Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, Numbers 15

1   परमप्रभुले मोशालाई भन्‍नुभयो,

2   “इस्राएलीहरूलाई यसो भन्‌: ‘मैले तिमीहरूलाई वासको निम्‍ति दिने देशमा जब तिमीहरू पुग्‍छौ,

3   र परमप्रभुलाई गाईबस्‍तु कि भेड़ाबाख्राबाट तिमीहरूले आगोद्वारा होमबलि वा बाख्रा बलिदान, भाकलको बलि वा राजीखुशीको बलि, अथवा तोकिएको चाड़को बलि परमप्रभुलाई मन पर्ने मीठो बास्‍ना स्‍वरूप चढ़ाउँछौ,

4   तब बलि चढ़ाउनेले एक लिटर तेलमा मुछेको आधा पाथी मसिनो पीठोको अन्‍नबलि परमप्रभुलाई चढ़ाओस्‌।

5   बलिदान वा होमबलिको प्रत्‍येक थुमाको साथमा अर्घ-बलिको निम्‍ति एक लिटर दाखमद्य पनि तैंले तयार गर्नू।

6   “ ‘भेड़ासँग चाहिँ अन्‍नबलिको निम्‍ति डेढ़ लिटर तेलमा मुछेको आधा पाथी मसिनो पीठो,

7   र अर्घ-बलिको निम्‍ति डेढ़ लिटर दाखमद्य तैंले तयार गर्नू। त्‍यो परमप्रभुको निम्‍ति मीठो बास्‍ना स्‍वरूप तैंले चढ़ाउनू।

8   “ ‘भाकल पूरा गर्न अथवा मेलबलिको लागि तैंले होमबलि वा बलिदानको साँढ़े तयार पार्दा,

9   त्‍यस साँढ़ेको साथ दुई लिटर तेलमा मुछेको डेढ़ पाथी मसिनो पीठो अन्‍नबलि स्‍वरूप पनि चढ़ाउनू।

10  अनि अर्घ-बलिको निम्‍ति दुई लिटर दाखमद्य ल्‍याउनू। त्‍यो परमप्रभुको निम्‍ति मन पर्ने मीठो बास्‍ना, आगोद्वारा चढ़ाइएको बलि हुनेछ।

11  हरेक साँढ़े वा बोका, थुमा अथवा पाठाको निम्‍ति पनि तैंले यसै गर्नू।

12  जति वटा तिमीहरूले चढ़ाउँछौ, प्रत्‍येकलाई त्‍यसै गर्नू।

13  “ ‘स्‍वदेशीहरूले परमप्रभुको निम्‍ति मीठो बास्‍ना आउने बलि आगोद्वारा चढ़ाउँदा सबैले यही रीतिबमोजिम गरून्‌।

14  तिमीहरूसित प्रवास गर्ने परदेशी अथवा आउने पुस्‍तामा तिमीहरूसँग बस्‍ने कुनै मानिसले परमप्रभुको निम्‍ति मीठो बास्‍ना आउने बलि आगोद्वारा चढ़ाउँदा त्‍यसले पनि तिमीहरूले जस्‍तै गरोस्‌।

15  तिमीहरूका निम्‍ति र तिमीहरूसित प्रवास गर्ने परदेशीको निम्‍ति समुदायको एउटै नियम होस्‌। यो तिमीहरूका आउने पुस्‍तौँ-पुस्‍तौँसम्‍म अनन्‍तको विधि होस्‌। परदेशी पनि परमप्रभुको सामु तिमीहरूजस्‍तै होस्‌।

16  तिमीहरू र तिमीहरूसँग प्रवास गर्ने परदेशीको निम्‍ति एउटै नियम र एउटै विधि होस्‌’।”

17  परमप्रभुले मोशालाई भन्‍नुभयो,

18  “इस्राएलीहरूलाई भन्‌: ‘जब तिमीहरू मैले तिमीहरूलाई लैजाने देशमा पुग्‍छौ,

19  तब तिमीहरूले त्‍यस देशको अन्‍न खाँदा परमप्रभुको निम्‍ति बलि चढ़ाउनू।

20  आफ्‍नो पहिलो पीठोको फुरौला तिमीहरूले खलाबाट ल्‍याएको बलिजस्‍तो चढ़ाउनू।

21  तिमीहरूका आउने पुस्‍तौँसम्‍म तिमीहरूले पहिलो पीठोबाट परमप्रभुको निम्‍ति बलि चढ़ाउनू।

22  “ ‘तिमीहरूले भूल गरेर परमप्रभुले मोशालाई दिनुभएका यी सबै आज्ञाहरूमध्‍ये कुनै आज्ञा पालन गरेनौ,

23  अर्थात्‌ तिमीहरूका सारा पुस्‍तौँसम्‍म प्रथम दिनदेखि अहिलेसम्‍म परमप्रभुले मोशाद्वारा दिनुभएका आज्ञाहरूमध्‍ये कुनै आज्ञा पालन गरेनौ भने,

24  र समुदायले थाहा नपाई त्‍यो काम अजानमा गरेको रहेछ भने, सारा समुदायले परमप्रभुलाई मन पर्ने मीठो बास्‍ना स्‍वरूप होमबलिको निम्‍ति एउटा बाछो, त्‍यसको अन्‍नबलि र अर्घ-बलिको साथमा विधिअनुसार चढ़ाओस्‌, र साथै पापबलिको निम्‍ति एउटा बोका पनि चढ़ाओस्‌।

25  पूजाहारीले इस्राएलीहरूका जम्‍मै समुदायको निम्‍ति प्रायश्‍चित गरून्‌, र तिनीहरूलाई क्षमा हुनेछ, किनभने त्‍यो अजानमा गरिएको थियो, र तिनीहरूले आफ्‍नो अधर्मको निम्‍ति परमप्रभुलाई आगोद्वारा चढ़ाइएको बलि र पापबलि परमप्रभुको सामुन्‍ने ल्‍याएका छन्‌।

26  यसरी इस्राएलीहरूका सारा समुदाय र तिनीहरूका बीचमा बस्‍ने प्रवासीलाई पनि क्षमा गरिनेछ, किनभने सबै मानिसहरू अजानमा नै यस अधर्ममा परेका थिए।

27  “ ‘यदि कुनै एक जना मानिसले अजानमा पाप गर्‍यो भने, त्‍यसले एउटा एक वर्षे बाख्राकी पाठी चढ़ाओस्‌।

28  अजानमा पाप गर्ने त्‍यस व्‍यक्तिको प्रायश्‍चितको निम्‍ति पूजाहारीले परमप्रभुको सामु प्रायश्‍चित गरून्‌, र त्‍यसलाई क्षमा हुनेछ।

29  अजानमा पाप गर्ने इस्राएली वा तिमीहरूसँग बस्‍ने प्रवासीको एउटै नियम होस्‌।

30  “ ‘तर स्‍वदेशी वा परदेशी कुनै व्‍यक्तिले अटेरीसाथ पाप गर्‍यो भने, त्‍यसले निन्‍दा गर्छ, र त्‍यो व्‍यक्ति आफ्‍ना मानिसहरूबाट बहिष्‍कृत होस्‌।

31  किनभने त्‍यसले परमप्रभुको वचनलाई तिरस्‍कार गरेको छ, र उहाँका आज्ञा भङ्ग गरेको छ। त्‍यो व्‍यक्ति बिलकुलै बहिष्‍कार गरिओस्‌। त्‍यसले आफ्‍नो अधर्मको फल भोगोस्‌’।”

32  इस्राएलीहरू उजाड़-स्‍थानमा हुँदा तिनीहरूले एक जना मानिसलाई शबाथ-दिनमा दाउरा बटुलिरहेको फेला पारे।

33  दाउरा बटुल्‍नेलाई तिनीहरूले मोशा, हारून र सारा समुदायकहाँ ल्‍याए।

34  त्‍यसलाई गर्नुपर्ने कारवाही थाहा नभएकोले तिनीहरूले त्‍यसलाई थुनामा राखे।

35  तब परमप्रभुले मोशालाई भन्‍नुभयो, “त्‍यो मानिस मारिनैपर्छ। सारा समुदायले त्‍यसलाई छाउनीबाहिर ढुङ्गा हानेर मारून्‌।”

36  अनि परमप्रभुले मोशालाई आज्ञा गर्नुभएझैँ सारा समुदायले त्‍यसलाई छाउनीबाहिर ल्‍याए, र त्‍यसलाई मारे।

37  फेरि परमप्रभुले मोशालाई यसो भन्‍नुभयो,

38  “इस्राएलीहरूलाई भन्‌: ‘तिनीहरूले आफ्‍ना सबै पुस्‍तौँभरि लुगाको किनारमा नीलो फित्ता लगाएको झुम्‍का हालून्‌।

39  त्‍यस झुम्‍कालाई हेर्दा तिमीहरूलाई परमप्रभुका आज्ञाहरूको सम्‍झना होस्‌ कि तिमीहरूले ती आज्ञाहरू पालन गर, र आफ्‍ना मन र आँखाका लालसामा लागेर पथभ्रष्‍ट नहोओ।

40  तब तिमीहरूले मेरा सबै आज्ञा मान्‍न सम्‍झना राखेर आफ्‍ना परमेश्‍वरको निम्‍ति पवित्र हुनेछौ।

41  तिमीहरूका परमेश्‍वर हुनलाई तिमीहरूलाई मिश्रबाट ल्‍याउने परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्‍वर मै हुँ। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्‍वर म नै हुँ’।”


Numbers 14    Choose Book & Chapter    Numbers 16

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.