Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Norwegian
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Norwegian, Matthew 1

Please select the particular book and chapter you wish to read.

1   Jesu Kristi, Davids sønns, Abrahams sønns ættetavle:

2   Abraham fikk sønnen Isak; Isak fikk sønnen Jakob; Jakob fikk Juda og hans brødre;

3   Juda fikk sønnene Peres og Serah med Tamar; Peres fikk sønnen Hesron; Hesron fikk sønnen Ram;

4   Ram fikk sønnen Aminadab; Aminadab fikk sønnen Nahson; Nahson fikk sønnen Salmon;

5   Salmon fikk sønnen Boas med Rahab; Boas fikk sønnen Obed med Rut; Obed fikk sønnen Isai;

6   Isai var far til kong David. David fikk sønnen Salomo med Urias hustru;

7   Salomo fikk sønnen Rehabeam; Rehabeam fikk sønnen Abia; Abia fikk sønnen Asa;

8   Asa fikk sønnen Josafat; Josafat fikk sønnen Joram; Joram fikk sønnen Ussias;

9   Ussias fikk sønnen Jotam; Jotam fikk sønnen Akas; Akas fikk sønnen Esekias;

10  Esekias fikk sønnen Manasse; Manasse fikk sønnen Amon; Amon fikk sønnen Josias;

11  Josias fikk Jekonja og hans brødre ved den tid da folket blev bortført til Babylon.

12  Efter bortførelsen til Babylon fikk Jekonja sønnen Sealtiel; Sealtiel fikk sønnen Serubabel;

13  Serubabel fikk sønnen Abiud; Abiud fikk sønnen Eljakim; Eljakim fikk sønnen Asor;

14  Asor fikk sønnen Sadok; Sadok fikk sønnen Akim; Akim fikk sønnen Eliud;

15  Eliud fikk sønnen Eleasar; Eleasar fikk sønnen Mattan; Mattan fikk sønnen Jakob;

16  Jakob var far til Josef, Marias mann, og av henne blev Jesus født, han som kalles Kristus.

17  Således er alle ætt-leddene fra Abraham inntil David fjorten ledd, og fra David inntil bortførelsen til Babylon fjorten ledd, og fra bortførelsen til Babylon inntil Kristus fjorten ledd.

18  Men med Jesu Kristi fødsel gikk det således til: Da hans mor Maria var trolovet med Josef, viste det sig, før de var kommet sammen, at hun var fruktsommelig ved den Hellige Ånd.

19  Men Josef, hennes mann, som var rettferdig og ikke vilde føre skam over henne, vilde skille sig fra henne i stillhet.

20  Mens han nu grundet på dette, se, da åpenbarte Herrens engel sig for ham i en drøm og sa: Josef, Davids sønn! frykt ikke for å ta din hustru Maria til dig! for det som er avlet i henne, er av den Hellige Ånd;

21  og hun skal føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus; for han skal frelse sitt folk fra deres synder.

22  Men alt dette skjedde forat det skulde opfylles som er talt av Herren ved profeten, som sier:

23  Se, en jomfru skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og han skal kalles Immanuel, det er utlagt: Gud med oss.

24  Da nu Josef var våknet op av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde pålagt ham, og tok sin hustru til sig.

25  Og han holdt sig ikke til henne før hun hadde født sin sønn, og han kalte ham Jesus.


Malachi 4    Choose Book & Chapter    Matthew 2

Norwegian is spoken by 5,000,000 people: 4,250,000 in Norway, 613,000 in USA, 28,000 in Sweden, 27,000 in Canada, 82,000 elsewhere.

Norwegian Bible: Norsk Bibelen, Bibelselskapets utgave 1930. For non-profit scholarly and personal use. Not to be sold for profit.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2022. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.