Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Polish
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Polish, Mateusza 1 (Matthew 1)

Please select the particular book and chapter you wish to read.

1   Księga o rodzie Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego.

2   Abraham spłodził Izaaka, a Izaak spłodził Jakóba, a Jakób spłodził Judę, i braci jego.

3   A Juda spłodził Faresa i Zarę z Tamary, a Fares spłodził Hesrona, a Hesron spłodził Arama.

4   A Aram spłodził Aminadaba, a Aminadab spłodził Naasona, a Naason spłodził Salmona.

5   A Salmon spłodził Booza z Rachaby, a Booz spłodził Obeda z Ruty, a Obed spłodził Jessego.

6   A Jesse spłodził Dawida króla, a Dawid król spłodził Salomona z tej, która była żoną Uryjaszową.

7   A Salomon spłodził Roboama, a Roboam spłodził Abijasza, a Abijasz spłodził Azę.

8   A Aza spłodził Jozafata, a Jozafat spłodził Jorama, a Joram spłodził Ozyjasza.

9   A Ozyjasz spłodził Joatama, a Joatam spłodził Achaza, a Achaz spłodził Ezechijasza.

10  A Ezechijasz spłodził Manasesa, a Manases spłodził Amona, a Amon spłodził Jozyjasza.

11  A Jozyjasz spłodził Jechonijasza i braci jego podczas zaprowadzenia do Babilonu.

12  A po zaprowadzeniu do Babilonu Jechonijasz spłodził Salatyjela, a Salatyjel spłodził Zorobabela.

13  A Zorobabel spłodził Abijuda, a Abijud spłodził Elijakima, a Elijakim spłodził Azora.

14  A Azor spłodził Sadoka, a Sadok spłodził Achima, a Achim spłodził Elijuda.

15  A Elijud spłodził Eleazara, a Eleazar spłodził Matana, a Matan spłodził Jakóba.

16  A Jakób spłodził Józefa, męża Maryi, z której się narodził Jezus, którego zowią Chrystus.

17  A tak wszystkiego pokolenia od Abrahama aż do Dawida jest pokoleń czternaście, a od Dawida aż do zaprowadzenia do Babilonu, pokoleń czternaście, a od zaprowadzenia do Babilonu aż do Chrystusa, pokoleń czternaście.

18  A narodzenie Jezusa Chrystusa takie było: Albowiem gdy Maryja, matka jego, poślubiona była Józefowi, pierwej niżeli się zeszli, znaleziona jest brzemienną z Ducha Świętego.

19  Ale Józef, mąż jej, będąc sprawiedliwym i nie chcąc jej osławić, chciał ją potajemnie opuścić.

20  A gdy on o tem zamyślał, oto mu się Anioł Pański we śnie ukazał, mówiąc: Józefie, synu Dawidów! nie bój się przyjąć Maryi, żony twojej; albowiem, co się w niej poczęło, z Ducha Świętego jest.

21  A urodzi syna, i nazowiesz imię jego Jezus; albowiem on zbawi lud swój od grzechów ich.

22  A to się wszystko stało, aby się wypełniło, co powiedziano od Pana przez proroka, mówiącego:

23  Oto panna będzie brzemienna i porodzi syna, a nazowią imię jego Emanuel, co się wykłada: Bóg z nami.

24  Tedy Józef ocuciwszy się ze snu, uczynił, jako mu rozkazał Anioł Pański, i przyjął żonę swoję;

25  Ale jej nie uznał, aż porodziła onego syna swego pierworodnego, i nazwał imię jego Jezus.


Malachyjasz 4
   (Malachi 4)  
 Choose Book & Chapter    Mateusza 2
(Matthew 2)   

Polish is spoken by 44,000,000 people: 36,554,000 in Poland, 2,438,000 in USA, 1,151,000 in Ukraine, 243,000 in Belarus, 3,614,000 elsewhere.

In order to display Polish characters correctly, you may need a basic Unicode font.

Biblia Gdanska, 1881. The Holy Bible in Polish


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2022. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.