Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, Numbers 18

1   तब परमप्रभुले हारूनलाई भन्‍नुभयो, “तँ, तेरा छोराहरू र तेरा बाबुका परिवारले पवित्रस्‍थानको विरुद्धमा गरिएका अपराधहरूको दायित्‍व बोक्‍नेछौ, र तँ र तेरा छोराहरू मात्र पूजाहारीपदसम्‍बन्‍धी अपराधहरूको उत्तरदायी हुनेछौ।

2   जब तँ र तेरा छोराहरू गवाही-पाटीका पालको सामु सेवा गर्छौ, तब तेरा पुर्खाका लेवी कुलका तेरा दाजुभाइहरूलाई पनि तँसितै लिएर आइज, र तिनीहरू तँसित मिलेर तँलाई सघाऊन्‌।

3   तिनीहरू तँप्रति उत्तरदायी होऊन्‌, र पालका सारा कामकाजको जिम्‍मा लिऊन्‌। केवल तिनीहरू पवित्रस्‍थानका सर्दामहरू र वेदीको नजिक नआऊन्‌, नत्रता तिमीहरू पनि तिनीहरूसितै मर्नेछौ।

4   तिनीहरूले तिमीहरूसँगै मिलेर पालका सबै कामकाजमा भेट हुने पालको जिम्‍मा लिऊन्‌। कुनै अन्‍य मानिस तिमीहरूको नजिक आउन नपाओस्‌।

5   “तैंले नै पवित्रस्‍थान र वेदीको जिम्‍मा लिनू, र इस्राएलीहरूमाथि फेरि क्रोध नपरोस्‌।

6   मैले नै इस्राएलीहरूका बीचबाट तेरा दाजुभाइ लेवीहरूलाई लिएको छु। भेट हुने पालको सेवा गर्न तँलाई दिएको, परमप्रभुमा अर्पण गरिएको यो एक दान हो।

7   तर तँ र तेरा छोराहरूले मात्र वेदी र पर्दाभित्रका सबै कुरासम्‍बन्‍धी पूजाहारीपदको जिम्‍मा लिएर सेवा गर्नू। यो पूजाहारीपद म तिमीहरूलाई वरदान स्‍वरूप दिँदैछु। कुनै अन्‍य मानिस त्‍यहाँ आयो भने त्‍यो मारिओस्‌।”

8   फेरि परमप्रभुले हारूनलाई भन्‍नुभयो, “इस्राएलीहरूले मलाई चढ़ाएका सबै पवित्र बलिहरू मैले तेरो जिम्‍मामा दिएको छु। मैले तेरो पूजाहारीपदको कारण ती तँलाई र तेरा छोराहरूलाई निरन्‍तरको अंश स्‍वरूप छुट्ट्याइदिएको छु।

9   आगोबाट जोगाएर राखेको अति पवित्र बलिहरूको भाग तेरै होस्‌। हरेक अन्‍नबलि, पापबलि, र दोषबलि जो मानिसहरूले मलाई चढ़ाउँछन्‌, ती अति पवित्र बलिहरूबाट त्‍यही भाग तँ र तेरा छोराहरूका निम्‍ति हुनेछ।

10  अति पवित्र थोक मानेर तैंले त्‍यो खानू। हरेक पुरुषले त्‍यो खाओस्‌। यसलाई तैंले पवित्र मान्‍नुपर्छ।

11  “यो पनि तेरै होस्‌: इस्राएलीहरूका डोलाउने बलिका लागि छुट्ट्याइएका सबै दानहरू मैले तँ र तेरा छोराछोरीहरूलाई निरन्‍तरको अंश स्‍वरूप दिएको छु। तेरो घरमा शुद्ध भएको हरेकले त्‍यो खान सक्‍छ।

12  “तिनीहरूले परमप्रभुलाई दिएका सबै असल भद्राक्षको तेल, असल दाखको रस, अन्‍न र तिनका प्रथम उब्‍जनी तँलाई नै मैले दिएको छु।

13  तिनीहरूले परमप्रभुलाई चढ़ाउन ल्‍याउने आफ्‍नो उब्‍जनीका अगौटे फलहरू तेरै होऊन्‌। तेरो घरमा शुद्ध भएको हरेकले त्‍यो खान सक्‍छ।

14  “इस्राएलमा अर्पण गरिएका सबै चीज तेरै हुन्‌।

15  मानिस वा पशुबाट परमप्रभुलाई चढ़ाइएको पहिले जन्‍मेको हरेक नवजात बच्‍चा तेरै होस्‌। यसो भए तापनि मानिस र अशुद्ध पशुको पहिले जन्‍मेकालाई तैंले मोल तिरेर छुटाउनुपर्छ।

16  एक महिनाको उमेरमा पवित्रस्‍थानको शेकेलबमोजिम तैंले तोकेर पाँच शेकेल मोल तिरेर त्‍यसलाई छुटाउनुपर्छ। एक शेकेल बीस गेराको हुन्‍छ।

17  “तर साढ़े, भेड़ा वा बाख्राको पहिले जन्‍मेको बच्‍चा छुटाउनुपर्दैन। ती पवित्र हुन्‌। तिनीहरूको रगत तैंले वेदीमा छर्कनू, र परमप्रभुलाई मन पर्ने मीठो बास्‍ना हुनलाई आगोद्वारा चढ़ाइएको बलि स्‍वरूप तिनीहरूको बोसो जलाउनू।

18  तर डोलाइने बलिको ह्याकुला र दाहिने साँप्राजस्‍तै तिनको मासु पनि तेरै होस्‌।

19  इस्राएलीहरूले चढ़ाउने पवित्र बलिहरूबाट अलग गरिएका सबै भाग मैले तँलाई र तेरा छोराछोरीहरूलाई निरन्‍तरको अंश स्‍वरूप दिएको छु। परमप्रभुको सामुन्‍ने तँ र तेरा सन्‍तानका निम्‍ति यो सदासर्वदाका नूनको करार हो।”

20  परमप्रभुले हारूनलाई भन्‍नुभयो, “तिनीहरूका देशको जग्‍गाजमिनमा तेरो अंश-अधिकार हुनेछैन। तिनीहरूसँगसँगै तेरो कुनै हिस्‍सा हुनेछैन। इस्राएलीहरूका माझमा तेरो हिस्‍सा र तेरो अंश म नै हुँ।

21  “लेवीहरूलाई चाहिँ भेट हुने पालमा सेवा गर्नका निम्‍ति तिनीहरूको अंश स्‍वरूप मैले इस्राएलीहरूका सबै दशांश दिएको छु।

22  अब उप्रान्‍त इस्राएलीहरू भेट हुने पालको नजिक नआऊन्‌, नत्रता आफ्‍ना पापहरूको कारण तिनीहरू मर्नेछन्‌।

23  तर भेट हुने पालको सेवाचाहिँ लेवीहरूले गरून्‌, र तिनीहरू नै त्‍यसको विरुद्धमा गरिएका अपराधहरूको उत्तरदायी हुनेछन्‌। त्‍यो तिमीहरूका पुस्‍तौँसम्‍म अनन्‍तको विधि होस्‌। इस्राएलीहरूका बीचमा चाहिँ यिनीहरूको कुनै अंश-अधिकार हुनेछैन।

24  किनकि इस्राएलीहरूले बलिको निम्‍ति परमप्रभुलाई चढ़ाएका दशांश नै मैले लेवीहरूलाई अंश-अधिकार स्‍वरूप दिएको छु। यसैले ‘इस्राएलीहरूसँग यिनीहरूको कुनै अंश-अधिकार हुँदैन’ भनी मैले यिनीहरूका विषयमा भनेको छु।”

25  अनि परमप्रभुले मोशालाई भन्‍नुभयो,

26  “लेवीहरूलाई भन्‌: ‘मैले तिमीहरूका अंश-अधिकारको निम्‍ति दिएका इस्राएलीहरूका दशांश जब तिमीहरू लिनेछौ, तब त्‍यसबाट तिमीहरूले परमप्रभुलाई त्‍यसको पनि दशांश भेटी लिएर बलि चढ़ाउनू।

27  तिमीहरूको बलि खलाका अन्‍न र कोलबाट निस्‍केको दाखरसझैँ गनिनेछ।

28  यसरी इस्राएलीहरूबाट पाएका सबै दशांशबाट तिमीहरूले पनि परमप्रभुलाई बलि चढ़ाउने गर्नू, र त्‍यसबाट परमप्रभुलाई चढ़ाइएको बलि पूजाहारी हारूनलाई दिनू।

29  तिमीहरूले पाएकाबाट सबैभन्‍दा असल र पवित्र भागचाहिँ बलि स्‍वरूप परमप्रभुलाई चढ़ाउनू’।

30  “तैंले लेवीहरूलाई भन्‍नू: ‘जब तिमीहरूले सबैभन्‍दा असल भाग चढ़ाउँछौ, तब त्‍यो तिमीहरूका निम्‍ति खलाको अन्‍न र कोलको दाखरसजस्‍तै गनिनेछ।

31  अनि तिमीहरू र तिमीहरूका घरानाले कुनै पनि ठाउँमा यसलाई खान सक्‍छौ, किनकि भेट हुने पालमा तिमीहरूले गरेको कामको निम्‍ति यो तिमीहरूको ज्‍याला हो।

32  तिमीहरूले उत्तम भाग चढ़ाएका हुनाले तिमीहरूलाई दोष लाग्‍नेछैन, अनि इस्राएलीहरूका पवित्र बलिहरूलाई तिमीहरूले अशुद्ध पार्नेछैनौ, न त तिमीहरू मर्नेछौ’।”


Numbers 17    Choose Book & Chapter    Numbers 19

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.