्‍ड लिनेलाई सर्वनाश गर्नेछु। अरामका मानिसहरू निर्वासित भएर कीरमा जानेछन्‌,” परमप्रभुले भन्‍नुहुन्‍छ।

6   परमप्रभु यसो भन्‍नुहुन्‍छ: “गाजाका तीन पापहरू अथवा चारै वटा पापहरूका कारण म मेरो क्रोध हटाउनेछैनँ। त्‍यसले सम्‍पूर्ण समुदायहरूलाई एदोमको हातमा सुम्‍पिदिनलाई कैद गरेर लग्‍यो।

7   म गाजाका पर्खालहरूमा आगो पठाइदिनेछु, र त्‍यसले त्‍यसका किल्‍लाहरू भस्‍म पार्नेछ।

8   म अश्‍दोदको राजालाई र अश्‍कलोनको राजदण्‍ड लिनेलाई सर्वनाश पार्नेछु। म एक्रोनको विरुद्धमा मेरो हात चलाउनेछु, जबसम्‍म पलिश्‍तीहरू आखिरीसम्‍म मर्नेछैनन्‌,” परमप्रभु परमेश्‍वर भन्‍नुहुन्‍छ।

9   परमप्रभु यसो भन्‍नुहुन्‍छ: “टुरोसका तीन पापहरू अथवा चारै वटा पापहरूका कारण म मेरो क्रोध हटाउनेछैनँ। त्‍यसले सम्‍पूर्ण समुदायहरूलाई एदोमको हातमा सुम्‍पिदिएको हुनाले, र दाजुभाइहरूले आपसमा बाँधेको करारको सम्‍झना नगरेकोले,

10  म टुरोसका पर्खालहरूमा आगो पठाइदिनेछु, र त्‍यसले त्‍यसका किल्‍लाहरू भस्‍म पार्नेछ।”

11  परमप्रभु यसो भन्‍नुहुन्‍छ: “एदोमका तीन पापहरू अथवा चारै वटा पापहरूका कारण म मेरो क्रोध हटाउनेछैनँ। त्‍यसले सबै दयालाई रोकेर एउटा तरवार लिई आफ्‍ना भाइहरूलाई खेदेको हुनाले, र त्‍यसको रीस निरन्‍तर दन्‍किरहेको र आफ्‍नो क्रोध सधैँसम्‍मको लागि जलिरहेकोले,

12  म तेमानमा आगो पठाइदिनेछु, र त्‍यसले बोज्राका किल्‍लाहरू भस्‍म पार्नेछ।”

13  परमप्रभु यसो भन्‍नुहुन्‍छ: “अम्‍मोनका तीन पापहरू अथवा चारै वटा पापहरूका कारण म मेरो क्रोध हटाउनेछैनँ। त्‍यसले आफ्‍ना साँधसिमाना बढ़ाउनलाई गिलादका गर्भवती स्‍त्रीहरूका पेट तरवारले चिरेको हुनाले,

14  म रब्‍बाका पर्खालहरूमा आगो लगाइदिनेछु, र त्‍यसले त्‍यसका किल्‍लाहरू त्‍यस लड़ाइँको दिनमा होहल्‍लासँग, त्‍यो प्रचण्‍ड आँधीबेहरीको दिनमा भस्‍म पार्नेछ।

15  त्‍यसको राजा* निर्वासनमा जानेछ, त्‍यो र त्‍यसका अधिकारीहरू सबै,” परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ।


Joel 3    Choose Book & Chapter    Amos 2

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.