Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Serbian (Latin)
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Serbian (Latin), Joshua 13

1   A Isus već beše star i vremenit, i reče mu Gospod: Ti si star i vremenit, a zemlje je ostalo vrlo mnogo da se osvoji.

2   Ovo je zemlja što je ostala: sve medje filistejske i sva gesurska,

3   Od Siora, koji je pred Misirom, do medje akaronske na sever; to pripada Hananejima; pet kneževina filistejskih, gazejska, azotska, askalonska, getejska i akaronska, i Aveji;

4   S juga sva zemlja hananejska i Meara, što pripada Sidoncima do Afeka, do medje amorejske.

5   I zemlja givlejska i sav Livan k istoku, od Val-Gada pod gorom Ermonom pa do ulaska ematskog;

6   Sve koji žive u toj gori od Livana do vode Misrefota, sve Sidonce ja ću oterati ispred sinova Izrailjevih; samo je razdeli žrebom Izrailju u nasledstvo, kao što sam ti zapovedio.

7   Razdeli dakle tu zemlju u nasledstvo medju devet plemena i polovinu plemena Manasijinog.

8   Jer s drugom polovinom pleme Ruvimovo i Gadovo primiše svoj deo, koji im dade Mojsije s one strane Jordana k istoku, kako im dade Mojsije sluga Gospodnji,

9   Od Aroira koji je na bregu potoka Arnona i grada nasred potoka, i svu ravnicu medevsku do Devona,

10  I sve gradove Siona cara amorejskog, koji carova u Esevonu, do medje sinova Amonovih,

11  I Galad i medju gesursku i mahatsku i svu goru ermonsku i sav Vasan do Salhe;

12  Sve carstvo Ogovo u Vasanu, koji Og carova u Astarotu i Edrajinu i beše ostao od Rafaja; a Mojsije ih pobi i istrebi.

13  Ali Gesureja i Mahateja ne izagnaše sinovi Izrailjevi, nego Gesureji i Mahateji ostaše medju Izrailjem do danas.

14  Samo plemenu Levijevom ne dade nasledstvo; žrtve ognjene Gospoda Boga Izrailjevog jesu nasledstvo njegovo, kao što mu je rekao.

15  A dade Mojsije plemenu sinova Ruvimovih po porodicama njihovim,

16  I medje im behu od Aroira koji je na bregu potoka Arnona, i grad koji je na sred potoka, i sva ravan do Medeve,

17  Esevon sa svim gradovima svojim u ravni, Devon i Vamot-Val i Vet-Valmeon,

18  I Jasa i Kadimot i Mifat,

19  I Kirijatajim i Sivma i Zaret-Sar na gori kod doline,

20  I Vet-Fegor i Azdot-Fazga i Vet-Jesimot,

21  I svi gradovi u ravni, i sve carstvo Siona cara amorejskog, koji carova u Esevonu, kog ubi Mojsije s knezovima madijanskim, Evijom i Rekemom i Surom i Urom i Revom, knezovima Sionovim, koji življahu u onoj zemlji.

22  I Valama sina Veorovog, vrača, ubiše sinovi Izrailjevi mačem s drugima pobijenim.

23  I behu medje sinova Ruvimovih Jordan s medjama svojim. To je nasledstvo sinova Ruvimovih po porodicama njihovim, gradovi i sela njihova.

24  I dade Mojsije plemenu Gadovom, sinovima Gadovim po porodicama njihovim,

25  I behu im medje Jazir i svi gradovi galadski i polovina zemlje sinova Amonovih do Aroira koji je prema Ravi,

26  I od Esevona do Ramot-Mispe i Vetonima, i od Mahanaima do medje davirske;

27  I u dolini Vet-Aran i Vet-Nimra i Sokot i Safon; ostatak carstva Siona cara esevonskog, Jordan i medja njegova do kraja mora hinerotskog s one strane Jordana na istok.

28  To je nasledstvo sinova Gadovih po porodicama njihovim, gradovi i sela njihova.

29  I dade Mojsije polovini plemena Manasijinog, i dobi polovina plemena sinova Manasijinih po porodicama svojim;

30  Medja im beše od Mahanaima, sav Vasan, sve carstvo Oga cara vasanskog, i sva sela Jairova, što su u Vasanu, šezdeset gradova.

31  I polovina Galada, i Astarot i Edrajin, gradovi carstva Ogovog u Vasanu, dopadoše sinovima Mahira sina Manasijinog, polovini sinova Mahirovih po porodicama njihovim.

32  To je što razdeli u nasledstvo Mojsije u polju moavskom s one strane Jordana prema Jerihonu na istoku.

33  A plemenu Levijevom ne dade Mojsije nasledstvo; Gospod je Bog Izrailjev njihovo nasledstvo, kao što im je rekao.


Joshua 12    Choose Book & Chapter    Joshua 14Serbian is spoken in Serbia, Montenegro and FYR Macedonia by 10,000,000 people. It is most frequently written in Cyrillic script.

In order to display Serbian Latin script correctly, you may need a basic Unicode font. This translation is also available in Cyrillic script.

Serbian Bible. Serbian Daničić Karadžić -- Latin version. Vuk Karadžić translated the New Testament in 1847, and Ðuro Daničić finished his translation of the Old Testament in 1865.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.