Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, Numbers 31

1   परमप्रभुले मोशालाई भन्‍नुभयो,

2   “इस्राएलीहरूका निम्‍ति तैंले मिद्यानीहरूसँग बदला ले। त्‍यसपछि तँ आफ्‍ना मानिसहरूमा मिल्‍न जानेछस्‌।”

3   तब मोशाले मानिसहरूलाई यसो भने, “मिद्यानीहरूसँग युद्ध गर्न र उनीहरूसँग बदला लिनलाई तिमीहरूले आफ्‍ना मानिसहरूमा कतिपयलाई तयार पार।

4   इस्राएलको हरेक कुलबाट एक-एक हजार मानिस तिमीहरूले युद्धमा पठाउनू।”

5   यसकारण इस्राएलीहरूको हरेक कुलबाट युद्धको निम्‍ति एक-एक हजार गरी बाह्र हजार सैन्‍य खटिए।

6   मोशाले हरेक कुलबाट एक-एक हजारलाई युद्धमा पठाए, अनि तिनीहरूका साथमा एलाजार पूजाहारीका छोरा पीनहासलाई पनि पवित्रस्‍थानका पात्रहरू र रण-ध्‍वनिका तुरहीहरूको जिम्‍मा लाएर पठाए।

7   परमप्रभुले मोशालाई आज्ञा गर्नुभएअनुसार तिनीहरूले मिद्यानसँग लड़ाइँ गरे, र उनीहरूका पुरुषहरू जतिलाई मारे।

8   मर्नेहरूमा मिद्यानका पाँच राजाहरू एवी, रेकेम, सूर, हूर र रेबा पनि थिए। बओरका छोरा बालामलाई पनि तिनीहरूले तरवारले मारे।

9   इस्राएलीहरूले मिद्यानी स्‍त्रीहरू र बाल-बालिकाहरूलाई कैद गरे, र उनीहरूका सबै गाई-गोरु, भेड़ाबाख्रा र धन-सम्‍पत्तिहरू लगे।

10  उनीहरू बसेका जम्‍मै सहरहरू र छाउनीहरूसमेत तिनीहरूले जलाइदिए।

11  तिनीहरूले कब्‍जा गरेका मान्‍छे, पशु-प्राणी र धनमालचाहिँ लिएर गए,

12  र यरीहोदेखि पारि यर्दन नदीको किनारनेर मोआबका मैदानको छाउनीमा मोशा, एलाजार पूजाहारी र इस्राएली समुदायका सामु ती कैदीहरू, पशु-प्राणी र धनमाल ल्‍याए।

13  मोशा, एलाजार पूजाहारी र समुदायका सब नायकहरू तिनीहरूलाई भेट्‌न छाउनीबाहिर आए।

14  युद्धबाट फर्केका सेनाका हजारौँ र सयौँमाथिका सेनानी र कप्‍तानहरूसँग मोशा रिसाए।

15  मोशाले तिनीहरूलाई भने, “के तिमीहरूले सबै स्‍त्रीहरूलाई जिउँदै राख्‍यौ?

16  हेर, यिनीहरूले नै बालामको युक्तिद्वारा इस्राएलीहरूलाई पोरमा परमप्रभुको विरुद्धमा अपराध गर्न लाएका थिए। यसैले समुदायको बीचमा विपत्ति पनि आएको थियो।

17  यसैकारण सबै नाबालिगहरूमध्‍ये केटा जतिलाई र पुरुषसँग सहवास गरेका स्‍त्रीहरूलाई मार।

18  तर सबै कन्‍ये-केटीहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले आफ्‍ना निम्‍ति जिउँदै राख।

19  “तिमीहरूमा जस-जसले कुनै मानिसलाई मारेको छ वा लाश छोएको छ, ती सबै छाउनीबाहिर सात दिनसम्‍म बस्‍नुपर्छ। तेस्रो र सातौँ दिनमा तिमीहरूले आफैलाई, आफ्‍ना कैदीहरूलाई समेत चोख्‍याउनू।

20  सबै लुगा र छाला, बाख्राका रौँ र काठका सबै मालसामानहरू तिमीहरूले चोख्‍याउनुपर्छ।”

21  तब एलाजार पूजाहारीले लड़ाइँमा गएका योद्धाहरू सबैलाई भने, “परमप्रभुले मोशालाई यसो भनी आज्ञा गर्नुभएको छ:

22  सुन, चाँदी, काँसो, फलाम, जस्‍ता र सीसा,

23  अनि आगोले भस्‍म नपार्ने हरेक चीज आगोमा हालेर शुद्ध गर्नू। त्‍यसबाहेक ती सबै शुद्धीकरणको पानीमा चोख्‍याउनुपर्छ। अनि आगोमा भस्‍म हुने चीजहरूचाहिँ त्‍यही पानीमा हालेर शुद्ध गर्नू।

24  सातौँ दिनमा तिमीहरूले आफ्‍ना लुगा धुनू, र तिमीहरू शुद्ध हुनेछौ। त्‍यसपछि तिमीहरू छाउनीमा आए हुन्‍छ।”

25  परमप्रभुले मोशालाई भन्‍नुभयो,

26  “तँ, एलाजार पूजाहारी र समुदायका परिवारका मुखियाहरूले कैद गरेर ल्‍याएका मानिसहरू र पशु-प्राणीहरू गन्‍ती गर।

27  लड़ाइँमा गएका योद्धाहरू र बाँकी सबै समुदायका बीच ती मालसामानहरू दुई भाग गरी बाँड़।

28  लड़ाइँमा गएका योद्धाहरूबाट मानिसहरू, गाई-गोरु, गधा, भेड़ाबाख्रामध्‍येबाट प्रत्‍येक पाँच सयमा एउटा परमप्रभुको निम्‍ति कर देओ।

29  तिनीहरूको आधा हिस्‍साबाट यति लिएर परमप्रभुको निम्‍ति भेटीको रूपमा एलाजार पूजाहारीलाई देओ।

30  इस्राएलीहरूको आधा हिस्‍साबाट मानिसहरू, गाई-गोरु, गधा, भेड़ाबाख्रा वा अरू पशु-प्राणीबाट प्रत्‍येक पचासमा एउटा लिएर परमप्रभुको पवित्र वासस्‍थानको जिम्‍मा लिने लेवीहरूलाई देओ।”

31  अनि परमप्रभुले मोशालाई आज्ञा गर्नुभएझैँ मोशा र एलाजार पूजाहारीले गरे।

32  योद्धाहरूले हात पारेका धनमालको बाँकी सम्‍पत्ति यो थियो: भेड़ा ६,७५,००,

33  गाई-गोरु ७२,०००,

34  गधा ६१,०००,

35  र पुरुषसँग सहवास नगरेका स्‍त्रीहरू जम्‍मा ३२,०००।

36  त्‍यसबाट लड़ाइँमा गएकाहरूको भागमा परेको आधा हिस्‍सा यो थियो: ३,३७,५०० भेड़ाहरू,

37  जसबाट परमप्रभुको निम्‍ति कर ६७५ भेड़ा थिए,

38  ३६,००० गाई-गोरुहरू, जसबाट परमप्रभुको निम्‍ति कर ७२ थिए,

39  ३०,५०० गधाहरू, जसबाट परमप्रभुको निम्‍ति कर ६१ थिए,

40  १६,००० स्‍त्रीहरू, जसबाट परमप्रभुको निम्‍ति कर ३२ जना थिए।

41  परमप्रभुले मोशालाई गर्नुभएझैँ परमप्रभुका भेटीको कर मोशाले एलाजार पूजाहारीलाई दिए।

42  मोशाले लड़ाइँमा गएका मानिसहरूदेखि भाग लगाएका इस्राएलीहरूको आधा हिस्‍साचाहिँ यो थियो:

43  ३३७,५०० भेड़ा,

44  ३६,००० गाईगोरु,

45  ३०,५०० गधा,

46  र १६,००० स्‍त्रीहरू।

47  इस्राएलीहरूको आधा हिस्‍साबाट मोशाले परमप्रभुको आज्ञाबमोजिम मानिस र पशुहरूबाट प्रत्‍येक पचासमा एउटा गरी ल्‍याएर परमप्रभुको पवित्र वासस्‍थानको जिम्‍मा लिने लेवीहरूलाई दिए।

48  तब सेनाका हजारौँ र सयौँमाथिका सेनानी र कप्‍तानहरू र सयौँको कप्‍तानहरू मोशाकहाँ आए।

49  अनि तिनीहरूले मोशालाई भने, “हाम्रा अधीनका योद्धाहरूको गन्‍ती हामीले लिएका छौं। हाम्रो एउटै मान्‍छे पनि कम्‍ती छैन।

50  यसकारण हामी प्रत्‍येकले पाएका सुनका गहना– बाजू, बाला, छाप औँठी, कुण्‍डल र सिक्रीहरू– परमप्रभुलाई चढ़ाएर हाम्रो प्रायश्‍चित गर्न हामीले ल्‍याएका छौं।”

51  मोशा र एलाजार पूजाहारीले तिनीहरूबाट ती सबै सुनका गहनाहरू लिए।

52  हजारौँका सेनानीहरू र सयौँका कप्‍तानबाट लिएर तिनीहरूले परमप्रभुलाई चढ़ाएका सुनको ओजन एक सय नब्‍बे किलोग्राम थियो।

53  लड़ाइँमा गएका मानिसहरू हरेकले लूटका धनमाल आफै-आफैले नै लगेका थिए।

54  तब मोशा र एलाजार पूजाहारीले हजारौँ र सयौँका सेनानी र कप्‍तानहरूले ल्‍याएका सुन लिएर परमप्रभुको सामुन्‍ने इस्राएलीहरूका निम्‍ति सम्‍झना हुनलाई भेट हुने पालभित्र ल्‍याए।


Numbers 30    Choose Book & Chapter    Numbers 32

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.