Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Vietnamese
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Vietnamese, Psalms 128

1   Phước cho người nào kính sợ Ðức Giê-hô-va, Ði trong đường lối Ngài!

2   Vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình, Ðược phước, may mắn.

3   Vợ ngươi ở trong nhà ngươi Sẽ như cây nho thạnh mậu; Con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi Khác nào những chồi ô-li-ve.

4   Kìa, người nào kính sợ Ðức Giê-hô-va Sẽ được phước là như vậy.

5   Nguyện Ðức Giê-hô-va từ Si-ôn ban phước cho ngươi; Nguyện trọn đời mình ngươi được thấy sự phước lành của Giê-ru-sa-lem.

6   Nguyện ngươi được thấy con cháu mình! Nguyện sự bình an giáng trên Y-sơ-ra-ên!


Psalms 127    Choose Book & Chapter    Psalms 129

Vietnamese is spoken by 66,897,000 people: 65,051,000 in Vietnam, more than 600,000 in Cambodia, 895,000 in USA, 99,000 in Norway, 252,000 elsewhere.

In order to display all characters correctly, you may need a basic Unicode font.

Vietnamese Bible, 1934. The Bible text is Public Domain


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.