Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Xhosa
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Xhosa, UYobhi 14 (Job 14)

1   Umntu, into ezelwe ngumfazi, Imihla yakhe mifutshane, izele ziinkathazo.

2   Uphuma njengentyantyambo, abune; Ubaleka njengethunzi, angemi.

3   Onjalo umvelela ngeliso lakho, Undimise mna ematyaleni phambi kwakho?

4   Akwaba bekukho ohlambulukileyo ophume koyinqambi! Akukho nokuba abe mnye.

5   Imisiwe nje imihla yakhe, Liyaziwa nguwe inani leenyanga zakhe; Umenzele ke umda wakhe ongenakugqithwa.

6   Susa amehlo akho kuye, aphumle, Ade akholiswe njengomqeshwa yimini yakhe.

7   Kuba kukho ithemba emthini; Ukuba uthe wagawulwa, wobuya uhlume, Igatya lawo lingapheli.

8   Ukuba ithe yaba ndala ingcambu yawo emhlabeni, Safa isibili sawo eluthulini:

9   Ngevumba lamanzi wodubula, Wenze amasebe njengesithodlana.

10  Ke yena umfo ufa angquleke; Umntu uphuma umphefumlo; abe phi na ke?

11  Amanzi aselwandle ayemka; Umlambo uyatsha, wome:

12  Umntu ulala phantsi ke, angavuki; Lide izulu lingabikho, bangaqabuki, Bangavuswa ebuthongweni babo.

13  Akwaba ubungandigushayo kwelabafileyo, Undisithelise ude ubuye umsindo wakho; Undimisele umda, undikhumbule ke!

14  Ukuba uthe umfo wafa, wophila na? Yonke imihla yokuphuma kwam umkhosi, bendinga ndingalinda, Kude kufike ukukhululwa kwam.

15  Ubungabizayo ke, ndisabele mna, Uwulangazele umsebenzi wezandla zakho.

16  Kuba ngoku uyawabala amabanga am, Akuzigcinile ngenxa yesono sam.

17  Sitywiniwe savingcelwa engxoweni isikreqo sam; Wahlomela ebugwenxeni bam.

18  Kodwa intaba, isiwa, iyagubeka; Iliwa liyashenxa endaweni yalo;

19  Amanzi ayawadla amatye; Iziphango zawo ziyalukhukulisa uthuli lomhlaba; Ithemba lomntu uyalidakisa ke.

20  Uthi gaga phezu kwakhe kuphele, emke; Uguqula ubuso bakhe, umgxothe.

21  Bayazuka abantwana bakhe, angazi yena; Baba ziimbedlenge, angagqali yena.

22  Kuye yedwa ibuhlungu inyama yakhe, Umphefumlo wakhe uyalila ngaphakathi.


UYobhi 13
   (Job 13)  
 Choose Book & Chapter    UYobhi 15
(Job 15)   

Xhosa is spoken by 6,876,000 people: 6,858,000 in South Africa, 18,000 in Lesotho.

1975 Xhosa Bible, copyright © 1975 Bible Society of South Africa.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.